Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

гр. Бургас, 17 ноември 2008 година

                  

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд Бургас, първи състав, на двадесет и осми октомври през две хиляди и осма година, в публично заседание в следния  състав:

                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.В.

 

секретар С.Х., като разгледа докладваното от съдия В., административно дело  1357 по описа за 2008 год. и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Постъпила е жалба отПристанищеБургас” ЕАД гр. Бургас против постановление за принудително събиране на публични държавни вземания ППСПДВ № 43/ 2008 год. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД –  Бургас, с което „Пристанище – Бургас” ЕАД гр. Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 16 357, 74 лв. представляващи ДДС и акциз в размер на 3 677, 89 лв. ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1, ал. 1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане. Жалбоподателят счита, че обжалваното постановление и потвърждаващото го решение са незаконосъобразни, моли същите да бъдат отменени, излага подробни съображения. Жалбоподателят поддържа жалбата, ангажира доказателства, моли жалбата да бъде уважена.

Ответникът по жалбата РМД Бургас не изпраща представител пред съда, не представя нови доказателства.

Директорът на дирекция „ОУИ” – Бургас не изпраща представител, не взема становище по жалбата, не представя доказателства.

Административен съд Бургас, като взе предвид постъпилата жалба и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата е подадена в срок от легитимирано лице, отговаря на формалните изисквания на закона и е ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество, жалбата е  ОСНОВАТЕЛНА.

Съдът намира възраженията на жалбоподателя за незаконосъобразност на ППСПДВ № 43/ 2008 год. на началника на Митница –Бургас, изложени в жалбата за основателни, по следните съображения:

От представените по делото писмени доказателства става ясна,  а и безспорно е установена, следната фактическа обстановка :

На 9. 8. 2007 год. в Пристанище – Бургас са въведени и манифестирани в МП ”Пристанище – Център” с ММ № 206/ 9. 8. 2007 год. доставени с моторен кораб „Евър Майти” – общо 72 952 418 кг. Металургични въглища (насипно). Стоката след разтоварването е приета във временен склад открит с разрешение № 4/ 08. 02. 1999 год. на митница – Бургас с титуляр „Пристанище –Бургас” ЕАД гр. Бургас. След окончателното разтоварване е съставен генерален акт по чл. 772 от ППЗМ и е определено окончателното количество от 72 952 418 кг. Стоката е експедирана на партиди, като след натоварването й на ж. п. вагони и претеглянето и е установено количество в размер на 72 529 380 кг. за което е дадено митническо направление „транзит в страната”.

Установена е разлика в по-малко в размер на 423 038 кг., за които не е дадено допустимо митническо направление.

С обжалваното пред настоящия съд ППСПДВ е счетено, че посочената разлика от се явява “липса” по смисъла на чл.114, ал. 1 от ППЗМ, поради което на осн. чл. 199, ал. 1, т. 6 от ЗМ във вр. с чл. 114, ал. 1 от ППЗМ, вр. с чл. 58, ал. 2 от ЗДДС вр. с чл. 12, ал. 2 от ЗДДС на “Пристанище –Бургас” ЕАД, в качеството му на управител на временния склад, в който са се съхранявала стоката е определено задължение за заплащане на публични държавни вземания, ведно с дължима лихва за забава.

Съгласно трайно установената практика на Върховния административен съд по дела с такъв предмет – решение 10459/ 14. 12. 2004 год. по адм. д. № 3797/ 2004 год., решение № 10160/ 07. 12. 2004 год. по адм. д. № 3857/ 2004 год., решение № 10157/ 07. 12. 2004 год. по адм. д. № 3789/ 2004 год., решение № 10648/ 20. 12. 2004 год. по адм. д. № 3800/ 2004 год. и много други по описа на ВАС – съдът следва да вземе предвид факта, че процесната стока е приета във временния склад на пристанището по обявено в превозните документи тегло по метода на драфт сървей, без да е претеглена. Трябва да се отчете факта, че при експедиране на стоката и претеглянето и на ж. п. вагони са възможни несъответствия в резултат на грешки при двата вида измервания  - по газенето на кораба (драфт сървей) и на ж. п. кантар. Съдът следва да приеме, че в този случай липсите се дължат на естеството на стоката, като разликата се приема от международната практика по корабоплаването не като липса от недобро съхраняване на стоката или посегателство върху нея, а като разлика в размерите на товароносимостта на кораба в момента на товарене или разтоварване, механичното разпиляване при разтоваро – товарната дейност, естественото разпиляване на стоката по време на сухопътния транспорт от кея до ж. п. кантара, атмосферните влияния при тези процеси и по време на съхраняването на стоката, които винаги водят до изменение на теглото в посока минус. Грешката може да варира в конкретния случай според в. л., като при това се отчета последното изменение на „Наредба № 13а – 10403/ 1959 год. за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково – материални ценности при съхраняването и транспортирането им”. По този начин се установената липса е в рамките на тези естествени процеси.

Съдът взе предвид изложените по-горе обстоятелства. От приетото по делото заключение на вещо лице по допуснатата съдебно- техническа експертиза, което се базира на международната практика в корабоплаването става ясно, че допустимата сборна грешка при меренето по драфт сървей и ж. п. кантар е + - 0, 5 % от количеството на товара. Вещото лице е посочило, че в конкретния случай разликата между установеното по ж. п. кантар тегло и обявеното по документи (по драфт сървей) тегло е в диапазона на нормално допустимата грешка.

Предвид горното жалбата е основателна и следва да бъде уважена като бъде отменено обжалваното ППСПДВ. Налице са доказателства „за друго” по смисъла на чл. 12, ал. 2 от ЗДДС във вр. с чл. 59, т. 16 от ЗДДС във вр. с чл. 823, ал. 1 от ППЗМ.

С оглед изхода на делото направените съдебни и деловодни разноски трябва да се присъдят на жалбоподателя в размер на 500 лв.

Мотивиран от горното, Административен съд Бургас,

 

                             Р       Е       Ш     И       :

 

ОТМЕНЯ ППСПДВ № 43/ 2008 год. издадено от началника на Митница Бургас, потвърдено мълчаливо от Директора на РМД –  Бургас, с което „Пристанище – Бургас” ЕАД гр. Бургас е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 16 357, 74 лв. представляващи ДДС и акциз в размер на 3 677, 89 лв. ведно със законната лихва върху сумата съгласно чл. 1, ал. 1 от ЗЛВДТДПДВ, до окончателното й заплащане.

ОСЪЖДА Митница Бургас да плати на „Пристанище – Бургас” ЕАД гр. Бургас парична сума в размер на 500 лв. (пет нула нула лева), представляващи деловодни разноски.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба .

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :