ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети септември                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1356 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:05 часа  се явиха:

 

          За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Братя Чинкови“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу мълчалив отказ на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“ - Разплащателна агенция, за оторизация и изплащане на суми за подпомагане, да се произнесе по заявление с УИН 02/120717/23529 и вх.№ 18589419/23.06.2017г.

           Административният орган е представил административната преписка, като със съпроводителното писмо, с която тя е изпратена е изложено и писмено становище във връзка с жалбата.

          АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Няма да сочим доказателства.

          ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата, като неоснователна. Моля да бъде присъединена към материалите по делото цялата административна преписка, представена от административния орган.

Представям и моля да бъдат приети като доказателства по делото приемо-предавателен протокол от 27.06.2017 г. и две докладни записки, с които е станало предаваното на заявлението. Твърдим, че на основание чл. 12 от Наредба № 5 за директните плащания става въпрос за закъсняло представяне на документите. Самият той е започнал разчертаване в ОСЗ  на 23.06.2017 г., като на дата 27.06.2017 г. в 13,26 часа е отбелязана в системата промяна в статуса – т.е., кандидатът се е подписал на заявлението си. Срокът за подаване на документите е от 01.03. до 29.05.2017 г., за промени е до 14.06., а крайният срок е 23.06. След това както казах се прилага чл. 12 от Наредба № 5 за закъснелите подавания на документи. В тази връзка освен докладните записки и приемо-предавателния протокол, моля да бъде допуснат до разпит служител на общинската служба.

          АДВ. Д.: Не се противопоставям да бъде приет приемо-предавателния протокол. На 23.06. заявлението е подадено, като е прекъсната системата и на следващия работен ден се е започнало с въвеждането на данните за постъпилите късни заявления. Във връзка с направеното искане за разпит на свидетел, аз не разбрах какви факти и обстоятелства ще се установяват.

          ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Поддържам искането за разпит на свидетел в условията на довеждане. С неговия разпит ще установяваме, че заявлението и самото очертаване на площите в ОСЗ гр. Бургас е подадено извън срока. Съответно е постъпило на по-късен етап в ДФ „Земеделие“ и не следва да бъде разглеждано.

АДВОКАТ Д.: Противопоставям на разпита на свидетел. Тези факти следва да бъдат установявани с писмени документи. Ако допуснете свидетел на ответната страна, то моля да бъде допуснат до разпит свидетел и от наша страна, който е бил очевидец при подаване на заявлението.

 

          С оглед направените доказателствени искания от двете страни, съдът намери, че следва да допусне по един свидетел на всяка от страните за доказване на твърдените факти.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание.

          ДОПУСКА до разпит по един свидетел на всяка от страните при условията на довеждане за следващо съдебно заседание.

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.10.2018 г. от 10.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: