ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.07.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юли                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1355  по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БОДУРОВА ДИЗАЙН“ ЕООД, редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща за процесуален  представител адв.  С., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ БУРГАС В ЦУ НА НАП редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С. : Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „БОДУРОВА ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК 201824603, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ж.к.“Черно море“, № **, представлявано от управителя П.С.Б., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-172-0272592/28.05.2018г. издадена от Д.Т.В.*** „Оперативни дейности“ - Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“  в ЦУ НАП, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – книжарница, находяща се в гр.Бургас, ж.к.“Славейков“ бл.52, стопанисван от „БОДУРОВА ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК 201824603 и забрана на достъпа до него за срок от 12 /дванадесет/ дни.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт. 

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.С.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада. Нямаме искания за допълнителни доказателства.

Съдът  намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.С.: Освен изложените в жалбата съображения, както и наличие на нарушение на чл.146, т.5 от АПК, издадената заповед е незаконосъобразна по смисъла на закона. Разпоредбата на чл.186 от ЗДДС предвижда като възможност наложената ПАМ „Запечатване на търговски обект“ като целта на закона е по този начин да се обезпечи наложената санкция. В случая до настоящия момент не е издадено наказателно постановление, което да е влязло в законна сила, то дори не издадена, което да установи по безспорен начин наличието на основания за налагане на административната мярка. По този начан е осуетена възможността на жалбоподателя да се ползва по чл.186, ал.4 от ЗДДС. Всичко това налага извода за незаконосъобразност на обжалваната заповед и моля да я отмените.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: