ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На четвърти юли                                         две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1354 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ЗЛАТНА НИВА“ ГРАД АЙТОС, редовно и своевременно призован, се представлява от  законен  представител Т.Ч., ** на гимназията и адв.К. от АК гр.Благоевград, надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебнозаседание.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА АЙТОС, редовно и своевременно призован не изпраща представител.

 

Явява се вещото лице С.А..

Явява се вещото лице К.К..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Съдът докладва, че по делото с входящ № 7327/28.06.2018 година е постъпила молба от Д.А., *** „Местни данъци и такси“ при Община Айтос, която в качеството на ответник по делото моли за отлагане на делото, поради планирано пътуване  извън границите на Република България. Към молбата е представено копие от договор с туристическа агенция, документ за платен пакет туристически услуги и програма на пътуването, както и копия от заявление и заповед за ползване на платен годишен отпуск. Към момента на съдебното заседание същата ще отсъства от страната. Уведомява съдебният състав, че по настоящем по делото не е упълномощила лице, което да представлява ответната страна, тъй като в Община Айтос е назначен на щат един юрисконсулт, който ползва отпуск за отглеждане на малко дете, за което е представено копие от Решение на Общински съвет град Айтос, ведно с извадка от утвърденото длъжностно разписание и копие на болнични листи.Желае ход на делото да не бъде даван, като същото бъде отложено за друга дата.

 

АДВ.К.:Моля, да оставите без уважение молбата на ответника, защото  съгласно чл.142, ал.2 от ГПК, приложима съгласно чл.144 АПК делото може да бъде отложено само ако за страната и нейния пълномощник е възникнало препятствие, което не може да бъде преодоляно. Не са налице такава препятствия, тъй като Началника на  МДТ сама е сключила договор за туристическо пътуване при положение, че е знаела за насроченото дело. Единствената щатна бройка от лице, което е в отпуск по майчинство, това не е непредвидено обстоятелство. От момента на  получаване на жалбата  до настоящия момент ответника е има възможнвост да организира своята защита. Моля да оставите молбата без уважение.Да се даде ход на делото.

Съдът като  взе предвид становището на процесуалния представител на жалбоподателя намира, че от представените по делото доказателства са налице данни за наличие на предпоставките за отлагане на делото и недаване  ход на същото, визарни в разпоредбата на чл.139, ал.1 от АПК.Касае се за невъзможност за явяване на страната, поради препятствия, които същата не може да отстрани.

Видно от представените по делото доказателства, договорът е сключен на 31.05.2018 г., към която дата  е извършено само разпределение на делото в Административен съд гр. Бургас и органът не е бил наясно за това обстоятелство. Все пак с оглед установяване добросъвестност от страна  на органа, съдът намира за необходимо да изиска  за датата на следващото съдебно заседание ответния орган да представи доказателства за това, ползвал ли е  платен годишен отпуск за времето от 29.06.2018 г. до 04.07.2018 година,  като в случай, че такъв не е ползван, съдът ще приеме  молбата на ответния орган като опит за  забавяне на производството по делото  и ще наложи глоба на органа.

Воден от горното, съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОТЛАГА  делото и  го НАСРОЧВА за 12.09.2018 година  от 15:00 часа, за която дата и час страните и вещите лица да се считат редовно уведомени.

ИЗИСКВА от ответният орган не по-късно от 7 дни след датата на уведомяването му, да представи на настоящия съдебен състав доказателства за ползван платен годишен отпуск за времето от 29.06.2018 г. до 04.07.2018 година.

Предупреждава ответния орган, че в случай, че не представи подобни доказателства на същия ще бъде наложена глоба за забавяне хода на производството.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: