ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 09.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети октомври                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1354 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Л.Г.М., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.Д.Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 18 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Р., днес представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

        

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Д.: Поддържам жалбата.

По представените доказателства:

Оспорвам приложената в административната преписка Заповед № 1058/08.06.2016г., въз основа на която е определена комисията по чл.196 от ЗУТ. Считам същата за нищожна, издадена при липса на компетентност. По преписката не е приложена Заповед № 1865/16.11.2015г., цитирана в оспорената от мен заповед, поради което не може да бъде направен извод относно делегираните с тази заповед правомощия на заместник-кмета Виктор Борисов.

Оспорвам представеният Констативен протокол от 08.06.2016г., като считам, че същият не е съставен при изискванията на чл.196 от ЗУТ и не е съставен въз основа на цитираната в него Заповед № 1058/08.06.2016г. Видно от цитираната заповед, проверката е следвало да бъде извършена на 16.06.2016г., а проверката е извършена съгласно констативния протокол на 08.06.2016г., поради което считам, че не е извършена въз основа на постановената заповед. Дори не е посочен час на извършване на проверката и не може да бъде направен извод дали първоначално е бил съставен констативният протокол, а след него е била съставена Заповед № 1058/08.06.2016г. Безспорно е също така и се установява, че за извършената на 08.06.2016г. проверка, нито едно от заинтересованите лица собственици на процесните сгради не е било поканено да присъства на проверката, както и не е било поканено да даде своето становище във връзка с провежданата процедура по чл.196 от ЗУТ.

Оспорвам констатираният с протокола факт, че същият е съставен в присъствието на К.Н., тъй като никъде не  е положен подпис от това лице, за да бъде удостоверено присъствието му, нито има данни същият да е бил поканен предварително за датата и часа на извършване на проверката.

Допълвам възраженията ни и по отношение на процесната заповед, като оспорвам същата и като нищожна. Отново твърдим липса на компетентност.

Считам, че е необходимо да бъде изискана цитираната Заповед № 1865/16.11.2015г., за да бъде направена преценка относно обема на делегираните на заместник-кмета правомощия. Както и моля да бъде допуснат до разпит в следващото съдебно заседание един свидетел, с чиито показания ще установяваме в какво състояние са се намирали сградите към месец юни 2016г.

 

         Юрисконсулт Р.: Моля да бъде приета преписката по оспорваната заповед. Считам жалбата към настоящия момент за недопустима. Това е така, тъй като видно от Констативен протокол от 20.03.2017г., при проверка на място от служители на Община Несебър, е установено, че към датата на проверката, включително и часа 11.00 (Позовавам се на протокол от 20.03.2017г., който представям в днешно съдебно заседание), сградите са премахнати. Т.е. сградите не са били налични в терена, като Община Несебър не е предприемала премахване на същите, респективно, жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на оспорената заповед, тъй като и с нея и при евентуалната й отмяна, т.е. заповедта няма как да наруши правната сфера на жалбоподателя.

По отношение наведените възражения относно заповедта за назначаване на комисия и за премахване на сградата, твърдя, че същата е подписана от заместник-кмет, който към датата на постановяването й е изпълнявал функциите на кмет на Община Несебър. Пропуск на общината е, че не е приложила по преписката заповедта за заместване.

По отношение на оспорения Констативен протокол от 08.06.2016г., считам че същият е свидетелски, т.е. установява фактическо положение и не се оспорват, доколкото разбирам, самите констатации. Същите са направени от служители на Община Несебър със специални знания. Това е причината да се стигне до издаване на оспорената заповед.

Относно датата на протокола, не мога да кажа дали се  касае за чисто техническа грешка при изписване.

 

Адв.Д.: Считам, че представеното днес доказателство – протокол от 20.03.2017г. е неотносимо към предмета на спора, тъй като касае друго административно производство. Очевидно се касае за подадена от името на доверителя ми жалба цитирана в представения протокол, която не е представена по делото и по повод на която е образувано отделно административно производство.

Както сме посочили в нашата жалба, по повод на която е образувано настоящото производство, за извършените дейности в имота по събаряне на сградите, доверителката ми е узнала от случайни лица и е предприела незабавни действия, като подаване на жалба до Районна прокуратура гр.Несебър, така и вероятно до Община Несебър, по повод на която е съставен този констативен протокол.

До момента ответната община нито твърди, нито представя доказателства доверителката ми да е била уведомена по реда на АПК за издадената процесна заповед. За заповедта бяхме уведомени за първи път след запознаване с материалите по образувана преписка № 204/2017г. по описа на Районна прокуратура-Несебър. В този смисъл сме изложили и доводи относно допустимостта на тази жалба.

Що се касае до възражението относно правния интерес, безспорно за доверителката ми такъв е налице. Още повече, че по същество оспорваме наличието на предпоставки по чл.196 от ЗУТ за издаване на заповедта за събаряне на процесните сгради. В хода на административното производство изобщо не е бил изследван въпроса дали сградите са могли да бъдат ремонтирани. В този смисъл правя доказателствено искане да бъдат представени доказателства относно компетентността на лицата участвали в комисията и по-конкретно техните длъжностни характеристики и дипломи за придобито образование, за да се прецени дали същите са компетентни да констатират технически показания.

 

         Юрисконсулт Р.: Двамата колеги участници в комисията съставили констативния протокол от 08.06.2016 - С. и Д., за тях твърдя, че работят в отдел „Устройство на територията“ в общината, съответно това им е работата, поради което ги считам компетентни да извършат проверка от рода на настоящата.

 

 

        

          

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представеният в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Р. Констативен протокол от 20.03.2017г., като по отношение на това представено доказателство, съдът ще вземе становище за неговата относимост към предмета на спора в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

Съдът КОНСТАТИРА частична непълнота на административната преписка, като в тази връзка установи, че процесната Заповед № 2616/19.12.2016г. е подписана от заместник-кмета на Община Несебър,  видно от изричното отбелязване в нея, като в тази връзка по делото не е налична заповед за неговото упълномощаване със Заповед № 1865/16.11.2015г., поради което административният орган следва да бъде задължен в тази насока.

 

Доказателственото искане на адв.Д., поддържано в днешно съдебно заседание относно изясняване на компетентността на длъжностните лица участвали в комисията по съставяне на Констативен протокол от 08.06.2016г., съдът счете за основателно, доколкото посредством това доказателствено искане биха се установили правнозначими за решаване на делото факти, поради което намира за необходимо административният орган да бъде задължен в тази насока, респективно, да представи доказателства, удостоверяващи компетентността на лицата извършили проверката относно техническото състояние на сградите, чието премахване е разпоредено с процесната заповед.

Също така счете за основателно доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателката за ангажиране на гласни доказателствени средства посредством изслушване на свидетелски показания, като предвид направеното уточнение относно фактите, които биха били установени посредством свидетелски показания, следва да се даде възможност на страната да ангажира исканите доказателства.

 

На основание изложените мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административният орган в 7-дневен срок считано от днес да представи по делото Заповед № 1865/16.11.2015г. на кмета на Община Несебър, както и в същия срок следва да представи по делото длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация участвали при съставянето на Констативен протокол от 08.06.2016г.

 

ДАВА възможност на жалбоподателката в следващото съдебно заседание да ангажира гласни доказателствени средства  посредством разпит на свидетел при режим на довеждане от страна на жалбоподателката.

 

 

С оглед  необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 18.12.2017г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: