ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 05.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор от ОП-Бургас АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1354 по описа за 2014 година.                 

    

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

      

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Корк и форк”ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Г.С.Г. от БАК, с представено пълномощно, находящо се на лист 59 от делото.

      

ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална дирекция по околна среда и води”-Бургас, редовно призован,  не се явява и не изпраща представител..

 

В съдебно заседание се явява прокурор Андрей Червеняков от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да бъде конституирана Окръжна прокуратура Бургас, като страна във вече образуваното производство.

 

АДВОКАТ Г.: Не възразявам прокуратурата да бъде конституирана като страна

 

Съдът намира, че искането на прокурор Червеняков е основателно поради, което на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА  прокуратурата на РБългария като заинтересована страна в производството по адм.д. № 1354/2014 година по описа на Административен съд-Бургас.

 

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Не правя възражение за несвоевременно призоваване за днешното съдебно заседание. Моля да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът предвид редовната процедура по призоваване на страните и днес заявеното от представителя на Окръжна прокуратура Бургас намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Корк и форк”ЕООД против мълчалив отказ на директора на РИОСВ-Бургас за издаване на становище относно инвестиционно намерение по преписка № 2601/10.04.2014година.

Иска се от съда да отмени като незаконосъобразен мълчаливия отказ и да задължи органа да се произнесе по преписка № 2601/10.04.2014година.

 

УКАЗВА на основание чл.170, ал.2 от АПК, че „Корк и форк”ЕООД има доказателствената тежест да установи, че към момента на изтичане на срока за произнасяне по №2601/10.04.2014година са били налице условията за издаването на искания адм. акт.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата. Моля във връзка така направените оспорвания в отговора на административния орган, с което се оспорва собствеността на доверителите ми върху процесните имоти за които е поискано становище за инвестиционно намерение, като заинтересовано лице да бъде конституирана община Царево. Искането ни е с оглед направените изявления и твърдения, че имотът е бил Публична общинска собственост на община Царево. Доверителите ми са придобили имота от община Царево добросъвестно и в случай, че има неправомерно действия с имота, дали решение по административно или гражданско дело, каквото до момента няма или те ще заведат, ще да бъдат обвързани с решението. Оспорвам твърденията в отговора и считам, че действително не по административен ред следва да се оспорва собственост и да се позовова административния орган на нищожост на документ за собственост. Освен това правя възражение за нищожност на посоченета заповед №РД- 30/24. 02.1995година на Министъра на околната среда, на която се позовава административния орган, с която е обявен народен парк „Странджа“. С тази заповед не са регламентирани граници на народен парк „Странджа“. Правя възражение за нищожност и на Решение №КЗ-6/27.09.1995година за прекатегоризирането на парка, като действително и до настоящия момент няма идентификация на тези граници на народен парк „Странджа“, нито с констативните актове, нито с издаваните заповеди по Закона за защитените територии има евентуално уточняване на границите, като населените места са изключени категорично от защитените територии съгласно издаваните актове. В тази връзка оспорвам представения на лист 15 с преписката, някаква извадка от карта. Моля този документ да не се приема като доказателство по делото, тъй като няма качеството на писмено доказателство. Нито е записано от кого изхожда, нито какъв план е и считам, че е неотносим към процесния имот. Той е сложен между документите, които ние сме входирали в РИОСВ, но категорично отричам да сме представили този документ, тъй като не се отнася за настоящия спор. Нямам възражения по разпределената от съда доказателствена тежест с доклада на делото.

 

В съдебната зала влиза юрисконсулт К., която представя пълномощно от ответника- директор на РИОСВ-Бургас.

 

Съдът запозна юрисконсулт К. с извършените до момента процесуални действия по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не възразявам да се конституира като страна в производството община Царево. Не възразявам и срещу конституирането на Прокуратурата в производството.

Оспорвам жалбата, като смятам, че е недопустима, тъй като изхожда от лице което не е заинтересовано, защото част от имота не е негова собственост. Съгласна съм с колежката, че част от имота попада в урбанизираната територия, но тази част, която общината е продала на частно лице с документ за собственост, е извън урбанизираната територия, поради което попада в парк „Странджа“. 

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми г-н председател, считам че община Царево в конкретното производство не е заинтересована страна и не следва да се прилага нормата на чл.153 от АПК и следващите за конституирането й. Издаването на становище за инвестиционно намерение е част от процедура по издаване на строително разрешение от главния архитект на община Царево и в това му качество същия се явява като орган при общинската администарция, който издава въпросния административен акт. В случая се касае за дружество, което се легитимара като собственик на имот, а позоваването от РИОСВ на договор за нищожност е ирелевантно. В случая единствената страна, която е заинтересована по издаването на такова становище, е жалбоподателя.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам искането за конституиране община Царево.

 

Съдът като съобрази изявленията на представителите на страните приема, че за настоящото производство към момента не се обосновава правен интерес от участието на община Царево като заинтересована страна, като споделя аргумените изложени от представителя на прокуратурата.

Предвид горното съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя „Корк и форк”ЕООД за конституиране като заинтересована лице Община Царево по адм.д. № 1354/2014година по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в седмодневен срок от днес.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам изложеното в жалбата и съображенията за нейната основателност. Заявявам, че нямам възражение по разпределението на доказателствената тежест.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Не възразявам да не се приема като доказателство извадката от карта, която сме приложили по лист 15 от делото, тъй като считам, че тя не касае спора по  настоящото производство.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Жалбата е процесуално допустима и следва да бъде разгледана. По доказатателствата, ще взема становище на по-късен етап.

 

Съдът, като съобрази изявленията на страните, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като писмени доказателства по делото, с изключение на извадка от карта, приложена по лист 15 от делото, за която съдът не може да установи относимостта й към настоящия предмет на спора.

 

АДВОКАТ Г.: Представям по опис писмени доказателства, които моля да приемете. С тях представям и заповедта, с която е одобрен подробния устройствен план (ПУП), с който имота е включен в регулация на населеното място с графична и текстова част. Би следвало тези документи да се намират по преписката, но не са представени.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не възразявам да се приемат представените от адвокат Г. доказателства. Тъй като не се представя целия констативен протокол от 17.06.2014година, аз го представям в цялост. Моля да го приемете като доказателство.  С него изрично е дадено указание на Община Царево, където е присъствал и тогавашния главен архитект, за коригиране.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се приемат представените писмени доказателства в днешното съдебно заседание.

 

Съдът приема доказателства за относими към предмета на делото, поради което

                             

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание документи по опис от адвокат Г., както и констативен протокол от 17.06 2014година, представен от юрисконсулт К..

 

 

АДВОКАТ Г.: Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата и се даде ход по съществото на спора;

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата и се даде ход по съществото на спора.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи делото.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Г.: Уважаеми г-н съдия, моля да уважите жалбата като задължите административния орган да се произнесе с изрично становище във връзка с процедурата по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Действително исканото становище е първа крачка, първи етап от една процедура за преценка дали е необходимо да се извърши оценка на въздействие на околната среда по повод инвестиционното намерение на съответния възложител. Вярно, е че това становище не е задължително по някои глава VІ от ЗООС, но в случая главният архитект е преценил, че е необходимо да бъде издадено такова становище като действително единствен компетентен орган да издава становище с преценка дали е необходимо или не ОВОС е РИОСВ-Бургас. В този смисъл, моля да отмените мълчаливия отказ и задължите административния орган изрично да се произнесе.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: На първо място считам, че жалбата е недопустима, тъй като лицето което обжалва отказа нрма правен интерес, защото не е собственик на целия имот, а на част от него. Другата част от имота е Публична общинска собственост. С оглед  изразеното в днешното съдебно заседание, заявявам, че мълчаливият отказ няма характер на самостоятелен административен акт, тъй като е част от процедурата по издаване на строително разрешение и като такъв не подлежи на самостоятелно обжалване. При евентуалност, ако приемете, че има белезите на индивидуалния административен акт съгласно чл.21, ал.1 от АПК, то той ще породи права и задължения на страната, но в случая тя не се явява възложител по ЗООС и няма как да я задължим страната с индивидуален административен акт и не сме изправени пред мълчалив отказ.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Считам, че в настоящото производство усилията следва да се съсредоточат към директора на РИОСВ-Бургас и задълженията му по чл.95 от ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие на околната среда. Когато е налице инвестиционно предложение от юридическо или физическо лице, и когато поради необходимостта от извършването на конкретни действия е необходимо издаване на становище от РИСОВ по цитираните от мен Нормативни актове, същия е обвързан да изрази такова при наличие на хипотезата на възложител на инвестиционно намерение на територия, която попада в обхвата на компетентността на директора на РИОСВ. Дали същият ще се произнесе с изричен акт наречен решение или становище, с което ще изрази компетентно такова, в следствие на решение на комисия, дали за конкретния имот е необходимо такова становище е въпрос по същество, поради което считам че директорът на РИОСВ е следвало да се произнесе с конткретен акт по искането на жалбоподателя по изложените аргументи. Моля да отмените мълчаливия отказ на ответника и укажете на същия да се произнесе по същество с изричен акт.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.33часа.

 

            СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: