ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и пети юни                              две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1353 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.П.- редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща за процесуален  представител адв.С.Ц., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща за представител ю.к.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

 

Делото е образувано по жалба от П.И.П., ЕГН **********, чрез пълномощник адвокат С.Ц., със съдебен адрес:*** против Акт за прихващане или възстановяване № 94-01-8325/1/03.04.2018г., издаден от С.Г.В.на длъжност главен инспектор в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас, потвърден с Решение № 1137/04.05.2018г. на кмета на Община Бургас.

Иска се отмяна на оспорения административен акт като незаконосъобразен и връщане на преписката за произнасяне от компетентния административен орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт. 

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

                АДВ.Ц.: Относно доклада нямам възражения. Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените с жалбата писмени доказателства. Моля, да допуснете  до разпит един свидетел, който водя днес, с които показания ще установя отношенията на моя доверител и трети лица за необходимостта от снабдяването с удостоверение за данъчна оценка, с отразяване на липса на данъчни задължения, което респ. е довело до необходимостта от плащането на процесната сума. С оглед на твърдението на ответната страна, че плащането е доброволно.

Ю.К.М.: Оспорвам жалбата. От своя страна няма да правя доказателствени искания. Моля да бъде допуснат до разпит свидетеля, но моля също така показанията на свидетеля да бъдат обективно преценени, релевантни ли са те към настоящия спор.

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане до разпит на свидетеля, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел.

СЪДЪТ въведе свидетеля и сне самоличност на същия, както следва:

С.Ж.С.: ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, със средно специално образование, брат на жалбоподателя.

С.С.: Желая да дам показания.

Свидетелят беше предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК

Обеща да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.Ц.: Знаете ли за имота на Вашия брат на ул.„Стамболийски“ и какви са били намеренията  му по отношение на този имот?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Знам,  защото ми е брат и защото аз съм му пълномощник. Брат ми искаше да продава имота и упълномощи мен, защото той живее в Англия. Става въпрос за *** на ул.“Гладстон“ и на ул.“Стамболийски“ в гр.Бургас. Това е търговско помещение – ***. Брат ми е собственик на ½ от въпросния имот, а на другата ½ е собственост на Г. П.. Той е чичо на брат ми.

ВЪПРОС НА АДВ.Ц.: Какви бяха намеренията на брат Ви по отношение на имота?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Наемателят изявил желание да купи имота от брат ми и чичо му и аз бях упълномощен, затова извадихме документи за продажба. Установихме няколко месеца преди това, че има задължения. Брат ми живее в Англия. По отношение на имота знам, че има задължения, защото в къщи дойдоха съдии-изпълнители, защото има изпълнително дело срещу брат ми за неизплатени задължения  към Община Бургас.

АДВ.Ц.: Нямам други въпроси към свидетеля.

Ю.К.М.: Също нямам въпроси.

Съдът освободи свидетеля С. от съдебната зала.

АДВ.Ц.: Да се приключи събирането на доказателства. Няма да соча други доказателства.

Ю.К.М.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Ц.: Моля да уважите искането на моя доверител, като  върнете преписката на административния орган със задължителни указания за спазването на закона. Безспорно се установи плащането на процесната сума, доколкото за нея са предствени писмени доказателства, а и няма оспорване на ответната страна, а и наред с това плащането е предхождало двукратно поисканото за погасяване на това задължени по давност. На тези действия административният орган се позовава на факта, че към оня момент давността не е изтекла, а ще изтече на 01.01.2018 година и предвид обстоятелството, че моят доверител е възнамерявал да продава имота се е нуждаел от данъчно удостоверение за липса на задължение и това го е провокирало да внесе дължимата сума. С оглед на това считам, че не е налице доброволно плащане на смисъла на ДОПК, следователно считам, че жалбата е основателна и моля да я уважите.

Ю.К.М.: Моля да потвърдите обжалвания акт, като по същество искам да се ползвам от мотивите в решението на административната инстанция. Моля, също така в полза на Община Бургас да бъде присъдено  възнаграждение за юрисконсулт.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:11 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: