ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 03.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1352 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Сто 2013“ ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

В съдебната зала присъства прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас.

 

Прокурор СТОЯНОВА: На основание чл. 16, ал. 1 от АПК правя искане за конституиране на Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство, поради наличие на важен обществен интерес.

 

Юрисконсулт Т.: Не се противопоставям по направеното искане, тъй като са налице предпоставките за конституиране на Прокуратурата като страна в настоящото производство.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното искане, на осн. чл. 16, ал.1, т.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура- Бургас като страна в производството.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба на „Сто 2013“ ЕООД против ревизионен акт № Р-02000216006375-091-001/07.12.2017г., издаден от началник на сектор в ТД на НАП- възложил ревизията и главен инспектор по приходите- ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 40/15.02.2018г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават исканията и възраженията си. Ответникът следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания ревизионен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, в т.ч. положителния факт на доставките.

 

Юрисконсулт Т.: Оспорваме жабата изцяло като необоснована и недоказана. Моля да приемете административната преписка. Няма да сочим други доказателства, респ. нямаме доказателствени искания.

Прокурор СТОЯНОВА: Жалбата е процесуално допустима, подадена от заинтересована страна. Няма да соча доказателства. Моля да приемете представената от ответника административна преписка като доказателство по делото.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да бъде предоставена възможност на жалбоподателя да ангажира посочените с жалбата доказателства, като конкретизира въпросите към поисканата съдебно-икономическа експертиза и посочи свидетелите, които желае да бъдат допуснати до разпит. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в преписката писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя, в срок до следващото съдебно заседание, да конкретизира въпросите към поисканата с жалбата съдебно-икономическа експертиза, както и да посочи свидетелите, чиито разпит желае да бъде извършен.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ще бъде санкциониран, в случай че стане причина за неоснователно отлагане на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.11.2018г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: