ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                          председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1352 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.З., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Т.В.Ц.– мл. ПИ при РУП Созопол, редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.Г.З. чрез пълномощника му адв. К. срещу Разпореждане на полицейски орган от 22.06.2016 г., постановено от Т.В.Ц.на длъжност мл. ПИ при РУ- гр. Созопол.

 

адв. К.: Поддържам изцяло жалбата. Имам доказателствени искания. Представям на съда и моля да приемете Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред в жилищен комплекс от затворен тип – курортно селище (курортен комплекс) „Флорес Гарден“, Договор за охранителна дейност № 125, Заповед № 4 от 28.01.2015 г. на изп. директор на „БГ Естейтс Дивелопмънтс“ АД, който стопанисва комплекса и Заповед от управителя на „БГ Естейтс Дивелопмънтс“ АД относно достъпа на лица в комплекса.

Имаме искане за гласни доказателства. Моля да допуснете до разпит Т.К.- отговорник офис Созопол към охранителна фирма „Аркус“, който е свидетел очевидец, присъствал на място. Считам, че с показанията си  ще допринесе. Водим го в днешно съдебно заседание.

 

Ответникът: Беше ми разпоредено от началника на РУП – Созопол да напиша въпросното разпореждане и в изпълнение на това аз съм изготвил разпореждането. Не мога да отговоря дали жалбата е основателна и дали изготвеното от мен Разпореждане е правилно и законосъобразно. Искам да допълня, че текста по Разпореждането ми беше продиктуван от началника на РУП - Созопол по телефона. Не възразявам да бъдат приети представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание доказателства. Не възразявам по искането на адвокат К. да бъде разпитано лицето К. като свидетел.

 

 С оглед заявеното от страните становище и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

Допуска до разпит в качеството на свидетел лицето Т. К..

 

Съдът пристъпва към разпит на водения свидетел, на когото снема самоличността както следва:

 

Т. Д. К. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

въпрос на адв. К.: Бихте ли казали какво работите, къде и откога?

ОТГОВОР НА свидетеля:  От девет години работя като отговорник офис гр. Созопол и гр. Черноморец към охранителна фирма „Аркус Сигурност“.

въпрос на адв. К.: Спомняте ли си за случая, за който сте били повикан на територията на комплекс „Флорес Гарден“ тази година, от кого бяхте повикан и в каква връзка?

ОТГОВОР НА свидетеля: Края на м. юни бях повикан от управителя на комплекса г-н Я. за проблем. Отидох и пред комплекса заварих няколко униформени полицая, две жени, които не познавам и охраната от Аркус. При разговор с охраната разбрах, че двете дами са искали да влезнат в комплекса, но не са представили документ за самоличност. След известно време полицията съставиха разпореждане на нашия служител С.Г.З.и на г-н Я.. След около тридесет минути една от дамите представи на полицията документ за самоличност и влезнаха в комплекса.

въпрос на адв. К.: На Вас известно ли Ви е да има правила за достъп до комплекса?

ОТГОВОР НА свидетеля: Има такъв документ, сложен на видно място, на портала на будката на охранителя и на рецепцията.

въпрос на адв. К.: На госпожите беше ли разпоредено да представят документи за самоличност преди да бъдат допуснати?

ОТГОВОР НА свидетеля: Да били са предупредени, тъй като има пропускателен режим комплекса.

въпрос на адв. К.: След като беше издадено разпореждането ли дамата показа личната си карта?

ОТГОВОР НА свидетеля: Да, след разпореждането дамата представи личната си карта.

адв. К.: Нямам други въпроси.

 

Ответникът: Нямам въпроси към свидетеля.

 

въпрос на съда към свидетеля: Казахте, че след издаване на разпореждането едната от дамите е представила документ за самоличност. Това означава ли, че към момента, когато сте били там тя е разполагала с него?

ОТГОВОР НА свидетеля: Да, тя е разполагала с документ за самоличност, който представи след постановяване на разпореждането.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля освободи същия.

 

Адв. К.: Нямам други искания по доказателствата. Считам, че с представените днес от мен доказателства и с разпита на свидетеля се изясни фактическата обстановка. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

Ответникът: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед изчерпване на доказателствените искания на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. К.: Моля да уважите депозираната жалба против полицейско разпореждане. Поддържаме изцяло изложеното в жалбата, като моля съда да ми предостави срок за изготвяне на писмени бележки по същество на спора. Моля да ми присъдите и разноските по делото.

 

Ответникът: Нямам становище по същество на спора.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: