ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,24.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1352 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.П.П., редовно призован, не се явява и не изпраща представител

Ответникът изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, не изпраща представител.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №РД-330/13.02.2013г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура, с която е прекратено действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав № 02103787 от 08.05.2008г., издадено за риболовен кораб с външна маркировка ПР 243 и име ПР 243. на името на жалбоподателя, поради това, че през 2011г. и 2012г. на притежателя на разрешителното не е издавано удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми по чл.18е от ЗРА.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмено становище от жалбоподателя чрез неговите процесуален представител, с което заявява, че поддържа жалбата на изложените в нея основания и излага мнението си по съществото на спора, като сочи, че няма искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.3 от приложеното по делото адм. д.№2164/2013 г. по описа на АССГ.

 

Поради липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ход на устните състезания.

        

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: