ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 03.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1351 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Константинос Анастасиу 98“ ЕООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника Директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Константинос Анастасиу 98“ ЕООД против Акт за прихващане или възстановяване № П-02002018030475-004-001 от 09.03.2018г., издаден от ст.инспектор  по приходите при ТД на НАП, потвърден с решение № 103/10.05.2018г., поправено с решение за поправка на очевидна фактическа грешка № 104/17.05.2018г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка ведно със съдържащите се в нея писмени доказателства. Спорът е правен и нямаме доказателствени искания в тази връзка. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да потвърдите обжалвания Акт за прихващане и възстановяване защото считаме, че той е законосъобразен и правилен. Предмет на спора е тази част от него, с която е прихванат подлежащия на възстановяване ДДС задължения за корпоративен данък, установен с ревизионен акт. Възраженията на жалбоподателя са свързани и обосновани с подадени от него искания за спиране на същия този ревизионен акт от 2017г., но тези възражения са неоснователни, защото към момента на извършеното прихващане органът по приходите е съобразил, че са налице изискуеми задължения на дружеството, както и че не е било постановено спиране на изпълнението на въпросния ревизионен акт, поради което и самото прихващане е съобразено изцяло със закона. Предвид тези доводи, моля да потвърдите обжалвания акт. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение съобразно материалния интерес по Наредба №1 за минималното адвокатско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: