ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1351 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.С.Т., редовно призована, се явява лично и с адвокат Н., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

 

Г-жа Т. – Водим допуснатите 4 свидетеля, както и още трима, които моля да допуснете. Става въпрос за общо 7 човека.

Четирите допуснати са мои клиенти и са навън и чакат да бъдат разпитани. Освен тях има още трима, чрез разпита на които ще се установяват следните обстоятелства: единият от тях е счетоводител, който ме е обслужвал в ревизирания период, другите двама са мои клиенти също през ревизирания период, като вторият свидетел е колега адвокат от гр.София, с който колега работим съвместно и който колега ми е превеждал по банков път суми, които съгласно ревизионният акт са включени като мой облагаем доход, а това е неправомерно, защото те са били средства на клиенти. Третият от допълнителните свидетели е съпругът ми, който също е бил мой клиент и за това има материали по делото, но той ще обясни по-подробно.

С това се изчерпват всички искания за разпит на свидетели.

ВЪПРОС на СЪДА към г-жа Т. – Счетоводителят какви факти ще установява? В предходното съдебно заседание разпитвахме счетоводител.

АДВОКАТ Н. – Единият факт, който ще се доказва е за начина на организиране на отчитането, а вторият факт е, че тя е била и клиентка на адвокат Т.. Тази е счетоводителка, която водим е друг човек и също е водила счетоводството за годините по периода на ревизията. А тази, която разпитахме е водила счетоводството в момента на започване на ревизията.

Г-жа ТРИФНОВА - Смених счетоводителя си, когато започна ревизията. Тази, която искам да разпитам в днешното съдебно заседание ми е била счетоводителка в периода 2012г.- 2013г., а тази която разпитахме в миналото съдебно заседание е за периода след 2013 г. до настоящия момент.

По доказателствата - предвид големият обем на преписката, не мога да открия този отчет, поради което и го представям и който е на един от свидетелите ми.

Представям копие от моя епикриза и плащане за болничния ми престой за 2009г. Представям тези доказателства, тъй като един от аргументите на органът по прихода е, че доходите ми за 2009г. е голям, а за следващите години е по-малак. Причината за това през 2009г. да не мога да работя пълноценно е, че повече от 3 месеца след операцията и следоперативния период не можех да работя пълноценно.

Другата свидетелка е представителка на дружеството, което е мой клиент, който е включен в проверката, но от това дружество данъчните не са искали обратна информация.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – По така направеното искане оставям на преценката на съда.

Относно искането да бъде разпитан съпругът на жалбоподателката считам, че събирането на гласни доказателства от името на съпруга на жалбоподателката са ненужни, т.е. неотносими, макар да се твърди, че е от името на търговското му дружество.

Не възразявам да бъдат допуснати водените свидетели.

 

По искането за събиране на още гласни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез разпита на трима свидетели, освен тези, които е допуснал до този момент - 17 на брой.

 

Съдът пристъпи към разпита на водения от жалбоподателя свидетел Николинка Т. С..

Сне самоличността на свидетеля:

НИКОЛИНКА Т. С., на 52 години, осъждана. Не е осъждана за лъжесвидетелстване. Без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитана каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Познавате ли адвокат М Т., откога я познавате и да ни кажете водила ли ви е дела?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Познавам я от 9 - 10 години. Водила ми е дела – лични и фирмени. Фирмата е „Тотекс“, фирма е на мъжът ми и аз работих в тази фирма.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Вие ли се занимавахте с фирмените дела?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – С всичко аз се занимавах, с абсолютно всичко. Мъжът ми работеше и на друго място.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Как оформяхте финансовите отношения?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Когато имахме проблеми със събиране на задължения от контрагентите си, се обръщахме с молба за съдействие към адвокат Т. за събиране на задълженията. При обсъждане на задължението тя ни взимаше хонорар, който включваше и държавни такси. Едно от делата завърши много бързо и със замяна на стока и тя ни върна може би почти цялата сума. Задържа си адвокатския хонорар и приключихме със споразумение. Едно от делата стигна до съдия-изпълнител и впоследствие имаше отчет какво сме получили и какво сме върнали.

ВЪПРОС на СЪДА – Помните ли през кой период от времеводихте дела?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Между 2009 – 2011г.

ВЪПРОС на СЪДА – Това все дела на търговеца ли бяха?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Те са двама търговци. С единият стигнахме до споразумения.

ВЪПРОС на СЪДА – Делата, по които ви представляваше адвокат Т. от името на търговското дружество ли се водеха?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Делата бяха водени от името на търговското дружество. Две бяха делата. Делото беше пред районен съд.

ВЪПРОС на СЪДА – А следващи инстанции имаше ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Доколкото си спомням нямаше следващи инстанции. По делото за съдия-изпълнителя не си спомням да е имало следваща инстанция. Двете дела се водеха през този период. Не помня конкретни суми, които съм дала. По принцип имаме документи за сумите, които са ми върнати.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато отивахте при адвокат Т., тогава ли ви съобщаваше, какви суми ще са нужни?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – По принцип - да.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато ви съобщаваше сумите, съобщаваше ли ви какво е включено в тях, дали е общата сума за всички разходи, които ще бъдат направени по делото, в т.ч. и нейното възнаграждение, или ви казваше, че това е нейното възнаграждение за водене на делото?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – По принцип в сумите, които сме давали, бяха включени разходи за водене на делото и нейния хонорар, на базата на материалния интерес. Винаги ми обясняваше каква е сумата за нейния хонорар. Получавали сме разписки, на които сме се разписвали. Получавахме и първоначален документ, в момента не мога да кажа точно какъв.

ВЪПРОС на СЪДА – А когато ви връщаше част от тази сума, подписвахте ли някакъв документ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Повечето бяха на фирмата.

ВЪПРОС на СЪДА – Имате ли пълномощно от фирмата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Имах, но мисля, че беше с определена давност.

АДВОКАТ Н. – Представям отчетите на фирма „Тотекс“ ЕООД, които моля да предявите на свидетелката.

 

Съдът предяви на свидетелката представения от адвокат Н. отчет на фирма Тотекс“ ЕООД с дата 30.06.2011г.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Познати са ми. Полагала съм подпис върху тях. В отчета от 30.06.2011г. подписът срещу „клиент“ е моят подпис и собственоръчно съм написала двете си имена срещу него, а в отчета от 10.07.2009г. подписът срещу клиент е на съпругът ми.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Когато е представен големият отчет, това ли са разбивките, които са показвани на него?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Да, това са разбивките.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Тази ли е сумата, която сте получила?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Да, грубо по спомен като сума. По принцип подписвахме на датата, на която се връщаше сумата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Освен тези водени дела, извършила ли ви е други услуги безвъзмездно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Аз лично няколко пъти съм се обръщала за мои лични неща към нея и тя не искаше заплащане. Става въпрос за устни адвокатски съвети.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Вие се занимавате с плетива. Имало ли е случаи, в които поради някаква причина, имало ли е случаи да сте ми подарявали плетиво?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – Правила съм ѝ жилетка в знак на благодарност.

ВЪПРОС на г-жа Т. – В годините имало ли е случаи, в които да не сте ми заплащали?

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Извършвала ли ви е адвокат Т. безвъзмездни услуги?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ – Да.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – По повод на отчета от 30.06.2011г., там става въпрос за няколко дела и най-накрая е посочен размерът на адвокатския хонорар – 50,46 лв. Казахте, че са ви обяснявали по какъв начин е формиран този хонорар. В този отчет как беше определен този размер?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – По принцип винаги ни е обяснявала кое за какво е и сумите, които е плащала като задължения на съда, всичко ни е обяснявала. Не мога да кажа как точно е определен хонорарът. Първоначално хонорарът беше много голям, и се стигна до резултата. Така и не сме получили сумите, за които спорихме по делото. След края на делото тя ни върна част от парите. Не мога да кажа как е формиран размера на хонорара на адв.Т..

ВЪПРОС на СЪДА – Въпросът беше, че когато ви поиска адвокат Т. някаква сума, в която казахте, че са включени всякакви разходи по делото, в т.ч. и нейния хонорар, казахте, че ви е обяснила кои суми за какво са и сте били наясно коя част е бил нейния хонорар. В началото каза ли ви, че за тези частни граждански и изпълнителни дела общия хонорар е сумата от 50.46 лв.? Каза ли ви дайте ми „Х“ сума, от които моя хонорар е 50.46 лв.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – От началото не. Те са много дела, то е описано всичко.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Сумата, за която се сочи, че е била върната - 3 400 лв. как ви беше върната?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ С. – А сега де! Нямам спомен.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Осчетоводени ли са по някакъв начин тези суми?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ – Всичко сме давали в счетоводството.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Ако се извърши справка в счетоводството, ще може ли да се разбере?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Представили сме ги на счетоводителката и би трябвало да ги има в счетоводството.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам повече въпроси.

 

Съдът върна личната карта и освободи свидетелката.

 

Съдът въведе в залата свидетелката С.П.П.

 

Сне самоличността на свидетелката, както следва:

С.П.П., на 39 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитана каза:

 

Свидетелката поставя лист на банката.

СЪДЪТ към свидетелката – На този лист какво е записано?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Това са записки, които сме си водили с г-жа Т.. Седем години назад няма как да си спомням всичко. Записките са от преди това, извадих си ги от архива. Всеки трябва да знае какви разходи е правил по делата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Това, че ви призовахме като свидетел ли ви накара да извадите записките?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Задължително си водя записки. Давам и пари. Правя си поС.но записки. Аз бях счетоводител на г-жа Т..

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Познавате ли г-жа Т. и в какво качество?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Познавам г-жа Т. първо като адвокат и като клиент на счетоводната къща.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – През кои години беше клиент на счетоводната къща?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – През годините 2012 – 2013г. беше клиент на счетоводната къща за първична обработка на документи и ежемесечно изготвяне на отчети, информация и изготвяне на годишни данъчни декларации (ГДД).

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – В годините, в които сте работили, имате ли впечатление за нейния документооборот и какво ви представяше за да изготвите отчетите.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Документооборот, тя нямаше голям документооборот. Всеки отчет, който получавахме от г-жа Т., към всяко дело имаше отчет за взетите пари, направените разходи. Ако при приключване на делото имаше надвнесена сума, беше с плюс, а ако не - с минус. Всеки месец имаше информация от кантората и накрая на годината.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Какво дело водихте през 2010г. и как ви бяха уредени финансите. Вие ли се занимавахте с това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – През 2010 – „Симона турс“ ЕООД заведе дело срещу „Макабит“ ЕООД. Аз съм упълномощено лице на „Симона тур“, фирмата е на свекър ми. Заведохме дело, тъй като имахме собствен хотел и не можехме да си оправим финансовите взаимоотношения и наехме г-жа Т..

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – А за адвокатски хонорар ставало ли е въпрос?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Първоначално стана въпрос за един хонорар, а впоследствие, вече когато се разбрахме и не се стигна до дело, два пъти ходихме до Стара Загора, сключихме споразумение и до днешна дата, разликата от парите, които остават по делото се върнаха.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – А другото дело?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Другото дело беше за един чешки туроператор. Дължаха ми пари, заведохме дело, изкарахме изпълнителен лист и разликата ми беше върната.

Първоначално смятахме разходите, имаше хонорари, за експертизи.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато се уговаряхте, разбирахте ли за какво плащате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Да, вътре беше всичко. Сумата беше за разходи, такси и хонорар. Разходите са за това, че се правиха преводи на изпълнителните листи, защото това са изпълнителни листи към туроператор в Чехия.

ВЪПРОС на СЪДА – Разбирахте ли каква е точната сума на хонорара?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Да.

ВЪПРОС на СЪДА – Разликата от какво се получаваше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Ние не знаем колко ще са таксите, как може да ги знаем, превода и легализацията не можехме да знаем колко ще са.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Към първоначалния момент, когато съм уговаряла прогнозната сума, включвало ли се е прогнозна сума за евентуални експертизи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Да, включваха се първоначалните такси за експертизи, но не се стигана до експертизи. Едното делото приключи с изпълнителен лист, а другото със споразумение.

ВЪПРОС на СЪДА – По делото завършило, както казахте с изпълнителния лист, не бяха ли назначавани експертизи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Не мога да се сетя.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Когато сме говорили за делото с чешкия туроператор през 2012 г., предвиждахме ли изпращане на книжа до Чехия?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Да.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Обяснявала ли съм тогава, че съдът да назначи служебно експертиза с депозит?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Имаше го и дори изпълнителния лист беше преведен на чешки.

На първото дело беше по-облекчено, не се стигна до дела. По второто дело – изпълнителен лист, нямаше как.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – В тази връзка, когато станахте счетоводител на адвокат Т., взимахте ли някаква такса?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Такса не съм вземала, поради коректното отношение, което тя направи по двете дела. Под коректно отношение имам предвид това, че си е свършила работата и сумата, която първоначално беше внесена, ми беше възстановена.

АДВОКАТ Н. – Моля да предявите на свидетелката документ, намиращ се в том ІІІ, л. 778 от делото.

 

Съдът предяви на свидетеля отчет от 26.07.2013г., находящ се на л.778 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Това е подписът на свекъра ми. Отчетът е относно дело на „Симона турс“ ЕООД.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – В този вид ли получавахте отчетите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Да. Когато обработвахме документите, в този вид ги получавахме по всяко дело.

АДВОКАТ Н. – Моля да предявите на свидетелката документ, намиращ се в том ІІІ, стр. 839.

 

Съдът предяви на свидетеля договор за правна защита от 05.11.2012г.  л.839 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Да, това е пълномощното, като разписка. Такъв договор подписвах, когато първоначално се договаряхме и предоставях първоначалната сума.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Можете ли да посочите точните суми на уговорените между вас възнаграждения на водените две дела.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Едното беше 4 420 лв., а другото беше 1 900 лв., 1 900 лв. е за туроператора, а другото е от 2010г., по което стигнахме до споразумение. Това са първоначално платените суми.

СТРАНИТЕ – Нямаме повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът върна личната карта и освободи свидетелят.

 

Съдът въведе в залата свидетелят Т.В.Д.

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

Т.В.Д., на 50 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на г-жа Т. – Какви са нашите отношения семейно и имате ли познанство със съпруга ми?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Съученици сме със съпруга на жалбоподателката М.Т.. Семейни приятели сме.

ВЪПРОС на г-жа Т. – През 2012 г. водила ли съм ви дела?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Имаше дела през 2012г. Делата бяха за коли, имаше лизингови коли. Аз извършвах таксиметрова дейност, нямаше къде да ги паркираме и общината наложи глоби и адвокат Т. каза, че ще водим дела. Водихме две дела. Те искаха да я махат колата и на пункт за скраб да се дава.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Каква сума си ми дал за хонорар?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Давал съм пари за такси и разноски. На адвокат Т. не съм давал пари за хонорар.

Г-жа Т. – Моля да предявим на свидетеля документ, намиращ се в том ІІІ, л.784.

 

Съдът предяви на свидетеля отчет по дело 121/2012г. от 29.12.2013г. и дело №744/2012г., на л.784 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да, това е моят подпис срещу клиент.

ВЪПРОС на СЪДА – Виждате какво е написано, беше ли изписан този текст в отчета, когато Ви беше поднесен за подпис и на тази дата ли сте положили подписа си?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – На тази дата съм положил подписа си и всичко беше написано.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Сумата от 150 лв. дадохте ли ми я?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Първоначално тази беше сумата, която съм дал.

ВЪПРОС на г-жа Т. – А върната ли Ви е тази сума?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Ти ми се обади на мен и ми я донесе. Накара ме да се разпиша отдолу. Мисля, че това беше за последното дело, за общината, защото те бяха две дела.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелят Д.К.М..

 

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

Д.К.М., на 47г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Познавате ли адвокат М.Т. и откога? Водила ли ви е дела на вашето семейство?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Познавам адвокат Т. повече от 15 години. Беше ни препоръчана от наш познат в София и след първото дело, с което тя се справи перфектно, след събеседване с брат ми, решихме като фамилия тя да ни бъде нещо като семеен адвокат.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – А семейството ви къде се намира?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Аз съм със софийско жителство, но родом съм от гр. Приморско. Почти всички дела, по които ни е представлявала адвокат Т., са водени във връзка с разни имоти спорове за имоти в гр. Приморско.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Може ли да кажете как оформяхте документално нещата, кой движеше финансовата част на тези дела и какви документи подписвахте и какви бяха финансовите ви уговорки с адвокат Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Значи, почти всички плащания във връзка с дела и други услуги, ние я ползваме не само за дела а и за други услуги, съм ги извършвал аз, не може да се каже на 100%, как е ставало плащането.

ВЪПРОС на СЪДА – Интересува ни финансовата част от взаимоотношенията ви с адвокат Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Винаги преди да започнем някакво дело или сделка, ние обсъждаме финансовата част на това начинание, правим някаква предварителна оценка на база на това, колко сложно изглежда начинанието, какви цени е изисквала отсрещната страна и се започва работата.

Основно парите съм превеждал по банков път - аз съм в София, с изключение на малките отпуски, и почти всички пари, които съм давал на адвокат Т. са с банкови преводи.

По мое настояване, всяко от делата или сделките, които сме правили, са били с упълномощаване на адвокат Т. - тя да заплаща всички разходи, вкл. пред кадастър, общински служби, включително и да плати от мое име пред нотариус с пълномощно. Имайте предвид пълномощно в широкия смисъл.

ВЪПРОС на СЪДА – Знаехте ли към кой момент за всяко дело, какво плащате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Сумата приблизително се разбиваше по пера, тъй че знам.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато ви се казваше някаква сума, адвокат Т. ли определяше първоначалната сума.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Основно тя, но това е обсъждано предварително.

ВЪПРОС на СЪДА – Казваше ли ви какво включва тази сума и разбирахте ли каква част от дължимата сума е нейния хонорар?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Винаги, част от парите са били хонорар. При мен е така - от началото една приблизителна сума беше за хонорар и тази сума, тъй като плащанията ми са общи, не само за хонорар, хонорарът е по-малък от платената сума.

В крайна сметка, след приключване на делата адвокат Т. ми представяше отчети, които освен разбивка на парите как са похарчени, бяха приложени и квитанции за платени такси, разходи.

ВЪПРОС на СЪДА – В началото получавахте ли някакъв документ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Аз винаги пиша основание за банков превод. Нямам точен спомен, но съм разписвал документи, на които са упоменати сумите.

ВЪПРОС на СЪДА – В края, когато адвокат Т. връчваше този отчет, имаше ли случи, в които трябваше да доплащате суми?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Нямам спомен да съм имал доплащане, дори да е имало е било минимално. Имало е случаи, в които ми е възстановявала суми.

Приблизително по две дела имаше по-сериозни суми, плюс една сериозна сума по покупко-продажба на имот в гр.Приморско. Тя беше по-сериозна, защото там очаквахме много по-големи разходи. Първо имаше проблеми със самия имот, не беше въведен в кадастъра, а това трябваше да стане. Очакваше се от собствениците да има проблеми, които бяха заявили една цена, която беше много по-висока от предвиденото от мен, но впоследствие се оказа по-ниска цена.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Във връзка с този имот имаше ли и друго дело?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Тъй като този имот беше проблематичен от години назад, не едно, а две дела и повече водихме. Нас ни бяха съдили за неосигуряване на достъп до част от имота, която не е обособена етажна собственост. Имаше съдебно дело срещу нас, по което също имаше възстановяване на разноски от адвокат Т., защото тогава нещо стана от страна на жалбоподателя и заради него се прекрати делото, дали не беше внесъл такси, не си спомням точно.

Второто дело, което аз водих срещу тях, беше за поставен незаконен павилион в двора. То беше прекратено, защото почина собственика и наследниците решиха да продадат този имот на мен и отпадаше нуждата от водене на делото.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Това ли бяха случаите, в които бяха извършени корекции на сумите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Причините за това са поради по-малки разходи и сделки.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Имаше ли случай на брачно дело?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Явор Кирилов М. ми е брат. Той имаше бракоразводно дело със съпругата си. Делото се очакваше да бъде тежко, той имаше собственост, на която трябваше да се правят оценки. По делото се споразумяха и не се стигна до тежки съдебни битки. Основно аз се занимавах с финансовата част, помагах на брат ми.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – По повод на този имот в гр.Приморско, Ваклина, твоята майка, тя възлагала ли е водене на административни дела за покрива?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Да, Ваклина ми е майка. Там имаше от страна на другите съседи едно според мен нарушаване на закона, тъй като дигнаха покрива по-високо, отколкото е предвидено по план и от страна на майка ми започна да се води дело, за да се преустанови това нещо и да се възстановят нещата. Впоследствие мисля, че беше прекратено делото, ако си спомням добре не се стигна до тежка съдебна битка.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Във всички случаи ли, когато е имало дела – имотни или други, е имало отчитане в края на случая?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Задължително адвокат Т. го е правила, по нейно настояване. Аз не съм държал на това, аз съм сравнявал отчетите, защото гледам сумарно нещата как изглеждат и не съм откривал неточности.

Г-жа Т. – Ако може да предявим на свидетеля документ, намиращ се в том.ІІ, л.428.

 

Съдът предяви на свидетеля отчет по договор от 13.12.2012г. по брачно дело №13590/2012г. и д.№9607/2013г. на л.428 от делото.

 

ВЪПРОС на г-жа Т. – Познат ли ти е този отчет?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Да, а това е моят подпис срещу клиент на отчета на л.428. Това е написано от мен.

ВЪПРОС на г-жа Т. – От този отчет за брачното дело, тази сума, която е записана – 1 899лв., върната ли е?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Така, като виждам, нямам точен спомен, но щом е написана тази дата, тогава трябва да е направено. Винаги сме ги попълвали нещата на място, където сме се срещали и ми е представен отчета. По принцип е било винаги, когато се срещнем.

 

Г-жа Т. – Ако може да предявим на свидетеля документ, намиращ се в том.ІІ, л. 478.

Съдът предяви на свидетеля отчет по гр.д. 84/2009г. от 15.12.2010г. на л.478 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Това на л.478 е моят подпис срещу клиент, а това е името ми. Изписал съм саморъчно името си над подписа.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Тези суми платени ли са?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Да, трябва да е платена. Това е делото, което беше прекратено.

На тази дата би следвало да е, сега не мога да си спомня, но след като сме написали датата и съм се подписал, това е било тогава.

 

Г-жа Т. – Ако може да предявим на свидетеля документ, намиращ се в том.ІІ, л.572.

Съдът предяви на свидетеля отчет по гр.д. 84/2009г. от 15.12.2010г. на л.572 от делото.

 

Г-жа Т. – Този отчет е представен два пъти, същия отчет го има на още едно място.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Пак виждам моят подпис.

 

Г-жа Т. – Ако може да предявим на свидетеля документ, намиращ се в том ІІІ, л.802 на гърба отзад, там е същия отчет. Да предявим том ІІІ, 839 на гърба, и 840 на гърба.

 

Съдът предяви на свидетеля отчет по гр.д.№74/2010г. на л.839 на гърба и отчет по договор от 24.08.2010г. от 02.11.2010г. на л.840.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Подписът ми е срещу клиент и съм изписал отдолу името си.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Въпросът е, това включва и покупко-продажбата на имота ли? Сумите включват ли окончателно изравняване на надплатеното?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. –Адвокат Т. беше упълномощена да ме представлява при нотариусът при сделката и съответно тази сумата й беше преведена, почти около 20 000 лв., които ще ползва за уреждане на скици, документите от кадастъра и ще финализира сделката. Цената на имота е включена, да. Това е за гараж със стая и с 1/3, не повече. Имаше делба 1/3+1/6 от двора, това е в гр.Приморско, тъй като така станах собственик на целия имот. Всичко е за 20 000 лв., а аз съм мажоритарен собственик.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Тази сума от отчета, където пише 8 373 лв., на 30.08.2013г. възстановена ли е?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Тя ми е възстановена. Върната е в брой, платена е на датата, на която пише и ми е върната в брой.

 

Съдът предяви на свидетеля документ, намиращ се в л.840 на гърба, на който има ръкописно изписан текст.

 

ВЪПРОС на г-жа Т. – Тази разбивка на сумите, които са превеждани и съответното плащани, тези пари, това какво представлява?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Тук определено влиза цената на имота, плюс разходите за сделката, плюс предварително заведено дело от мен, чиято цел беше да премахна незаконния павилион. Става въпрос за делото, което беше прекратено.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Освен тази разбивка, представяни ли са и квитанции?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Винаги адвокат Т. си прилага бележките, с които е плащала плюс нотариален акт, който е подписан окончателно.

 

Г-жа Т. – Ако може да предявим на свидетеля документ, намиращ се в том. V, л.1265, 1266 на гърба и л.1267 от двете страни.

Съдът предяви на свидетеля пълномощно от Ваклина Рангелова М.а от 21.07.2011г. (л.1265), договор за правна помощ на Д.К.М. от 23.10.2009г. (л.1266 на гърба), договор за правна помощ от Ваклина М.а от 29.03.2010г. (л.1267) и договор за правна помощ от 29.03.2010г (на л.1267 на гърба).

 

ВЪПРОС на г-жа Т. – Познато ли ви е това пълномощно и разпознавате ли свой подпис върху него?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Четвъртият подпис на л.1265, върху пълномощното, което се намира там, съм поставил подписа си под №4.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Това, което е описано в пълномощното, по отношение на сумите, тази сума отчетена ли ви е?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Аз си спомням, че всяко дело е свършвало с отчет.

 

Г-жа Т. – Ако може да предявим на свидетеля документ, намиращ се в том. V, л.1265 на гърба.

Съдът предяви на свидетеля договор за правна помощ от 20.08.2010г. на л.1265 на гърба.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. - Подписал съм се срещу клиент на договора за правна помощ, иначе няма как да наемам адвокат Т..

 

Г-жа Т. – Ако може да предявим на свидетеля документ, намиращ се в том. V, л.1266 на гърба.

Съдът предяви на свидетеля договор за правна помощ от 23.10.2009г. на л.1266 на гърба.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Подписал съм се срещу клиент на договора за правна помощ. Тази сума със сигурност ми е отчетна, всичко е завършвало с отчет.

 

Г-жа Т. – Ако може да предявим на свидетеля документ, намиращ се в том. V, л.1267 на гърба.

Съдът предяви на свидетеля договор за правна помощ с Ваклина Кирилова М.а от 29.03.2012г. на л.1267 на гърба.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – На този договор подписът срещу клиент е на майка ми.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Вие ли получихте за майка си отчета?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Основно аз съм се занимавал с делата на адвокат Т.. Основно аз съм правил заплащанията за майка ми, тъй като тя няма доход и продължавам да ú помагам.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Можете ли да кажете размерът на уговорените адвокатски хонорари по делата, за които говорихте досега?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – В момента не мога да ви кажа, защото нямам ясен спомен конкретно за всяко дело.

За мен е била важна финансовата страна, в смисъл струва ли си и колко ще ми струва делото и съответно възстановяването на надплатените суми. Конкретно като процент или число не мога да се сетя, но те са били представени на адвокат Т., преди да подпиша пълномощното.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Като твърда сума ли бяха уговорени?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Като твърда сума бяха уговаряни. Това, за което се сещам в момента е, че като основно оценката беше откъм страна сложност на делото.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Имаше ли някои дела, измежду онези, за които сега говорихте, за които не сте платили и ви е била оказана безвъзмездна помощ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Да, имаше един такъв жест по сделка. Мисля, че по сделката с гаража. Адвокат Т. тогава не взе хонорар.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Доколкото се установява от движението по разплащателна сметка, през 2010 г. вие сте превели седем пъти парични суми на адвокат Т., като сте посочили различни основания за тях, като на 23.12.2010г., когато е бил последният превод, е посочено основание „Коледни”. Кое наложи в течение на месеци да превеждате суми и на края на 15 декември тези суми да ви бъдат върнати? Беше ви предявен отчет от 12.12.2010г., видно от който сте получили суми.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Отговорът на въпроса защо толкова много преводи - защото макар, че заплатата ми не е малка, по ми е лесно да си оправям бюджета, като правя периодични проводи докато се постигне тази сума, която сме договорили. Затова се правят толкова преводи.

ВЪПРОС на СЪДА – Защо ви е върната по-голямата част от сумата? Кое налага да внасяте суми и след това да ви бъдат връщани?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Нямам спомен по какъв случай ми е върната тази сума, но вероятно някое от делата е завършило с много по-малки разходи. Случвало се е да надхвърлям сумата. Например правим си уговорка да внасям по 400 лв. всеки месец, и се случва да прехвърлям тази сума. Прехвърлям я, за да има тя пари и да действа необезпокоявано от финансова гледна точка, очакваше се да има експертизи.

За превода с основание „Коледни“ вероятно е бил във връзка с нашите взаимоотношения по повод на делата. Може да съм решил да й предоставя сумата като подарък. С адвокат Т. се познаваме и извън съда. Ако съм решил, че твърде много работа е свършила, може и като подарък да съм ги превел, нямам спомен.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Може ли да кажете, тези преводи, които са с посочено основание „Узундажа-пясъци“, „лозе Узанджата“, изпълнително дело „Пясъка“, може ли да кажете тези суми какво включваха?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – По отношение на „Пясъка“ трябваше да се заведе изпълнително дело, защото имаше решение на ВАС и трябваше да се махнат едни бараки на Строителни войски.

По отношение на „Лозе Узунджа“ мисля, че дори да се започнат ..., а да, сещам се, очаквахме дълго време отговори от общинските служби какво е станало с този имот, защото е възстановен имот и не сме въведени във владение, обжалвахме мълчалив отговор, т.е. мълчалив отказ, но така и не разбрахме какво става с този имот.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Платените суми каква връзка имат с това, самото плащане за какво е предназначено?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – По отношение на „Пясъците“ адвокат Т. беше поела задължение да осигури съдия-изпълнител и включваше и техника за събаряне на сградата и сигурно тези пари са били за този неин ангажимент.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Бихте ли ни казали, какво означава „хонорар изпълнително дело „Пясъка“? За какво е предназначена сумата от 23.09.2010г.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Би следвало да е за изпълнително дело. Предназначението е изпълнително дело за събаряне. Винаги съм изисквал от адвокат Т. да плаща всички необходими разноски.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – За кого е предназначен хонорара?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Възможно е за съдия-изпълнител.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Имало ли е случаи, в които успоредно, заедно, съвместно, да се развиват повече от едно дела на вашата фамилия?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Много често вървяха по две дела и сделки, от съображения за ефективност сме прехвърляли фискално от едно дело към друго, тъй като ако това дело приключва по-лесно и тези суми отиват към друго дело, но най-накрая идва отчета. Естествено е, не може всички дела да приключат едновременно.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Във връзка с всички приключили работи, макар да има размяна на суми, вътрешна размяна, във всички случи получавал ли сте краен отчет?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Да, това е така. За всяко дело ми е връчван отчет.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Как ви бяха възстановявани сумите? Винаги сте плащали по банков път, в брой или банков път ви възстановяваха сумите.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – В брой. В джоба са ми останали 100 лв. от голяма фирма, на която съм плащал по банков път, а те не ми възстановяват сумата по банков път.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам повече въпроси.

.

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата.

Съдът въведе в залата свидетелят П.Н.О.М..

 

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

П.Н.О.М., 42 години, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитана каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Познавате ли адвокат Т., откога и водила ли ви е дела?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – В приятелски отношения сме повече от 17 години, в близки отношения повече от 17 години.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Освен близки приятелски отношения, случвало ли се е да се обърнете към адвокат Т. във връзка с воденето на дела, по какви дела и какви бяха финансовите ви отношения?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Случвало ми се е да се обръщам към г-жа Т. по дела. Едно от най-сериозното дело беше за проблеми, които имах преди развода с бившия ми съпруг Петър Меразчиев, мисля, че беше през 2009г. Разговарях с нея, казах й, че предприемам крайна мярка и искам да се разведа. Пътувам изключително много.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Когато се обърнахте към нея, тя поиска ли ви адвокатски хонорар и да ни кажете какво стана?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Ставаше дума за развод, и аз имах проблеми с него и исках да ми помогне тя. Ставаше въпрос единствено само за помощ. Аз смятам, че просто имаше нужда от някакви предварителни средства за да започнем предварителна битка. Смятах, че ще имам проблеми. На ръка й дадох, не мога да кажа на ръка или на банков път, дадох пари и впоследствие нещата с бившия ми съпруг се развиха в малко по-добра насока. Имахме много разговори с него, М беше с мен и стигнахме до консенсус и парите, които бях дала на М., ми бяха върнали. Споразумяхме се.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Още когато разговаряхте, как стоеше въпросът със заплащането?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – М. не ми е искала пари. Имах проблеми с него, имах заплахи от негова страна. Сумата, която платих на адвокат Т., тя ми обясни, беше за, ох, аз й ги дадох тези пари за да може да тръгне развода. Смятах, че ще имам проблеми и за това ги дадох тези пари, за да се задействат нещата. Аз бях категорична, че ще се развеждам с този човек. Парите бяха за нейният си хонорар и за жалбите. Непрекъснато бях под стрес от нападките, бях изкарана психично болна. Имахме имотни спорове. Съпругът ми има хотел в гр.Черноморец.

По принцип трябваше да има делба, отказах се от голяма част от имот в Черноморец. Аз трябваше да се боря за единия имот, също и за движимо имущество, имаше една кола на мое име, и още три коли. Имаше спор за родителски права.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Обясни ли ви адвокат Т., че ще има експертизи от психолози?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Да. Дадох първоначално 1 000лв.

ВЪПРОС на СЪДА – Какво стана като приключи делото?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Приключи развода, парите ми бяха върнати, тези 1000 лв., всички пари ми бяха върнати.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато ги дадохте парите на адвокат Т., получихте ли документ за това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Да, получих. Помня, че имаше документи, в него беше написана сумата от 1 000лв. Когато ми върнаха сумата от 1 000лв. имаше документ. Не помня как се казва този документ.

Г-жа Т. – Моля да предявите на свидетелката документите, които представихме в днешното съдебно заседание.

Съдът предяви на свидетелката представения в днешното съдебно заседание отчет от 20.11.2009г. по гр.д.№5941/2009г.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Това ли е документът, когато ви върнах парите?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ – Да, това е подписът ми. Подписът поставен срещу клиент е моя, този документ е подписан, когато са ми върнати парите.

ВЪПРОС на г-жа Т. – В този отчет е записано, че съм извадила изпълнителен лист. Бяха ли ви представени бележки, освен отчета?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Да.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Освен за бракоразводното дело, обръщали ли сте се към адвокат Т. с други молби за адвокатски услуги и как са извършвани тези услуги - възмездно или безвъзмездно?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Много пъти съм се обръщала относно моята служебна работа и много пъти ми е помагала безвъзмездно. Не само ми е помагала професионално, а и в личен и в служебен план. Имах жалби, които бяха пускали към клуба и съм се допитвала до нея за съвет, казвала ми е какви документи ще са необходими. Аз съм председател на клуб по художествена гимнастика.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Това дело, по което сте била клиент, кой плати държавните такси? От отчета става ясно, че не са включени.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Аз ги платих.

ВЪПРОС на СЪДА – Дали сте 1 000 лв., върнали са ви 1 000лв.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Аз платих. Тук става въпрос, че съм дала пари относно това, че съм смятала, че ще имам проблеми с имота. Това са други неща, тези пари са ми били върнати, аз не говоря за другите.

ВЪПРОС на СЪДА – По повод същото дело давали ли сте други пари.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М. – Платила съм държавна такса и това не са тези пари. Платила съм това, което държавата по принцип иска. Не помня, не съм плащала някакви хонорари на адвокат Т.. Говоря за това, което се иска от държавата. Парите за държавна такса ги дадох на г-жа Т..

СТРАНИТЕ – Нямаме повече въпроси към свидетелката.

Съдът върна личната карта на свидетелката и я освободи от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелката Л.Н.К..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

 

Л.Н.К., на 54г. неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. - Познавате ли адвокат Т. и какви взаимоотношения имате?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – С нея сме колеги. Аз съм адвокат от Софийската адвокатска колегия. В професионални отношения сме.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – По повод тези ваши професионални отношения налагало ли се е да я ангажирате с услуги на територията на Бургас и предоставяли ли сте и някакви суми?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Налагало ми се е, за мен е по-удобно, когато е необходимо на мой клиент да се свърши нещо в Бургас, да ú се обадя и да изпратя пари, когато става въпрос за нотариална сделка. Аз мога да си дойда на сделката с клиента, но по-евтино е и за клиента и за мен.

ВЪПРОС на СЪДА – През кой период са тези професионални отношения с адвокат Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Много отдавна се започна, от 6-7-8 години и до днес продължава. Сумите ги плащам по банков път. Имам електронно банкиране, дори ми е по-лесно да захраня сметката от София и тя да получи парите веднага.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато превеждахте сумите, какво основание писахте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Различно, по някога пиша захранване на сметка, ако има нещо по-малко, за удостоверение, нямам много спомен какво съм писала.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Тези суми, пари за такси ли са или включа и хонорар за някаква услуга?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Аз плащам цялата сума, ако трябва да се плати в община, кадастър, Агенция по вписване. Такива отношения с М. не съм имала, молих я като колега да свърши вместо мен работата в Бургас, не съм й плащала хонорар. Връщала съм ú подобна услуга, ако има препис от решение например, аз ги върша тези неща колегиално и разменяме бележките.

 

Г-жа Т. – Моля да предявите на свидетелката документ, намиращ се в том ІІІ, л.475.

Съдът предяви на свидетелката декларация от нейно име, без дата, находяща се на л.475 от делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – Аз съм се подписала под декларацията.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Имало ли е случаи, в които аз да съм ви ангажирала да вършите нещо за мен и да съм ви плащала хонорар?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К. – На въпроса да ми е плащала хонорар вече отговорих – не. Когато ме е ангажирала адвокат Т. ми е заплащала в рамките на таксата. Възстановявам сумата, но аз не съм искала хонорар за такива неща. Не съм плащала хонорар. Препращаме си клиенти, аз не искам нищо.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам въпроси към свидетелката.

 

Съдът върна личната карта на свидетелката и я освободи от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелят Т.Ч.Т...

Сне самоличността му както следва:

 

Т.Ч.Т.., на 50г., неосъждан, съпруг на жалбоподателката. Без дела с ответника.

 

На основание чл.166, ал.1, т.2 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК съдът предупреди свидетеля, като му даде възможност да заяви, че в качеството му на съпруг на жалбоподателката има право да откаже да свидетелства.

СВИДЕТЕЛЯТ Т. – Няма да се възползвам от тези си права. Ще свидетелствам.

 

Съдът предупреди свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – За едно конкретно дело ли се обърнахте към съпругата си?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Имах наематели в едно помещение, не бяха си платили тока и имах проблеми с ЕVN, бяха завели дело за неплащане на сумата. Логично се обърнах към съпругата си. Помещението беше мое, като физическо лице.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Когато започна делото, подписахте ли пълномощно на съпругата си и дадохте ли ѝ пари?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Тя ми каза, че за да ме представяла трябва да стане процесуален представител, подписах официално пълномощно и оставих пари в офиса ѝ за такси. В този период много пътувах и някой трябваше да движи нещата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – Върнаха ли се тези пари в последствие?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Върнаха се на мен. Това не е част от семейният бюджет. Когато става въпрос за нещо свързано с работа - там парите са разделени.

ВЪПРОС на г-жа Т. – Как приключи делото?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Не знам дали тръгна изобщо, защото наемателят ми разплати задълженията към ЕVN, не съм наясно как стоят нещата.

ВЪПРОС са г-жа Т. – В началото, когато казах, че ще трябва експертиза?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Беше правена експертиза от съда.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н. – След като приключи делото, сумата беше ли възстановена?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Върна ми я. Подписал съм документ.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато давахте парите, подписахте ли пълномощно със вписана в него сума?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Подписах пълномощно със сумата.

 

Г-жа Т. – Моля да предявите на свидетеля декларацията от л. 431.

Съдът предяви на свидетеля декларация във връзка с гр.д.№10983/2012г. на БРС, на л.431 от делото.

 

ВЪПРОС на г-жа Т. – На тази декларация името и подписа твои ли са?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Аз съм се подписал срещу декларатор и съм написал собственоръчно двете си имена. Запознат съм със съдържанието.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нямам въпроси към свидетеля.

ВЪПРОС на СЪДА – Коя годината се водеше това дело?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Делото беше края на м.март 2013г.

Съдът върна личната карта на свидетеля и го освободи от залата.

 

АДВОКАТ Н. – Имам доказателствено искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с въпроси, които представям в нарочна молба, като правя уточнение, че във въпрос 1 съм написала банкова сметка, ***. Да се изследват двете сметки.

Точка 1 е банков път, там се виждат основанията, по които са правени плащанията. Уточнявам – да се изследват и двата вида плащания,  банковите плюс тези в брой.Счетоводителката каза, че на всеки превод се вижда основанието, черно на бяло има само един вариант.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Вещото лице да съобрази банковите плащания и при отговорите на втори и трети въпрос.

АДВОКАТ Н. – След като има документ е само в един вариант, а когато е в брой - начинът е с отчети, коригирани със събраните гласни доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Не възразявам да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, с така въпроси и с уточненията, които са направени.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от адвокат Н. писмени доказателства - отчет с клиент П. М. от 20.11.2009г., отчет с клиент „ТОТЕКС“ ЕООД от 10.07.2009г., отчет със същия клиент от 30.06.2011г., към който е прикрепен ръкописен текст с цифри и сметки, епикриза на жалбоподателката, издаден от МБАЛ Бургас на 07.05.2009г. и фискален бон от същата дата, издаден от МБАЛ Бургас, ведно със заявление за заплащане на потребителска такса от 07.05.2009г.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка при жалбоподателката и навсякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение по формулираните от жалбоподателката въпроси в нарочна молба, депозирана в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 600 лв., вносими от жалбоподателката по сметка на Административен съд Бургас в 14-дневен срок от днес. УКАЗВА на жалбоподателката, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че след представяне на доказателство за внесен депозит ще определи вещото лице.

УКАЗВА на страните, че съдът може да формулира допълнителни въпроси, за което страните ще бъдат уведомени за това.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.05.2017г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.37 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: