ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1351 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 9:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.С.Т., редовно призована, се явява лично и с адвокат Н., надлежно упълномощена.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява от представител по пълномощие юрисконсулт Е. Т., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице М.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 18.09.2017 г., в рамките на законоустановения срок.

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо съдия, с ваше определение № 638/7.4.2017г. сте поставили още пет допълнителни въпроса на вещото лице, но в представеното заключение вещото лице не е отговорило на тези въпроси. Съжалявам, че сега го забелязвам.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Уведомен съм за определението и това което е описано, но това съм го пропуснал и сега го разбирам, че не съм отговорил на тези въпроси. Даже не съм ги описал в заключението си.

АДВОКАТ Н.: Държим вещото лице да се изслуша пред съда, когато отговори на всичките въпроси, след като отговори и на вашите въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Аз също предпочитам наведнъж да я изслушаме експертизата, защото е достатъчно обемна.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В заключението си съм изнасял резултата от съответните услуги, приключвайки ги с отчета. Взел съм предвид, че някои суми са върнати.

Г-жа Т.: Ако поименно трябва да се изнесат всичките суми, това вече е доста работа, за която ще е необходимо много време.

Това ще му изиска допълнителни срещи с мен за да му се предоставят допълнителни данни.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В тази връзка няма ли да бъде добре, след като вещото лице ще вземе предвид сумата, която е посочена, а впоследствие ще съобрази тази сума с отчета, който е съставен за него, не би ли следвало да се вземе и съдебния акт постановен по делото и присъдените разноски и да се вземе сумата, която съдът е присъдил.

Съдът: От присъденото със съдебното решение не може да се направи извод, че то е получено от адвоката. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Това, което съм установил е, че когато има присъдени разноски, включително юрисконсултско възнаграждение, тези суми са превеждани от съда, тези суми са предоставени на жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Мислих си, че в много от случаите това, което ние твърдим, е сумата, която фигурира и в този договор, защото доказателства говорят за това.

АДВОКАТ Н.: Вие работите по паричния поток.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Говоря за друго - тези съдебни актове говорят за платеното адвокатско възнаграждение.

Г-жа Т.: Че това всичко вече е разглеждано и е съобразено от ревизиращите. В приложението, което органите са приложили в преписката, които са правили първоначалната проверка, са направили едни таблици, в които пише колко е по договор, резултат от съдебното решение. Това приложение има таблична форма и това е съобразено, описани са на база на получената информация от съдилищата.  Част от тях са или на колега, напр. на адвокат М., или съм участвала безвъзмездно с друг колега, но се е включило в хонорара на колегата, и не е взето предвид. Това вече е изследвано.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Това са индиции, ако този въпрос остане по начина, по който е зададен. Разбрах доводите и няма смисъл вещото лице да ги повтаря след като сме свършили тази работа вече.

 

Съдът като взе предвид становищата на страните, според които вещото лице следва да бъде изслушано след като изготви експертизата във всичките ѝ части, в това число и след като отговори на въпросите поставени от съда,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.12.2017г. от 9.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.26 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: