ПРОТОКОЛ

 

Година 2017,23.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети февруари               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: К.Л.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1351 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 9.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.С.Т., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, не се явява представител.

 

Явява се М.Д.В. – съдебен секретар на VІ състав в Административен съд гр.Бургас.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Адв.Н.: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА, че производството е по реда на чл. 151 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, по повод постъпила молба от жалбоподателя М.С.Т. за поправка на протокол от предходното съдебно заседание, проведено на 17.01.2017г., в частта относно разпита на свидетелката Д. отнасяща се до репликата на свидетеля „Говорим за документите, че полученият доход е изцяло облагаем, но този приход не представлява хонорар, а сума, от която се плащат такси, експертизи и държавна такса и от тази сума са приспаднати и всички разходи и има връщане на суми, ако делото не е спечелено.“. Репликата се намира на лист 2109 от делото, на гърба.

В молбата се твърди, че изявлението на свидетелката следва да съдържа израза  „… НЕ Е “  пред думите  „изцяло облагаем“, както и израза „ТЪЙ КАТО“  пред думите „този приход не представлява хонорар„.

 

СЪДЪТ към адв.Н.: Разпоредбата на чл.151 ГПК предоставя само три способа за установяване на действителното случилото се в с.з.

Първият е чрез изслушване на звукозапис Ако в заседанието е направен звукозапис, поправки и допълвания на протокола се допускат само въз основа на звукозаписа. В нашия съд в съдебни заседания все още не се прави и на това заседание не е правен звукозапис.

Втората възможност е ползване на бележки по съдържанието на протокола от заседанието. Имате ли направени бележки по съдържанието на протокола?

Адв.Н.: Заявявам, че не са правени бележки по съдържанието на протокола.

 

СЪДЪТ: Третата възможност остава регламентираната в чл.151, ал.4 от ГПК секретарят от съдебното заседание да даде обяснения.

Според посочената разпоредба, уреждаща процедурата по поправка на протокол, това са единствените три възможности, които следва да бъдат ползвани като източник на информация за съда относно спорното обстоятелство, свързано със съдържанието на протокола, като тези възможности са дадени в градация.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на съдебния секретар М.Д.В..

Сне самоличността й както следва:

М.Д.В. -   неосъждана, без родство с жалбоподателя. В момента работи като съдебен секретар в Административен съд гр.Бургас.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Обеща да говори истината.

 

Разпитана каза:

ВЪПРОС на адв.Н.: Имате ли спомен за конкретния разпит на свидетелката Д. в съдебното заседание от 17.01.2017г.

ОТГОВОР на секретар В.: Няма начин да нямам спомен, защото в това съдебно заседание бяха разпитани 13 свидетели и това беше последната свидетелка. Запозната съм с молба на жалбоподателката Т. и направих справка с работния вариант на протокола от съдебното заседание. Там също съм записвала това, което е записано в протокола. Възможно е да не съм чула правилното, защото, пак казвам, това беше последният от тринадесетте разпитани същия ден свидетели. Преди това дело имаше още четири дела. Умората и шума в залата е възможно да са препятствали да чуя както трябва изявлението.

Това е, което искам да кажа. Няма нищо друго какво да добавя.

 

Адв.Н.: Нямам въпроси.

 

Съдът освободи съдебния секретар, след като даде обяснения.

 

         Адв.Н.: Моля да уважите молбата на моята доверителка за поправка на протокола от съдебно заседание проведено на 17.01.2017г.

 

         Съдът счита, че доколкото липсва запис от съдебното заседание, всички други допуснати от закона източници на информация за съдържанието на изявленията на свидетеля, носят в себе си известна неточност, защото съдържат субективен елемент, тъй като случилото се в с.з. се пречупва през субективния поглед на страната, ако е правила бележки или на съд.секретар, в случай на изслушването му. Единствено звукозапис би дал възможност да се установи без съмнение какво се е случило в съдебното заседание и какви по съдържание са изявленията на участниците в процеса. В този съдебен състав, а и въобще в Административен съд гр.Бургас на този етап не се извършва звукозапис на съдебните заседания. От посоченото съдебно заседание е минал достатъчно дълъг период, през който на съдебния секрета, дал обяснения, са се случили доста събития в други съдебни заседание, изслушани са много други свидетели, вещи лица и искания на други страни, така че е напълно възможно спомените на съдебния секретар да са се загубили във времето. Отделно от това, съдът като счита, че важната част от показанията на свидетелите са знанията им за факти, които точното и вярно да се отразят, намира че конкретната реплика съдържа в себе си извод, съждение, което не обвързва съда. Независимо дали съдържа частицата НЕ, както твърди жалбоподателката или не съдържа тази частица, както е отразено в протокола, дали доходът е бил изцяло или частично облагаем е извод, който ще бъде направен от съда с крайния съдебен акт, след като се съберат всички релевантни доказателства по делото.

За това по отношение на искането съдът счита, че следва да бъде отхвърлено, тъй като със способите, предвидени в чл.151 от ГПК не се събраха достатъчно надлежни доказателства, че репликата на свидетеля има именно онова съдържание, което се твърди в молбата.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателката М.С.Т. за поправка на протокол от съдебно заседание, проведено на 17.01.2017г., в частта относно показанията на свидетелката Г. Д. по отношение репликата на същия свидетел „… НЕ Е “  пред думите  „изцяло облагаем“, както и израза „ТЪЙ КАТО“ пред думите „този приход не представлява хонорар„.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.18 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: