ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1351 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:53 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.С.Т., редовно призована, се явява лично и с адвокат Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

СТРАНИТЕ да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02000215006391-091-001/21.01.2016г. издаден от два органа по приходите определени по чл. 119, ал.2 от ДОПК, в частта, в която е потвърден с решение № 133/06.06.2016г. на директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас.

Производството е по реда на глави ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

Г-жа Т. – Поддържам жалбата. Искам да направя едно допълнение - на стр.6 в жалбата, на предпоследния абзац, където оспорвам размера на здравните и осигурителни вноски, съм пропуснала да оспоря и лихвите. Моля да зачетете, че оспорвам и лихвите, които са начислени.

С това допълнение поддържам жалбата.

АДВОКАТ Н. – Имаме доказателствени искания. Моля да бъдат допуснати до разпит свидетели по списък, който представям на съда – 17 свидетеля. Органът по приходите при определяне на данъчната основа не е зачел подадените обяснения на лицата. В тази връзка с разпита им ще доказваме начина на договаряне, начина на заплащане и отчитане на приходите, без да зачете тези обяснения, кога са определени, отчитане на цялата дейност, а не само на приходи.

След разпита ще ангажирам и съдебно-счетоводната експертиза, която ще поискам след разпита на свидетелите, за да може вещото лице да съобрази и показанията им.

Свидетелите ще са при режим на довеждане.

Г-жа Т. – Тези свидетели са много малка част от хората, които могат да са свидетели и съм ги редуцирала според размера на хонорара и не са от хората, които са се обяснявали писмено по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Оспорвам жалбата.

Моля да приемете подробен опис на административната преписка. Моля да приемете и материалите, съдържащи се в административната преписка.

Не възразявам да бъдат допуснати до разпит свидетелите.

Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка, съгласно представен в днешното съдебно заседание опис.

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на 17 свидетели при условията на довеждане от жалбоподателя за следващото съдебно заседание, поименно посочени в нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание.

ДАВА възможност на двете страни в 14-дневен срок от днес в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становището си по спора, с изключение на искането за назначаване на съдебно-счетоводната експертиза, за което съдът допълнително ще даде срок на страната, предвид изявлението ѝ, че вещото лице следва да се съобрази и с показанията на свидетелите, които ще бъдат разпитани в следващото съдебно заседание.

 

Поради необход от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.01.2017г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че ако стане причина за отлагане на делото поради това, че не е довел всички искани свидетели, съдът може да му наложи глоба.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: