ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 13.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети юни                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1351 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.С.Т., редовно призована, се явява лично.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява от представител по пълномощие юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Не се явява вещото лице М.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страната, на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба на 05.06.2017г. от вещото лице, в която е посочено, че за днешното съдебно заседание е невъзможно да бъде представено заключението заради значителния обем на документацията, която се намира при жалбоподателя и с която вещото лице следва да се запознае и да анализира.

 

Жалбоподател Т.: Да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви експертното заключение.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Споделям същото становище.

 

Съдът счита, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-счетоводната експертиза, по която е назначен, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.09.2017г. от 9.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се уведоми вещото лице за новата дата на заседанието.

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.04 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: