ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 06.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести март                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1351 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.С.Т., редовно призована, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощена.

За ответника – директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява от представител по пълномощие юрисконсулт E. Т., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице М.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 26.02.2018г. - в законоустановения срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушването му.

 

СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва:

М.Й.Л., 63г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Поддържам представеното заключение с едно уточняване: В първата група въпроси, които са поставени от адвоката на жалбоподателката, съм възприел, че доходите, които е трябвало да изследвам са всички, а не само тези, които са предмет на спор с ревизиращия орган, докато по въпросите на съда съм визирал само спорните моменти. И в тази част на заключението, за двете години, по първите въпроси не са включени всички доходи, съобразявайки се с това, че част от невключените доходи са във връзки с други правоотношения, които са обект на друго деклариране и съм оставил само тези, които са единствено като адвокат по делата.

Това е в частта по въпросите на жалбоподателката. В таблицата е видна сумата, посочена като движение по банкова сметка, ***уровки не е разчетен този размер, какво дължи лицето.

При отговора на въпросите на жалбоподателката съм имал предвид доходите като адвокат и други доходи.

През 2012 и 2013 г. част от постъпилите по банка суми не са включени, защото са свързани с други, нетрудови правоотношения, имам предвид други доходи. Това, че има приходи от договори със съдебна охрана например. Има приложени бележки за удържане на данъка, за тези суми, които не съм взел предвид.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: На стр. 33 от експертизата – там където сте писали в началото на страницата, че „По периоди на приключване на делата приключени съгласно сключваните договори за правна помощ и допълнително извършените плащания“ - какво представляват така описаните суми. Има суми по договор за правна помощ има и други плащания.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В отговора по въпрос 1 съм посочил. Таблиците, които са направени като приложение 1, 2 ,3, 4 и 5 са направени в зависимост от това да отразят приключилите дела в година, в която трябва да бъдат обложени, но тяхното отразяване съм го изваждал от различни години, в които, в счетоводството на жалбоподателя, са били отразявани започването на делата. Искам да го онагледя с последната година, където оборотът е най-голям, т.е. приложение 5, в което съм извадил, че две от делата са приключени в 2013г., съм ги извадил при справки от жалбоподателя от 2009г., т.е. ако не посоча в 2009г. какво е разчетено по тези конкретни дела и се стигне само до изброяване номерата на делата, без да се посочат годините, ще се получи същия сбор, но общата сума, която съм посочил, за която е питането за установяване, за 2013 г. посоченото е 90 163лв. Това е сума, която се набира от колони 5 или по –скоро колона 10, която е сборна на получени суми по договор, т.е. колона 10 , но за целия период, през който е ставало това плащане, тези суми не са платени през 2013г., а са обект на различни периоди през различни години. На първа страница за 2009г. е посочено, че сумите са постъпили от 2009 до 2013 г., така е и с други дела, делото е започнало 2009 г., но сумите не са получени през 2013г., не са обект на движение през 2013г., а са обект на различно постъпване на това дело, което е завършило 2013г.. Както дело № 2327/2009 дело, сумата е посочена, че е от 2009 г. – 620 лв. и не е имало движение, но тези 620 лв. не са имали движение през 2013г.

Сумите, които са посочени, това са по дела, приключили през тази година. Сумите са общи по тези дела. Приключилите дела през 2013г. са с движение на постъпили суми въобще, а не през 2013г. Това са всички суми, които са постъпили през всички години. Ако не бях ги направил по години, сумата щеше да бъде обща и тогава щеше да се възприема, че те са от 2013г., а те не са. Това разделяне е с цел да се покаже, че в по-ранни периоди са получавани сумите, но делото не е било приключило.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Н.: Самата таблица, 14 колона ли дава това, което е получено през 2013г. и 2014г., Тази колона ли дава доходите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Колона 13 показва коя година е получено делото, а колона 14 е кога е завършило делото.

ВЪПРОС на СЪДА: След като гледаме колона 14, тогава още първото дело от 2009г., дело 5040/2009г., има платена сума, разноски. Какво имате предвид с това?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Под разноски, имам предвид разноските, за това което е направено от адвоката. Разноски по делото – такси по делото, възнаграждения за в.л. или по делата, защото много от тях са обобщени.  В някои от делата и от платеното като възнаграждение са правени разноски. Като пример мога да дам това, че лицето извършва плащане например от 200лв., разноските, които са направени за експертизи са 250лв. Лицето повече не плаща, делото е приключено с резултата -50 лв., т.е. 50лв. загуба.

ВЪПРОС на СЪДА: В тази графа „разноски“ сте имал предвид всичко, което е платено от адвоката, за да се движи и приключи едно дело - такси, разноски за свидетели и т.н. А това, което остава като хонорар, като възнаграждение?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Хонорара, възнаграждението за адвоката е в колона 14, като тези, които са посочени със знак минус, това са суми, които адвокатът е дал, но не ги е получил от клиента. Тези данни ги взех от отчетите.

АДВОКАТ Н.: Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В продължение на това, което коментирахме до момента, моля да отговорите на въпроса, в крайна сметка при формирането на данъчната основа за всяка година, взетите предвид, или за някои от тях, получените доходи в брой и по банков път, са към датата на получаване и на какво основание?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Експертизата не е работила по въпросите от гледна точка получаване на дохода по договор да бъде отнесен като доход за годината, в която е получен. Ръководил съм се от отчета, предвид спецификата на Закона за адвокатурата да бъде извършен отчет и оттам да стане ясно за каква цел са съответните суми.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На какво правно основание правите това?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Разпоредба не мога да посоча, освен за този отчет, който адвоката трябва да направи. Например през м. декември е получавал сума, а делото не е образувано и тогава това е получен от тази дейност доход или не. Получена е в качеството на адвокат, но на практика не е осъществено още нищо и не е образувано дело. Отчетох тази сума, когато е направен отчета и ако има други суми, се прибавят, ако има възстановяване - търся документ за възстановяването.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Исках да попитам, на стр. 6 от заключението, и преди нея фактически са посочени в табличен вид и обобщени накрая сумите, получени по банковата сметка като доходи в упражняване на дейността на жалбоподателката. Обаче има разлика в таблицата за съответните години, за 2012г. и за 2013г. и сумите посочени в крайното обобщение на въпроса. Може ли да кажете откъде идва тази разлика за 2012г. и 2013г.?

В таблиците по банков път за 2012г. е посочена сумата от 4 690лв., докато по-надолу е посочена сумата от 834,20лв. и съответно за 2013г.  5 005,38, срещу посочените от вас 1 156,38лв.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: На това отговорих, че са изключени сумите, обект на други договорни отношения.

От 2009г. до 2013 г. има други договорни отношение по делата, докато в тези две години сумите не са във връзка с делата. Сумите, постъпили по сметката, разграничих ги, на тези, които са обект на делата, като най-голям размер са тези от Национално бюро за правна помощ, те са обвързани с делата на лицето, те са посочени във формиране на основата, където са посочвани всички дела, които експертизата използва (на стр. 12 от заключението) в различни периоди, приключени, които са в това число и с процесните дела. На стр. 12 има посочване на отчети по дела, в т.ч. и отчетени и със сумите получавани от Националното бюро за правна помощ. Ако ги включа и в таблицата, ще стане дублиране при получаване на доход, защото те са отчетени като доход по конкретно дело. Другото е за граждански договори, за съдебни плащания от свободния университет, от там идват.

При отговора на този въпрос, между 3 и 6 страница, за 2009, 2010, 2011г., сумите, които съм констатирал в табличен вид са същите, които съм посочил и най-накрая по години и участват при формиране на годишния доход, които преработвам за ДОО и др.. Там няма суми, които да бъдат извадени.

Следващите две години вадя сумите, които са обложени и не са спорни. Бележките, които са приложени, са обложени от платеца. От платеца не са обложени от Бюрото за правна помощ, но те са разнесени в отчетите на съответните дела, които са включени, защото там са всички дела, които са за съответната година и вече там, което не съм констатирал, че е включено допълнително.

ВЪПРОС на СЪДА: Данните, за тези които са били обложени и са извадени, откъде ги взехте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Взех ги от приложената справка-декларация, от материалите по делото.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На стр.6, в таблицата към отговора на въпрос 2, има препратки към дела. Какво сте имали предвид с тези препратки, посочени в отделни редове? Препраща към друг ред, напр. ред 15 към насочва към ред 13.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Имал съм предвид, че обикновено става въпрос или за многократно плащане по едно и също дело или по друго дело, но ако е същото дело се вижда, че има плащане на един ред, по-късно и на друг, т.е. това е свързано с конкретното дело.

ВЪПРОС на СЪДА: Ако е един и същ клиента, пък води няколко дела, това ли имате предвид?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: На различни фази е делото, за различните инстанции вече са различни номерата на делата и когато е направено плащане по едно дело и вече е отишло към друго дело.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т.: От жалбоподателката ли е извършено обобщаването?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. : При отчитането на тези суми са посочени различни номера на дела, а става дума за различни инстанции на спора.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Установихте ли дублирани суми в ревизионния акт, ревизиращият екип дублирал ли е такива суми при формирането на крайната сума? Дали такова дублиране е избегнато?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Констатирах дублиране, един-два случая. Единият случай е по въпрос 2, на стр.6 – на ред 4. В ревизионната преписка е посочено дело 251/2009, такова не беше открито и за това в констатациите нямаше как да изнеса данни. Дублиран ред съм намерил, който е отразен на стр. 9, ред 60 от 2011г., дублира ред 43 от 2010г. Това ще рече, че е потърсено отделно, но са в общо дело.

На стр. 11 от заключението, горната част, ред 50 е дублиран с ред 40 от стр.10 – тук даже е същото дело, със същата сума и дати, които са посочени в справката от ревизията.

Това са единичните случи, това съм отразил.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Искам да попитам, на стр. 28, горе – в първия абзац по т.5 - има нещо, което ми направи впечатление – „а загуба – отчетените разходи превишават направените плащания“. Жалбоподателката как е формирала „загуби”, не мога да разбера и означава ли това, че е приела разходи на свои клиенти?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Поемани са разходи, но проблемът е в това, че делото не е отчетен с нулев резултат, а е отчетен с отрицателен резултат, което е повлияло на резултата за годишно облагане.

Ако три дела по 100лв. прави 300лв. и има едно минус 50, той влияе на сбора и е декларирано 250, т.е. тези минуси са намалили по останалите дела сумите и всички констатирани минуси съм ги включил в завишаване на дохода, за да се достигне размерът на дължимия данък и осигуровки, за да не влия този минус на останалите дела.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т.: С какви документи се обосновани тези загуби?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Това не е описано в отчета. По делото са направени тези разходи, има документ за извършени разходи.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 1 585лв., от които 600лв. внесени от жалбоподателката под формата на първоначален депозит. ЗАДЪЛЖАВА същата, в 14-дневен срок от днес, да довнесе разликата от 985 лв. по сметка на Административен съд Бургас, като УКАЗВА, че следва да представи доказателство за това, в същия срок.

ДА се издаде РКО за двете суми, след постъпване на доплащането.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становищата на страните за липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моята доверителка.

Днес искам да изтъкна, че данъчните задължения са определени с данъчна основа, опредE. по материалния закон и не са налице основанията на чл.122 от ДОПК, в което, в тежест на ответната Дирекция е да докажат доходите на моята доверителката. По делото са представени многобройни писмени доказателства, отделно вещото лице детайлно е изследвало всяко едно досие с приложени в него първични документи, както за получени доходи, така и за сторени разходи, поради което моля да кредитирате експертизата по вариант 1, като считам, че дадените отговори в заключението отговарят и справедливо определят данъчната основа, а не коригират допуснати грешки от страна на органа по приходи.

Ще представа писмени бележки, в предоставен ми от съда срок.

Претендирам направените разноски.

Жалбоподателката Т.: Изцяло подкрепям това, което адвокат Н. каза, като моля съда, при обсъждане на събраните по делото доказателства, да има предвид, че облагането, което административния орган е направил е върху целия оборот на парични средства, които са преминали през кантората ми, а не представляват реално получения от мен доход, нещо, което вещото лице подробно изследва и установи, като е съобразил, както материалите по делото, така и това, което видя при мен в оригинални първични документи.

Моля да уважите жалбата и да ни присъдите разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да потвърдите обжалвания ревизионен акт.

Не съм съгласна с изложените доводи и считам, че данъчната основа е формирана при съобразяване с материалния закон, игнорирани са от органа по приходите всички суми, които не представляват възнаграждение за адвокатски услуги, а всякакви други разходи по дела на клиентите, т.е. това е съобразено и аз лично не видях вещото лице, в изготвената съдебно-счетоводната експертиза да е установил разминаване. Моля да не кредитирате представеното заключение, тъй като считам, че то е незаконосъобразно в частта, в която е отнесъл получените от жалбоподателката доходи към датата на изготвените от нея отчети, измествайки ги по този начин в други данъчни периоди. Това не съответства на правилата и изискванията на закона, поради което моля да не приемате експертизата в тази ѝ част.

Продължавам да твърдя, че правилно са определени като размер и като дата на придобИ.е доходите на лицето в ревизионния акт, респ. правилно са определени и разходите, на които тя има право и в тази връзка има изложени подробни съображения в решението на Директора на Дирекция „ОДОП“, които моля да бъдат съобразени при постановяването на вашето решение.

Претендирам разноски в размер на 1 874лв., определени съобразно материалния интерес.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ Н.: Все пак следва да се съобрази, че моята доверителка упражнява адвокатска професия и е предвидено в закона и да водим безплатно дела на лица, които ние преценим, на лица, близки и на социално слаби лица. Бяха разпитани в съдебно заседание свидетели, които изказаха своята благодарност за безплатната услуга.

ДУПЛИКА на ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с казаното, изобщо не оспорваме тази правна възможност, тя е и чисто житейска, но това не променя общите правила. Искам да кажа, че съдът, ако прецени, може да съобрази събраните гласни доказателства с другите факти по делото и да ги вземе предвид при постановяване на съдебния акт.

Жалбоподателката Т.: Макар настоящото производството да има административен характер и да касае пряко ЗДДФЛ, следва да се отчете спецификата на закона за адвокатурата, тъй като ЗДДФЛ касае именно доходи, а не оборот, а договор за предоставяне на юридически услуги е именно договор за поръчка, при който се отчита краен резултат от изпълнителя на поръчващия и се формира финансово възнаграждение на изпълнителя в резултата на приемане на работата от страна на поръчващия, а не се облага единствено и само авансово заплатените от поръчващия суми. Ето защо, в делото, в кориците на това дело, има множество писмени отчети, описани от поръчващите лица, които приемат както финансов резултат предмет на настоящото производство, така и общият резултат по тяхното дело, във всеки един конкретен случай.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Пълни възражения ще изразя в писмено становище.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 11 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: