ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шестнадесети октомври                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1351 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Фишинг Китен” ООД, редовно призован, се явява адвокат Ч., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, се явява юрисконсулт С., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Ч.: Поддържам жалбата.

Доказателственото ни искането е това, което съм посочил в жалбата – назначаване на експертиза със задача, която съм посочил в жалбата.

Моля да задължите ответника по жалбата да представи оригиналния малък плик, в който е поставено предложението за цена на жалбоподателя „Фишинг Китен” ООД. Без този плик производството ще бъде изключително затруднено, а ние ще считаме, че ответникът по жалбата умишлено не представя плика, за да не се установи по безспорен начин законността на провежданата процедура.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата.

Няма да правя доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

Нямам възражение, ако пликът с предложената цена се намира в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ще бъде изпратен.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и съдържащи се в административно дело № 2816/2013 г. по опис на Административен съд София-град.

Следва да остави без уважение искането на жалбоподателя за допускане на експертиза, тъй като на съда е служебно известно, че такава експертиза не може да бъде изготвена. Наред с това обаче, с оглед преценка законосъобразността на оспорения акт, ответникът следва да бъде задължен за следващо съдебно заседание да представи всички пликове с надпис „предлагана цена” на участниците в процедурата – „Емона Сий фарм” ООД Несебър, „Ки То Трейд” ООД Бургас, „Фишинг-Китен” ООД гр. Китен и ЕТ „Иван Червенов” София.

По изложените съображения съдът,   

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и съдържащи се в административно дело №2816/2013 г. по опис на Административен съд София-град.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за допускане на техническа експертиза поради невъзможност същата да бъде изпълнена.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи оригиналните пликове с надпис „предлагана цена” на участниците в конкурс за издаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян „Китен”, обявен със заповед № РД-1334/10.12.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за участниците „Емона Сий фарм” ООД Несебър, „Ки То Трейд” ООД Бургас, „Фишинг-Китен” ООД гр. Китен и ЕТ „Иван Червенов” София .

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.01.2014 г. от 11:00 часа, за която дата страните – редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: