Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1452                                    19.07.2018 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.С., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1350 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл. 72, ал. 1, във вр. с чл. 70, б. „д“ от Закона за административните нарушения и наказания и е образувано по предложение (именувано сигнал) от Татяна Еневска- наблюдаващ прокурор по ДП № 04“ИП“/2016 г. по описа на ОДМВР- Сливен, вх. № 294/2016 г., пор. № 112/2016 г. по описа на РП- Сливен, за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 1466/2016 г., издадено от началника на Митница Бургас.

В предложението се сочи, деянието, за което е наложено административното наказание, съставлява престъпление, за което М. е привлечена в качеството на обвиняемо лице по ДП № 04“ИП“/2016 г. по описа на ОДМВР- Сливен.

В съдебното заседание прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас поддържа предложението за възобновяване. Не сочи нови доказателства.

За ответната страна- Митница Бургас не се явява представител в с.з., редовно уведомена. Не е заявено становище по предложението.

Заинтересованата страна З.С.М. не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомена.

Предложението е направено от компетентен орган съгласно нормата на чл. 72, ал.1 от ЗАНН и е процесуално допустимо. Разгледано по същество, то е основателно.

С наказателно постановление № 1466/2016 г. издадено от началника на Митница Бургас, с което на основание чл. 123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), е наложено З.С.М. с ЕГН ********** административно наказание „глоба“ в размер на 6000 лева и на основание чл. 124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението, за това, че на 07.01.2016 г. в гр. Сливен, в района на Кооперативен пазар, е държала акцизна стока- 28 кутии с по 20 къса цигари марка „ММ classic slims“ и 17 кутии с по 20 къса цигари „Mondo export“, всички с надпис „duty free“.

На 28.01.2016 г. е образувано ДП № 04“ИП“/2016 г. по описа на ОДМВР- Сливен, вх. № 294/2016 г. на РП- Сливен, срещу неизвестен извършител, за това, че на 07.01.2016 г. в района на Кооперативен пазар- гр. Сливен е държал акцизни стоки- 28 кутии цигари марка „ММ classic slims“ и 17 кутии цигари „Mondo export“, общо 45 броя кутии с по 20 цигари всяка, без бандерол, като такъв се изисква по силата на чл. 25, ал.1 от ЗТТИ и чл. 2, т.2 от ЗАДС. С постановление от 26.02.2016 г. е повдигнато на З.С.М. обвинение за престъпление по чл. 234, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК. Срещу последната е внесен и обвинителен в РС- Сливен, по който е образувано НОХД № 105/2017 г. по описа на съда. С определение от 23.05.2018 г., постановено в закрито заседание, съдът е спрял наказателното производство по делото и е предоставил на РП- Сливен едномесечен срок, за да упражни правомощията си по чл. 24, ал.4 от НПК, като внесе искане за възобновяване на административнонаказателното производство по АНП № 1466/2016 г. на Митница Бургас, с което за деянието, предмет на обвинението, е наложено и административно наказание- глоба.

При тези данни следва да се приеме, че са налице предпоставките на чл. 70, б. „д“ от ЗАНН за възобновяване на производство по АНП № 1466/2016 г. на Митница Бургас. Налице е идентичност на фактите, въз основа на които е ангажирана административнонаказателната и наказателната отговорност на М.. Доколкото деянието, за което е наложено административното наказание, съставлява престъпление, административнонаказателното производство следва да се възобнови и да се отмени издаденото наказателно постановление.

Мотивиран от горното, на основание чл. 73, във вр. с чл. 70, б. „д“ от ЗАНН, съдът

РЕШИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 1466/2016 г., издадено от началника на Митница Бургас.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1466/2016 г., издадено от началника на Митница Бургас, с което на основание чл. 123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено З.С.М. с ЕГН ********** административно наказание „глоба“ в размер на 6000 лева и на основание чл. 124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.