О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 207

 

Град Бургас, 25.01.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХІІІ-ти административен състав, на двадесет и втори януари през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                                        2. РУМЕН ЙОСИФОВ 

 

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело  № 134  по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

           

 

Делото е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура-Бургас против Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение по протокол № 3/14.12.2015г. на Общински съвет-Карнобат.

При извършена служебна проверка за допустимост на производството съдът намира жалбата за процесуално недопустима по смисъла на чл.159, т.7 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл.159, т.7 от АПК, жалбата се оставя без разглеждане, а образуваното съдебно производство се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание.

Съдът изиска и по делото е представена служебна справка относно страните и предмета по адм. дело № 48 по описа за 2018г. на Административен съд-Бургас, видно от която адм. дело № 48/2018г. е образувано на 5.01.2018г. по протест на прокурор в Окръжна прокуратура-Бургас против Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение по протокол № 3/14.12.2015г. на Общински съвет-Карнобат. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 1.03.2018г. в 10:10 ч.

При тези данни, по описа на Административен съд-Бургас са образувани две дела, по които страните и предмета са идентични. Налице са предпоставките на чл.159, т.7 от АПК за прекратяване на настоящото дело – наличие на образувано дело пред същия съд, между същите страни и на същото основание.

Предвид датата на образуване на производствата, адм. дело № 48/2018г. предхожда във времето адм. дело № 134/2018г., по-късно образуваното производство следва да бъде прекратено.

По настоящото дело са приложени от ответника писмени доказателства – становище на председателя на Общински съвет-Карнобат относно подадения протест, придружено със заверени преписи и копия на документи, поради което то следва да бъде присъединено към по-рано образуваното адм.д. № 48/2018г. по описа на съда.

Водим от горното и на основание чл.159, т.7 от АПК, във връзка с чл.196 от АПК, Административен съд – град Бургас, ХІІІ-ти административен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор в Окръжна прокуратура–Бургас против Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение по протокол № 3/14.12.2015г. на Общински съвет-Карнобат.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 134 по описа за 2018г. на Административен съд – Бургас.

ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 134/2018г. към административно дело № 48/2018г., двете по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

           

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.                   

      

                                                                                                                    

 

                       2.