Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 16 април  2010 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети март, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                        ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора СТАНИМИР ХРИСТОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  КНАД № 134/2010 Г

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от „АЛУПЛАСТ – ЖТГ” ЕООД – гр. Бургас, представлявано от Т.Ж.С., против Решение № 1635/04.12.2009 година, постановено по н.а.х.д. № 3591 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 02-0200421/02.07.2009 година, издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Бургас, с което на Т.Ж. С., в качеството му на длъжностно лице – управител и представляващ АЛУПЛАСТ – ЖТГ” ЕООД – гр. Бургас, на основание чл. 414, ал. 1 от КТ е наложена глоба в размер на 2500 лева за нарушение по чл. 149, ал. 2 от КТ.

С касационната жалба се счита, че съдебното решение е постановено в нарушение на материалния закон, както и че незаконосъобразно първоинстанционният съд е намерил за неприложима нормата на чл. 415в от КТ.

В съдебно заседание касаторът не взема становище.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалният си представител юрисконсулт Н., намира оспорването за неоснователно, като излага аргументи в подкрепа на тезата за неприложимост на разпоредбата на чл. 415 от КТ и такива, които са в подкрепа на тезата за законосъобразност на първоинстанционното решение.

Представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас  намира жалбата за неоснователна. Счита, че правилно е приета приложимост на разпоредбата на чл. 414, ал. 1 от КТ в редакцията й към 12.12.2008 година, тъй като са налице достатъчно доказателства да се приеме, че работодателят не е изпълнил задължението си да отчете извънреден труд за второто полугодие на 2008 година, което задължение възниква след 31.12.2008 година.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

С оспореното съдебно решение е възприета тезата на административнонаказващия орган, че при издаване на наказателното постановление са били налични достатъчно доказателства, които да обосноват извод за извършено нарушение. Прието е, че Т.Ж.С., в качеството му на длъжностно лице, не е отчел съобразно изискването на Кодекса на труда в Инспекция по труда положен извънреден труд през второто полугодие на 2008 година. Въз основа на тези факти е намерил, че правилно е наложена санкция в минималния размер на предвиденото в разпоредбата на чл. 414, ал. 1, предл. Последно от Кодекса на труда.

Настоящият състав на съда намира извода за законосъобразност на издаденото наказателно постановление за необоснован. Намира същото за издадено при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

При извършена на 21.04.2009 година проверка е бил съставен АУАН № 02-02.00421, в който като нарушение е констатирано, че Т. Ж.С. не е отчитал положения от работниците и служителите извънреден труд през 2008 година, на полугодие в Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Бургас. В издаденото въз основа на този акт наказателно постановление е прието, че нарушението се изразява в неотчитане на положения извънреден труд през второто полугодие на 2008 година. За пръв път в наказателното постановление се индивидуализира период, през който е извършено нарушението. Този период не съвпада с констатирания в АУАН такъв. Начинът, по който са формулирани констатациите в акта, дават основание да се предположи, че е възможно извънредният труд да не е бил отчетен както през първото, така и през второто полугодие, или само през първото, или само през второто полугодие. Посочената в акта неяснота относно времето на извършването на нарушение не би могла да бъде преодоляна за пръв път с издаване на наказателното постановление, тъй като по този начин се нарушава правото на защита на лицето. В настоящия случай допуснатото нарушение – противоречие между констатациите на АУАН и наказателното постановление е от особено съществено значение предвид последвалата промяна в законодателството.

Според нормата на чл. 414, ал. 1 от КТ действала до 12.12.2008 година за извършеното от С. нарушение би следвало да му бъде наложена санкция в размер от 250 лева до 1000 лева. От 12.12.2008 година тази санкция е завишена, като е увеличен както минимума, така и максимума на предвидената глоба от 2500 лева до 10 000 лева.

При това положение съдът не може да направи преценка коя е приложимата за извършеното нарушение норма, с оглед санкционните последици. На този въпрос не може да бъде даден отговор и въз основа на събраните по делото доказателства, тъй като в единственото друго приложено писмено доказателство пред първоинстанционния съд – протокол № 587/20.03.2009 година, с който Инспекцията по труда констатира нарушения, под т. 7 е посочено отново, че работодателят не е отчел положения извънреден труд „на полугодие”. По причина, че този протокол е съставен през 2009 година, когато е извършена и проверката, не може да се прецени отново за кое от двете полугодия на 2008 година липсва отчитане на положения труд.

Ето защо допуснатото в хода на административнонаказателното производство нарушение е дотолкова съществено, че обуславя извод за отмяна на издаденото наказателно постановление. В този смисъл, като е приложил неправилно закона, първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

 

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  Решение № 1635/04.12.2009 година, постановено по н.а.х.д. № 3591 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0200421/02.07.2009 година, издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Бургас, с което на Т.Ж.С., в качеството му на длъжностно лице – управител и представляващ АЛУПЛАСТ – ЖТГ” ЕООД – гр. Бургас, на основание чл. 414, ал. 1 от КТ е наложена глоба в размер на 2500 лева за нарушение по чл. 149, ал. 2 от КТ.

 

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: