ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 18.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети март                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

КНАХ   дело    номер    134    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.25 часа се явиха:

Касаторът – „Алупласт – ЖТГ” ЕООД, редовно призован, няма представител.

За ответника по касационната жалба – Директор на дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., надлежно упълномощена от първа инстанция.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ  – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ Н. – Моля, да не уважавате касационната жалба. Не се оспорва от касатора, че нарушението е извършено, а изразява възражение по отношение на това, че е маловажно. Оспорваме това искане на касатора за маловажност на случая. Считам, че нарушението е много съществено. Задълженията за отчитане на положен извънреден труд пред Инспекцията на труда, е с цел да бъде осъществен контрол дали надвишава допустимите нормативи по КТ, както и неговото заплащане, съгласно чл.262 от КТ, т.е. с дължимото се увеличение по кодекса. В този смисъл нарушението не е маловажно и не е приложима нормата на чл.415 от КТ, тъй като изискването да се приложи тази норма е нарушението да се отстрани веднага след неговото установяване, но не бяха представени такива доказателства. Прилагането на санкционната норма на чл.414 ал.1 от КТ, редакцията й от 2006 г. от ДВ бр.48, каквото е искането на касатора, стичам същото, че не е приложимо спрямо задължението на отчитането на този труд, който възниква в конкретният случай от 2009 г. Считам, че наказващият орган правилно е приложил санкционната норма и определил наказанието в размера действащ от 2009 г., а именно: в размер от  2500 – 10000 лв.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Намирам за несъстоятелно възражението на касатора за допуснати съществени нарушения от страна на административнонаказващият орган, в това число и при определяне на санкцията. Според жалбоподателя санкцията е следвало да бъде определена, съгласно нормата на чл.414 от КТ, действаща към момента на извършването на нарушението, а именно към м. декември 2008 година. Това становище е несъстоятелно предвид обстоятелството, че текста на чл.414, ал.1 от КТ е изменен, ДВ, брой 108 от 12.12.2008 г. В случая задължението на работодателя да отчете извънредния труд за второто полугодие възниква след края на това полугодие, т.е. след 31.12.2008 г. Задължението възниква към 2009 година, както и неизпълнението на това задължение, води след себе си налагане на санкция актуална и приложима към 2009 г.- такава е санкцията, съгласно новата разпоредба на чл.414, ал.1 от КТ. В тази връзка намирам възражението за неоснователно, поради което ще Ви моля да оставите без уважение жалбата и да потвърдите решението на Бургаския районен съд като правилно и законосъобразно.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: