ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 09.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети октомври                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1349 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.С.Л., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Й., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника началник Първо РУ – ОД МВР Бургас, редовно призован, няма представител.

В залата присъства прокурор Червеняков от Окръжна прокуратура Бургас.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: На основание чл. 16, ал. 1 от АПК правя искане за конституиране на Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство поради наличие на важен обществен интерес.

 

Съдът, с оглед направеното изявление на представителя на Окръжна прокуратура Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен или обществен интерес, на основание чл. 16, ал. 1 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас като страна в производството, представлявана от прокурор Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед № 431з-339/16.05.2018г. на С.К.за началник Първо РУ – ОД МВР Бургас, с която на жалбоподателя е отказано издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие за спортни цели. 

 

АДВОКАТ Й.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат приложените към нея доказателства, както и изпратените от административния орган. Няма да сочим други.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Жалбата е процесуално допустима. Правя доказателствено искане да се изиска от ответната страна заповед, с която С.К.е упълномощен или да замества началника на Районното управление или заповед за компетентност за издаването на конкретния акт.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, съгласно опис съдържащ се в жалбата на л. 4 и л.5

 

Съдът констатира, че въпреки задължението си преди изпращане на жалбата до съответния съд, административният орган да комплектува преписката и също да я изпрати на съда, в конкретния случай процесния ответник с придружаващо писмо е изпратил единствено жалбата и приложените към нея доказателства. По тази причина, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от съобщаването да представи по делото заверено копие от административната преписка по издаване на обжалваната заповед, в т.ч. и доказателство за компетентността на органа, издал същата заповед.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че при неизпълнение на горните указания в срок, съдът, на основание чл.91, ал.2, във вр. с чл. 89, т.2 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, ще наложи на началника на І Районно управление на МВР Бургас глоба, която е в размер от 100 до 1 200 лв., за това, че поради неизпълнение на задължението да представи административната преписка още с изпращането на жалбата, както и до първото съдебно заседание, е затруднил хода на производството.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2018г. от 11:30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: