ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На пети октомври                                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1349 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ   Р.Щ. А., редовно уведомен, явява се лично в днешното cъдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ – ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”, гр. СОФИЯ, редовно уведомен, представлява се от  юрисконсулт ю.к.Т.Ч., с представено по делото пълномощно.

        

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.БУРГАС се явява А.Ч..

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Делото е образувано по исковата претенция на Р.Щ.А.  с  ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Бургас против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията„ при Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление  гр.София, бул.”Ген. Столетов” №21 с цена на иска 19 000,00 лева, причинени неимуществени вреди  вследствие противоправни действия и бездействия на ответника спрямо ищеца за времето от 15.07.2011 до 03.09.2014 година до датата на освобождаването му., ведно с допълненията и уточненията на същата

Указва на жалбоподателят, че е негова тежестта да установи  наличие на  претендираните  в исковата молба неимуществени вреди,  като психически, емоционални  и физически болки и страдания, свързани с  лошите условия  в резултат на пребиваване в Затвора гр.Бургас, които същия претендира, че са следствие от бездействието  на администрацията на Затвора.

В тази връзка съдът е указал на ищеца възможността да ангажира свидетелски показания.

Съдът докладва и събраните служебно от съдебния състав  писмени доказателства, а именно справка изпратена от Началника на Затвора гр.Бургас, относно  времето и  килиите, в който  е пребивавал ищеца, ведно с условията, с които те са снабдени .

 

ИЩЕЦЪТ А.- Поддържам исковата молба.Запознат съм със справката, аз съм направил молба, за да кажат в кои  килии съм бил.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.- Оспорвам жалбата по основание и размер.

ИЩЕЦЪТ А. - По повод отговор-справка на Началника на Затвора гр.Бургас желая да направя следните уточнения: В VІ-та  група съм пребивал в помещения №12, в VІІІ –група съм бил в килия №417.На 29.06.2012 г. съм преразпределен в VІ-та група. В VІ-та група съм пребивал във всяка една от килиите  и съм преместван по собствено желание, заради условията и мизерията- дървеници и др.На 20.02.2013 година съм преместен в VІІ-ма група, не си спомням номера на килията, но имам свидетели, които биха могли да помнят и свидетелстват за условията в седма група- Н. Щ.А. и С.С.И., Г.К.А., това е за седма група. Мисля, че първите двама към настоящия момент пребивават в Затвора гр.Бургас и могат да бъдат призовани там. От 28.03.2013 г. до 30.12.2013 г. съм бил в ІІІ-та  група, но не се сещам кой номер килия беше.Не си спомням в тази група с кои лица съм пребивавал  в едно и също помещение и не мога да посоча свидетели.От 30.12.2013 година съм преместен до 21.03.2014 година в VІІІ-ма група с тези лица, които посочих, бил съм с тях.От VІІІ-ма група съм преместен в VІ-та група за няколко дни и с  Д.Д. и Н.Т.В.,  бяхме в една група – VІІ-та и в една килия.Д. е в гр.Стара Загора в Затвора. Писмените доказателства, които ответната страна е представила да бъдат приети като доказателство по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. - Моля да приемете представените с писмения отговор доказателства.По направените от ищеца  доказателствени искания имам възражения, защото  първия свидетел,който посочи Н. Щ.А.  най- вероятно му е брат и  би бил пристрастен.На второ място  възразявам срещу посоченият брой свидетели,   с оглед на това че  ще доказват едни и същи  обстоятелства моля, да бъдат редуцирани. Няма да соча други доказателства,  нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР Ч.- Да се приемат писмените доказателства. С оглед на доказателствените  искания на ищеца считам, че следва да бъдат допуснати  до разпит по един свидетел от всяка група, посочена от него.

СЪДЪТ като взе предвид становищата на страните по доказателства и доказателствените  искания намира, че представените  по делото писмени доказателства от ответната страна са допустими и относими и следва да бъдат приети  и приложени по делото.

Относно искането за разпит на свидетели за условията в помещенията, в които ищеца А. е пребивавал, съдът намира искането за допустимо  като счита, че   е основателно възражението на прокурора за  това, че е достатъчен разпита на по един свидетел от  всяка от групите, в които лицето  е пребивавало в различни периоди на престоя  си в Затвора  гр.Бургас. В тази връзка  възражението от страна процесуалния  представител на ответната страна за прекомерност  на посочения брой на свидетели  също е основателно,  поради което и воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  по делото  изпратените от ответната страна писмени доказателства.

КОСТИТУИРА в качеството на свидетели  и допуска до разпит в това качество  в следващото съдебно заседание следните лица: За пребиваването на ищеца в VІІІ-ма и VІІ-ма група да бъде призован в качеството  на свидетел С.С.И..Допуска до разпит в качеството на свидетел за условията на живот в VІ-та група Н.Т.В..

ИЩЕЦЪТ А. – Нямам  други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. - Нямам  други доказателствени искания.

ПРОКУРОР Ч. - Нямам  други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено  намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на  доказателства.

Отлага делото и го насрочва за 02.11.2016 година от 15.00 часа, за която дата и час допуснатите свидетели  да бъдат призовани  в Затвора гр.Бургас, чрез уведомление  до Началника на Затвора,  като уведомление да бъде изпратено  и за необходимостта  в съдебна зала за същата дата и час да бъде приведен ищеца  в настоящето производство  Р.Щ.А..

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16:00  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: