Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас,  20.11.2008г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, Пети състав, на двадесети октомври 2008 година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело № 1349 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Образувано е по жалба, подадена от А.И.К. и М.Н.К.,***, против мълчалив отказ на община Несебър да им предостави достъп до обществена информация по реда и при условията на ЗДОИ по подадена от тях молба с вх.№ 94-00-9298 от 17.09.2007г. до община Несебър за предоставяне на информация на хартиен носител.

Видно от обстоятелствената част и петитума на подадената до съда жалба, според жалбоподателите е налице мълчалив отказ по чл.58 от АПК, тъй като не са получили отговор на молбата от община Несебър в сроковете по чл.28 от ЗОДОИ, като искането от съда е да отмени незаконосъобразния мълчалив отказ и да се разпореди община Несебър незабавно да предостави исканата от жалбоподателите информация на хартиен носител.

В допълнително представено по делото писмено становище от пълномощника на жалбоподателите се сочи, че действително на 16.10.2007г. община Несебър е предоставила част от исканата документация, но същата е в непълен обем поради непредоставяне на поисканото копие от действащия ПУП за регулация и застрояване досежно кв.56 в гр.Свети Влас, съответно копие от предишния регулационен и застроителен план, както и съответната документация за промяната им, а също и не е издадена скица по смисъла на § 1, т.11 от ДР на ЗКИР. Предоставянето на част от поисканите документи е станало след и заради депозираната от тях жалба с вх. № 94-00-10131/10.10.2007г. чрез административния орган до съда. По изложените съображения моли съдът да отмени мълчаливия отказ на община Несебър да предостави исканите от жалбоподателите документи на хартиен носител и да задължи община Несебър да предостави документацията по делото с цел снабдяването им със скица по смисъла на § 1, т.11 от ДР на ЗКИР.

Ответникът – кметът на община Несебър, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата в съдебно заседание като неоснователна. Представя административната преписка, включваща издаденото по повод подаденото от жалбоподателите заявление решение с изх. № 82 от 10.10.2007г. от Р. М. – секретар на община Несебър, в качеството й на определено със заповед № 41/20.01.2006г. на кмета на община Несебър лице да взема решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по чл.28, ал.2 от ЗОДОИ. Представя и заповед № 41/20.01.2006г. на кмета на община Несебър, с която е определил процедурата за достъп до обществена информация, създавана или съхранявана от община Несебър по реда на ЗДОИ и съответното длъжностно лице, което взема решенията за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по чл.28, ал.2 от ЗДОИ, във връзка с чл.34 от ЗДОИ.

Сочи, че административният орган е изпълнил задължението си, като в рамките на своите правомощия е предоставил исканата от жалбоподателите по ЗДОИ информация. Счита, че независимо от факта, че решението и постановено след изтичане на срока, искането е изпълнено и не е налице твърдяният от жалбоподателите мълчалив отказ. Намира за неоснователно твърдението, че исканата информация не е в пълен обем, както е поискана, тъй като исканата от жалбоподателите скица към ПУП за кв.56а по плана на гр.Св. Влас на практика представлява графичната част на тази разработка и тя е предоставена ведно с исканата информация. Това обстоятелство е заявено и от административния орган в придружителното писмо до съда, като забележка. Намира за неоснователно и искането за изработване и предоставяне на комбинирана скица по смисъла на § 1, т.11 от ДР на ЗКИР, тъй като това е в правомощията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, а при липса на пълна информация и на основание чл.16, ал.3 от ЗКИР, заинтересованите лица могат да възложат изготвянето на такава скица на правоспособни лица, лицензирани по съответната наредба за имотния регистър.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид доводите на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Видно от приложените по делото доказателства, жалбоподателите са депозирали заявление за достъп до обществена информация по реда и при условията на ЗДОИ с вх.№ 94-00-9298 от 17.09.2007г. до кмета на община Несебър, като са поискали да им бъде предоставена следната информация, изброена в четири точки:

“1. Да ни бъде издадена комбинирана скица за границите на имота с отразени подробни данни от предходните кадастрални, регулационни и устройствени планове на собствения ни недвижим имот и граничещите с него имоти.

  2. Да ни бъде предоставено заверено копие на заповедта, с която са извършени съответните промени по отношение улицата от южната страна на имота ни, като същата е придобила статута на общински парцел, респективно впоследствие е била закупена от частни лица.

  3. Да ни бъдат предоставени заверени копия на всички издадени разрешения за строеж в новообразувания парцел, граничещи от юг с имота ни, както и от издадено разрешение за строеж за изсичане на пет броя двадесетгодишни борови дървета, растящи пред южната фасада на сградата ни.

  4. Да ни бъде предоставено заверено копие от действащия ПУП - ПР и ПЗ на гр.Свети Влас и в частност на кв.56а на града.”

В заявлението е посочено, че се желае достъп до описаната информация чрез предоставяне на хартиен носител.

В срока по чл.28 от ЗДОИ, кметът на община Несебър не е отговорил на искането за достъп до търсената информация, поради което жалбоподателите са сезирали съда с жалба срещу мълчаливия отказ.

На 10.10.2007г. е издадено решение с изх. № 82 от Р. М. – секретар на община Несебър, в качеството й на определено със заповед № 41/20.01.2006г. на кмета на община Несебър лице да взема решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по чл.28, ал.2 от ЗОДОИ, с което се е произнесла по подаденото от жалбоподателите заявление с вх.№ 94-00-9298/17.09.2007г. до община Несебър с искане за предоставяне на достъп до обществена информация, описана по-горе. С него е взето решение на заявителите да бъде предоставена исканата информация по т.2, т.3 и т.4 от заявлението, чрез предоставяне в заверено копие на следните документи:

“ІІ.2. По т.2 от заявлението – заверено копие на заповед № 954/01.11.1995г., с която са извършени съответните промени по отношение на улицата от южната страна на имота Ви.

  ІІ.3. По т.3 от заявлението – 2 бр. заверени копия на разрешения за строеж № 92/30-12-1996г. и № 54/18.04.2007г., а относно издадено разрешение за изсичане на 5 броя 20 годишни борови дървета, растящи пред южната фасада на сградата Ви, предоставяме отговор от отдел “Екология”, общ.Несебър.

  ІІ.4. По т.4 от заявлението – заверено копие от действащия ПУП на кв.56а в гр.Свети Влас.”.

По т.1 от заявлението на жалбоподателите, с решението по ІІ.1., е постановен отказ за предоставяне на исканата информация, като заявителите са уведомени, че следва да се обърнат към Служба по кадастъра – гр.Бургас, тъй като съгласно чл.55 от ЗКИР Агенцията по кадастъра е компетентния орган по издаването на скици – копие от кадастралната карта с извлечения от кадастралните регистри.

В решението са посочени формата на предоставяне, начина на получаване на исканата информация и срокът за получаването й. Решението е съобщено на жалбоподателите на 12.10.2007г., видно от отбелязването в приложеното по делото известие за доставяне  *7823000016710*. 

На 16.10.2007г. е съставен протокол на основание чл.35, ал.2 от ЗДОИ, подписан от заявителите и от съответния служител, за удостоверяване на предоставените заверени копия на документи съобразно решение № 82/10.10.2007г. В него заявителите са отбелязали, че към заповед № 957 от 1.11.1995г. на кмета на община Несебър липсва цитираната приложена скица.

В придружителното писмо до съда, с което е изпратена жалбата ведно с цялата административна преписка по подаденото заявление, вр.и.д. кмет на общината е заявил, че цитираната в протокола в абзац “забележка” скица е приложеното заверено копие на действащ ПУП за кв.56а по плана на гр.Св. Влас.

С оглед на тази установена по делото фактическа обстановка, по  допустимостта и предмета на жалбата съдът съобрази следното:

Съгласно чл.172, ал.3 от АПК, когато бъдат отменени мълчалив отказ или мълчаливо съгласие, смятат се за отменени и изричните такива, последвали преди решението за отмяна. Аналогична е и разпоредбата на чл.14, ал.2 от ЗАП (отм.) – когато по административен или съдебен ред бъде отменен мълчалив отказ, смята се за отменен и изричния отказ, който е последвал преди решението за отмяна. По този въпрос е налице и задължително тълкуване с Постановление № 4 от 22.IX.1976г. на Пленума на ВС, т.8: “Пропускането на срока на обжалване на мълчалив отказ не е пречка за обжалване на изричния отказ на административния орган, ако такъв е последвал след сроковете по ЗАП. Ако е била подадена жалба срещу мълчалив отказ, тя трябва да се приеме като жалба и срещу изричния отказ”. За административния орган сроковете по чл.57 от АПК за издаване на индивидуален административен акт са инструктивни и с изтичането им не се преклудира възможността да се произнесе по искането, с което е сезиран. Издаденият по-късно акт е действителен и подлежи на обжалване на общо основание. С изричното произнасяне по искането, ако е отказано издаването на искания административен акт, практически се възстановява изтеклия срок по чл.149, ал.2 от АПК за обжалване на мълчаливия отказ. А ако междувременно е била подадена жалба, тя следва да се приеме и да й се даде ход като жалба и срещу направения по-късно изричен отказ.

В случая, заявлението на жалбоподателите относно предмета на спора е,          че оспорват мълчаливия отказ на община Несебър да предостави достъп до обществена информация по ЗДОИ по повод подаденото от тях заявление с вх.№ 94-00-9298/17.09.2007г., като е налице и изрично произнасяне от задължения субект по чл.3 от ЗДОИ по искането с решение № 82/10.10.2007г., което е било съобщено на жалбоподателите и изпълнено, и което съдържа изричен отказ единствено по т.1 от заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация. В останалата част– по т.2, т.3 и т.4 от подаденото заявление, исканията са удовлетворени.

Предвид изложеното съдът приема жалбата за процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежни страни, против отказа на община Несебър да предостави на жалбоподателите исканата от тях информация по т.1 от заявлението им. 

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Съдът намира за неоснователно твърдението на жалбоподателите за незаконосъобразност на отказа за достъп до обществена информация по направеното от тях искане по т.1 от заявлението им. Така депозираното заявление цели снабдяване с комбинирана скица за границите на имота с отразени подробни данни от предходните кадастрални, регулационни и устройствени планове на собствения ни недвижим имот и граничещите с него имоти.

Съгласно определението на чл.2, ал.1 от ЗДОИ обществена е информацията, която е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона лица. Тази информация може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти. Следователно, обществена информация съставляват всички данни относно обществения живот, съдържащи се в документи и други материални носители на данни, създавани, получавани или съхранявани от задължения субект. В чл.10 и чл.11 от ЗДОИ са дефинирани видовете обществена информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации.

Анализът на цитираните правни норми от закона налага извода, че предмет на оспорения отказ не е обществена информация, създадена и съхранявана от кмета на община Несебър, в качеството му на задължен субект по чл.3, ал.1 от ЗДОИ.

Съгласно § 1, т.11 от ДР на ЗКИР (нова - ДВ, бр.36 от 2004г.), “комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот” е скица, в която са отразени съвместените данни от предходни кадастрални, регулационни или устройствени планове, както и карти и планове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Съобразно разпоредбите на чл.55, ал.1 и ал.3, чл.49б от ЗКИР и § 4, ал.1 от ПЗР на ЗКИР, скица за поземлен имот в границите на урбанизираните територии се издава по искане на заинтересованите лица, подадено до териториалните служби на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, когато поземленият имот попада в територия, за която има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри. До одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри, скиците на недвижимите имоти се издават по досегашния ред, т.е. от общинската/районната администрация.

По делото, по искане на жалбоподателите е представено удостоверение с рег. № OZ-10-4333/22.05.2008г. от началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, според което в архива на СГКК – Бургас не се съхраняват и поддържат регулационни планове, поради което не е възможно да се издаде комбинирана скица за кадастрален имот 11538.503.148 в гр.Свети Влас.

Страните не спорят, а и от съдържанието на представеното от СГКК – Бургас удостоверение се установява, че процесният поземлен имот с кадастрален номер 11538.503.148 попада в територия, за която има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри. Следователно, търсената в случая информация – издаването на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот по смисъла на § 1, т.11 от ДР на ЗКИР, следва да бъде получена от съответната териториална служба на АГКК, а не в специалното производство по ЗДОИ за получаване на обществена информация по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ.

Действително, в удостоверението на СГКК – Бургас е посочено, че такава скица не може да бъде издадена, тъй като регулационните планове се съхраняват и поддържат от общината, но не може да бъде изготвена и предоставена и от община Несебър поради обективна невъзможност за това, тъй като комбинираната скица следва да се издаде въз основа и на данните от кадастралната карта и кадастралните регистри, които не се намират общината. В настоящото производство съдът не може да контролира и изследва причините, поради които не е предоставена на АГКК информация за предходни регулационни планове, но при липсата на необходимата информация за изготвяне на комбинирана скица по § 1, т.11 от ДР на ЗКИР, за жалбоподателите съществува правна възможност, съгласно чл.16, ал.3 от ЗКИР, да възложат и на правоспособно лице по чл.16, ал.1 от ЗКИР изработването на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот.

Отделно, следва да се посочи, че според настоящата съдебна инстанция исканата от жалбоподателите информация, в конкретно формулираното от тях по т.1 от заявлението съдържание, касае техния собствен имот, и при отказ за предоставяне на такава административна услуга по смисъла на § 1, т.2 от ДР на Закона за администрацията, за тях съществува правна възможност да го обжалват, но в друго производство, различно от настоящото. В този смисъл, приложение намира разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗДОИ, която гласи, че всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация. Друг закон в случая се явява Административнопроцесуалния кодекс, според който, по аргумент от § 8 от ПЗР на АПК, уредените в кодекса производства за издаване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване по административен и съдебен ред се прилагат и при извършването на административни услуги, както и при обжалването на отказите за извършването им.

 Досежно твърдението на жалбоподателите, че не им е предоставена исканата от тях информация по т.4 от заявлението за предоставяне на заверено копие от действащия ПУП на кв.56а в гр.Свети Влас и направеното в тази връзка отбелязване в протокола по чл.35, ал.2 от ЗДОИ, като забележка, същото не касае предмета на спора по настоящото производство.   

Видно от издаденото решение № 82/10.10.2007г. – т.ІІ.4., по това искане има изрично произнасяне и изразена воля на органа за предоставяне на заверено копие от действащия ПУП на кв.56а в гр.Свети Влас, с което искането на жалбоподателите по тази точка е удовлетворено изцяло. Последващото изпълнение на решението в тази част представлява фактическо действие – фактическото получаване на предоставения документ, което не е предмет на разглеждане в настоящото производство при наличието на волеизявление на административния орган с позитивен за тях резултат.

Предвид изложеното не са налице основания за отмяна на обжалвания отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по подаденото от жалбоподателите заявление, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, предложение последно от АПК, Административен съд – град Бургас, Пети състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.К. и М.Н.К.,***, против отказа на община Несебър да им предостави достъп до обществена информация по реда и при условията на ЗДОИ по подадена от тях молба – заявление с вх.№ 94-00-9298 от 17.09.2007г. до община Несебър за предоставяне на информация на хартиен носител.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ: