ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1338

 

гр.Бургас, 13.06.2018 год.

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Административен съд Бургас в закрито съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм.дело № 1348 по описа за 2018 год., за да се произнесе съобрази :

Производството е образувано по искова молба подадена от М. Д. М. в момента в Затвора Дебелт против Държавата, с която иска съдът да осъди държавата за периода от 25.08.2016 год. до 11.04.2017 год., тъй като в „килията били 21 човека, пикаел в кофи, дрехите му били с въшки“. Ищецът посочва, че искът му е за 8 месеца за 19 000 лева.

Съдът извърши служебно справка в деловодството на Административен съд- Бургас и установи, че в съда е образувано адм.д. № 1114/2018 год. с ищец М. Д. М. по повод подадена искова молба, в която се твърди, че в „килията са 21 човека, пикаел в кофи, пълно е с хлебарки и дървеници“ и моли да се образува дело за условията в затвора. За 8 месеца претендира 18 000 лева.

Съдът констатира, че с разпореждане от 15.05.2018 год. по адм.д. № 1114/2018 год. е оставил исковата молба на М. Д. М. без движение и е дал указания на ищеца да отстрани нередовностите по нея. Съобщението за отстраняване на нередовностите е получено от ищеца на 22.05.2018 год. В срока посочен в същото М. Д. М. е депозирал в канцеларията на съда нова молба, с която отстранява допуснатите нередовности по исковата молба, по която е образувано адм.д. № 1114/18 год. Молбата за отстраняване обаче вместо да се приложи в производството по адм.д. № 1114/18 год. е входирана и по същата е образувано настоящото производство.    

При тези данни съдът намира, че са налице предпоставките на чл.213 от ГПК, поради което производството по настоящото дело следва да се съедини с производството по адм.дело № 1114/2018 год. на Административен съд Бургас, тъй като делата имат връзка помежду си.

С оглед изложеното и на основание чл.213 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

СЪЕДИНЯВА производството по адм.дело № 1348/2018 год. на  Административен съд Бургас с производството по адм.дело № 1114/2018  год. на Административен съд Бургас. Исковата молба на М. Д. М. ще се разглежда в производството по адм.д. № 1114/2018 год. по описа на Административен съд Бургас

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1348/2018 год. на  Административен съд Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: