ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 13.07.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На тринадесети юли                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор: ДЕЯН ПЕТРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1348 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ В.Л.М., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат С.К., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР - Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Петров.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е по реда на чл. 203 и сл. от АПК.

Образувано е по искова молба на В.Л.М., ЕГН **********,***, против Областна дирекция на МВР - Бургас, Булстат 129009742, ул. “Христо Ботев” № 46 с цена на иска 300 лв., обезщетение за претърпяна имуществена вреда – платено адвокатско възнаграждение по н.а.х.д. № ***/**** г. на *******, с предмет наказателно постановление № **-****-*****/***********г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас, отменено с решение по к.н.а.х.д. № ***/*** г. на А.с. – Б., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 05.05.2017 г., както и направените по делото разноски.

 

По настоящото дело е изискано н.а.х.д. № ****/**** г. по описа на ************.

В указания от съда едномесечен срок от получаване на исковата молба, по делото не е постъпил отговор от ответника - ОД на МВР – Бургас.

 

АДВ. К.: Поддържам исковата молба. Моля да приемете приложените към нея писмени доказателства.

Моля да приемете представеното н.а.х.д. № ****/**** г. на ******.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените писмени доказателства, както с исковата молба, така и допълнително изисканите от съда.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с исковата молба доказателства, както и да приложи представеното н.а.х.д. № *******/****** г. по описа на *********, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с исковата молба.

ПРИЛАГА анх дело № 5295/2016 г. по описа на БРС.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД по същество:

АДВ. К.: Моля да уважите исковата молба, като намерите същата за допустима, основателна и доказана. Да уважите претендираните от доверителката ми и направени от нея разноски в хода на н.а.х.д. № ****/**** г. пред РС –Б.. Заявявам, че ответното учреждение тръгна по най-лесния, но същевременно болезнен път, увеличавайки разноските си в едно производство. Не така например процедират от ДАИ, които още с получаване на поканата възстановяват платените от молителя и претендирани от това учреждение разноски, като по този начин си спестяват разноските по настоящото производство. По тези съображения считам, че исковата молба е доказана и съобразно представените по нея доказателства - договор за правна защита и списък на разноските по чл. 80 от ГПК, да присъдите претендираната сума и направените съдебно-деловодни разноски.

В този смисъл Ви моля да се произнесете.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предявеният иск е основателен и като такъв, следва да бъде уважен. Съгласно Тълкувателно решение № 1/2017 г. на ВАС, изплатените адвокатски възнаграждения в производствата по обжалвани и отменени като незаконосъобразни наказателни постановления, представляват пряка и непосредствена последица по чл. 4 от ЗОДОВ. От данните по делото е видно, че ищецът е упълномощил адвокат по повод издадено наказателно постановление и е заплатил адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. След отмяната на наказателното постановление с влязло в сила съдебно решение, за ищеца е възникнал правен интерес да поиска да му бъде изплатено като обезщетение размерът на платеното адвокатско възнаграждение ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.48 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                   СЪДИЯ: