ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 13.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тринадесети октомври                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1347 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.К., редовно уведомена, явява се лично и с адв.Й. Г., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), редовно уведомен, представлява се от адв.Г.П.-С. с пълномощно, находящо се на лист 11 от делото.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

         Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Г.: Поддържаме жалбата. Моля да приемете всички приложени към нея допълнителни молби с доказателства.

         Представям и моля да приемете доклад от 22.10.2013г. от д-р Л.С. и д-р Р.М. главни експерти „Граничен контрол” при БАБХ.

         Други доказателства няма да сочим.

 

         Адв.С.: Оспорвам жалбата. Поддържам становището, което съм депозирала с писмо с обратна разписка, изпратено на  02.10.2014г. и с което сме  представили административната преписка досежно цитираните в нея доклади, въз основа на които е направено уволнението. Направили сме и доказателствени искания за призоваване на трима свидетели, като сме обяснили, че с разпита им ще установяваме оспорените от жалбоподателката дисциплинарни нарушения по вид, време и място на извършването, както и начинът на установяването им от проверяващия екип.

         Тъй като в жалбата е направено доказателствено искане за представяне на служебното досие на жалбоподателката, днес представяме такова, макар че не ни е указано от съда да го представим, но с оглед процесуална икономия го представям по делото.

        

         Адв.Г.: По представеното днес доказателство „Служебно досие”, моля да се приеме, не възразявам.

         По отношение искането за разпит на свидетели, моля колегата да уточни кой свидетел за кое нарушение ще свидетелства и съответно начина и реда на установяване, тъй като в докладните има хиляди обвинения и за да можем да организираме адекватна защита и да искаме равнопоставеност, трябва да знаем кой свидетел за кое конкретно нарушение ще свидетелства, защото според нас нито едно конкретно нарушение няма в заповедта за уволнение.

 

ВЪПРОС на СЪДА: Преди всичко да се уточни дали посочените свидетели не биха установили идентични факти, за които по делото са налице писмени доказателства.

 

Адв.С.: Всички констатации се оспорват от жалбоподателката и от тази гледна точка предполагам, че свидетелите ще кажат това, което са установили. Това са служителите, които са взели участие в дисциплинарното производство, събирали съответно данни и са изготвили съответната документация. Самите те са съставили докладите, въз основа на които е инициирано и започнало дисциплинарното производство и чиито констатации са залегнали в мотивите на оспорената заповед.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство от адв.Г., представляващо доклад с вх.№ 13845/22.10.2013г., както и ПРИЕМА представеното в днешно съдебно заседание от адв.С. служебно досие на жалбоподателката К..

 

 

Адв.С.: Тъй като в днес представеното служебно досие липсва длъжностна характеристика на жалбоподателката за длъжността й „Началник отдел Контрол на храните”, а е представена такава длъжностна характеристика за длъжността „Главен инспектор ДВСК” от предишно структурно наименование на длъжността „Началник отдел Контрол на храните”, моля да установим дали се оспорва, че длъжностната характеристика на „Главен инспектор ДВСК” е идентична с длъжностна характеристика на длъжността със сегашното наименование „Началник отдел Контрол на храните”.

Ако се оспорва, че тя е с някакви други функции, ще я представя по делото, но ако се установи за безспорно това обстоятелство, че длъжностната характеристика, която е представена макар и с друго наименование, служителят е със същите функции, не е необходимо представянето.

Към момента на уволнението жалбоподателката е била назначена като началник отдел „Контрол на храните”. По времето на изпълнение на тази длъжност, за периода на осъществяването на функциите като началник отдел „Контрол на храните” има друга длъжностна характеристика, но не сме я представили.

  

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: При преструктурирането на агенцията бях на длъжност „Началник отдел ДВСК” и в последствие имаше преподписване на длъжностната характеристика като „Началник отдел Контрол на храните”. Тази длъжност обхваща много по-голям обем от дейности,  има само частична идентичност. Длъжностните характеристики се подготвят и изпращат от изпълнителния директор на БАБХ и след като ги подпишат служителите, ги връщат в централното управление в гр.София. Тази характеристика би следвало да се намира в служебното ми досие.

 

Адв.С.: Сега установих, че не се намира тази длъжностна характеристика в служебното досие, поради което моля да ми дадете възможност да представя тази длъжностна характеристика.

 

Адв.Г.: Възразявам да се дава такава допълнителна възможност за представяне на това доказателство. Беше дадена възможност да се представи цялата административна преписка, служебното досие. Аз не виждам какво ще промени представянето на длъжностната характеристика, за да отлагаме делото. Тук не става въпрос за извършване на комплексна оценка на служителя или нещо от този ред. Няма да я атестираме, нито ще извършваме комплексна оценка. Делото е за съвсем друго нещо, за извършени конкретни нарушения, и то на служебната дисциплина, за което тя е уволнена.

 

Адв.С.: Считам, че е от особена важност тази длъжностна характеристика, тъй като именно задълженията на жалбоподателката и тяхното неизпълнение са предмет на контрол при настоящото оспорване, доколко е законосъобразно извършено уволнението, като се вземе предвид неизпълнение на конкретните задължения, които са включени в тази длъжностна характеристика. Това означава, че ще установим доколко посочените нарушения са извършени, да вържем точно неизпълнението със съответното задължение, което е  конкретизирано не само в трудовия договор, а и в самата длъжностна характеристика. Откъде да знаем, че тя ги е нарушила, ако ги няма вменени като задължение.

 

 

Съдът намира доказателственото искане на пълномощника на ответната страна за събиране на гласни доказателствени средства, съдържащо се в молба находяща се на лист 9 от делото и поддържана в днешно съдебно заседание, за неоснователно, като предвид направеното днес уточнение относно фактите и обстоятелствата, които биха били установени посредством това доказателствено средство, съдът не намира процесуална необходимост за депозиране на свидетелски показания, тъй като, както се посочи, видно от обясненията на адв.С., посредством разпита на свидетели биха се установили идентични факти и обстоятелства, които се съдържат вече в административната преписка под формата на изготвени по делото докладни записки и други подобни, поради което съдът не намира за необходимо едни и същи факти да бъдат установявани посредством събирането на писмени и гласни доказателства.

 

По отношение направеното днес допълнително доказателствено искане от страна на адв.С. за попълване на делото с допълнителни доказателства, касаещи представянето на длъжностна характеристика на жалбоподателката К., съдът намира това доказателствено искане за неоснователно, тъй като констатира, че в мотивите на оспорваната понастоящем заповед, дисциплинарно-наказващия орган не се е позовал на длъжностната характеристика на жалбоподателката, поради което същата би могла да бъде преценена като неотносима към настоящия спор.

С оглед изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение исканията на процесуалния представител на административния орган за събиране на допълнителни доказателствени средства  по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Г.: Моля да постановите решение, с което да отмените заповедта за дисциплинарно наказание и заповедта за уволнение по съображенията, които подробно сме изложили и в жалбата.

В самата заповед за дисциплинарно уволнение няма визирано нито едно конкретно нарушение. Докладните записки, въз основа на които тя е издадена, имат повече характер на комплексни оценки, на анализи и какво ли не, включително констатации какво знаели и не знаели подчинените на д-р К., дали познавали формулярите или не. Тя може перфектно да си е свършила работата и пак някой от подчинените й да не познава някакъв формуляр.

Само два месеца преди това е извършен пълен анализ на дейността, специално в сферата на граничния контрол и там не са установени никакви пропуски. От целия представен материал такова престараване прозира, всички докладни, заповедта, неизчетаеми и неизброими, ясно е, че трябва да се визират едно, две или три конкретни нарушения, но такива няма, няма нито едно. Явно, че тук е имало някаква много сериозна тенденция. В отговора към жалбата сме представили огромен обем писмена документация, която доказва многогодишната безпроблемна, даже похвална дейност на д-р К. и изведнъж всичко се обръща на 180 градуса.

Моля да ни се присъдят разноските по представения списък.

Адв.С.: Моля да оставите без уважение жалбата на Д.К. срещу процесните две заповеди. Считам, че от така представения доказателствен материал се установи, че същата е била обект на дисциплинарно производство, което е проведено законосъобразно. Изслушана е в хода на това дисциплинарно производство, но не са взети предвид обясненията й, тъй като са счетени за неоснователни и недоказани. Считам, че заповедите следва да бъдат потвърдени като законосъобразни.

Ще представя подробни писмени бележки.

Моля да ни се присъдят разноските по делото, съгласно представеният днес списък на разноските.

Реплика на адв.Г.: Възразявам за прекомерност на адвокатския хонорар по пълномощното на ответната страна.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: