О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2836        Година 18.12.2008      Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ-състав, на двадесети ноември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Л.А.

                                                         2. Д.Д.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор В. Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 1347 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по частна жалба подадена от Р.С.И. *** против определение № 223/18.07.2002г. постановено по н.а.х.д.№ 189/2008г. по описа на Районен съд гр.Айтос. Счита, че определението е необосновано и незаконосъобразно и моли да бъде прогласена неговата недействителност, евентуално да се отмени като неправилно, необосновано и незаконосъобразно. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът по жалбата – Държавно лесничейство гр.Айтос, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да бъде потвърдено обжалваното определение.

          Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на частната жалба и моли да се потвърди определението на  първоинстанционния съд.

          Административен съд Бургас, намери, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

          С обжалваното определение Районен съд гр.Айтос е оставил без разглеждане жалбата на Р.С.И. против наказателно постановление № 106/26.11.2007г. издадено от Директорът на Държавно лесничейство гр.Айтос и е прекратил съдебното производство по делото. В мотивите на определението е прието, че жалбата е процесуално недопустима, като подадена срещу наказателно постановление, което не подлежи на съдебен контрол, съобразно нормата на чл.59, ал.3 от ЗАНН, препращаща към чл.113, ал.4 от Закона за горите.

Производство по частната жалба на основание на чл.63 от ЗАНН се развива по реда на АПК. Съгласно чл.218, във връзка с чл.236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното определение с материалния закон, съдът следи служебно.

Настоящия състав намира, че определението не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон.

С наказателно постановление 106/26.11.2007г. издадено от Директорът на Държавно лесничейство гр.Айтос на Р.С.И. за нарушение на чл.80, ал.14 от ЗГ, на основание чл.102 от ЗГ  е наложено наказание в размер на 100 лв.. Разпоредбата на чл. 113, ал.4 от ЗГ, във връзка с чл.59, ал.3 от ЗАНН е изключила съдебния контрол по отношение на това наказателно постановление и правилно първоинстанционния съд е приел, че жалбата е процесуално недопустима и е прекратил съдебното производство. Недопустимо би било разглеждането на въведените от жалбоподателя основания било за незаконосъобразност, било за нищожност на обжалвания акт, тъй като за да бъде извършена съответната преценка е необходимо да бъде извършен съдебен контрол по отношение на наказателното постановление. Що се касае до посочената в определението дата на издаването му 18.07.2002г., настоящия съдебен състав счита, че същото е техническа грешка. Определението е постановено по н.а.х.д.№ 189/2008г. и съдът не би могъл да формира волята си повече от пет години, преди  издаването на наказателното постановление и образуването на съдебното производство.

Неоснователно е и възражението, че нормата на чл.113, ал.4 от Закона за горите противоречи на чл.6, т.1 от ЕКЗПЧОС, която има предимство пред нормите на вътрешното законодателство. Съгласно чл.6, ал.1, предложение първо от ЕКЗПЧОС всяко лице при наличието на каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие с целта на закона. Тази разпоредба касае наказателно обвинение, каквото не е предмет на оспорваното наказателно постановление, а евентуалното разширително тълкуване на понятието, в смисъл отнасянето му към административно-наказателна отговорност е недопустимо. След като ЕКЗПЧОС не урежда отношения свързани с налагането на административни наказания, не е налице твърдяното противоречие.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 223 постановено по н.а.х.д.№ 189/2008г. по описа на Районен съд гр.Айтос.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ:1.            

 

                                                                    2.