ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 27.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми септември               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1346 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

            ИЩЕЦЪТ Д.Д.М., редовно уведомен, явява се лично, доведен от органите на „Охрана на съдебната власт”.

         За ОТВЕТНИКА ПО ИСКА – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, редовно уведомен, явява се юрисконсулт Ч., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Червеняков.

                                        

         По хода на делото:

         ИЩЕЦЪТ: Да не се дава ход на делото, за да мога да си наема адвокат. Не зная защо не се е явил моят адвокат. Мен ме карат от затвора.

         ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Възразявам по искането на ищеца. Считам, че няма пречки за даване ход в днешно съдебно заседание. Имам доказателства за днешно съдебно заседание. 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че ход на делото не следва да бъде даден с оглед процесуална защита на ищеца и с оглед ангажирания процесуален представител.

 

         Съдът по хода на делото намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид присъствието на ищеца в съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, подадена от Д.Д.М., против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието-София, за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в периода 01.06.2011г.-05.07.2016г., както следва:

1.В размер на 20`000лв. за недостатъчна жилищна площ, отопление, осветление, проветряване и други действия и бездействия, които могат да причинят увреждане на здравето, ведно с дължимата лихва за периода 01.06.2011г.-05.07.2016г. в размер на 10`416,18лв., както и законната лихва от завеждането на иска до окончателно изплащане на сумата; 2.В размер на 2`000лв. за неосигуряване на храна с нормативно предвиденото съдържание, ведно с дължимата лихва за периода 01.06.2011г.-05.07.2016г. в размер на 1041,62лв., както и законната лихва от завеждането на иска до окончателно изплащане на сумата; 3.В размер на 2`000лв. за неосигуряване на условия за свиждане с близките му, ведно с дължимата лихва за периода 01.06.2011г.-05.07.2016г. в размер на 1041,62лв., както и законната лихва от завеждането на иска до окончателно изплащане на сумата.

Ответникът е представил писмен отговор, в който оспорва иска. С отговора е представено седмично меню за хранене в затвора за периода 04.01.2016г. до 10.01.2016г. Посочено е, че в първото съдебно заседание ще бъдат представени справки и документи, относими към спора. С допълнителна молба от 13.09.2016г. е представена справка за времето през което ищецът е пребивавал в затвора и становище на ИСДВР И.Л.. Препис от отговора, допълнителната молба и доказателствата беше връчен на ищеца.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам исковата молба.

Имам искане за призоваване на свидетели. Ще посоча до няколко дни кои са свидетелите.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Считам предявения иск за неоснователен. Представям като доказателства становище от инспектор „Социални дейности” - И.Л., протокол за извършена ДДД обработка на 09.08.2016 г., както и фактура, видно от която администрацията е заплатила дезинсекция на корпуса на затвора. Моля да ги приемете като доказателства по делото.

Нови доказателства и доказателствени искания нямам.

ПРОКУРОРЪТ: Искът е процесуално допустим.

Моля да приемете доказателствата.

Не възразявам да бъдат допуснати до разпит свидетели с оглед исковата претенция. Нямам доказателствени искания.

ИЩЕЦЪТ: В становището на Л. нищо не отговаря на истината. Молбата, с която съдя държавата, не е за тази присъда. Това са неверни факти. Ние в 207-ма килия сме 10 човека, но преди сме били двадесет и няколко.

 

С оглед направеното искане на ищеца да му се осигури възможност за представителство по пълномощие от адвокат, съдът намери, че следва да се отложи делото и да се даде такава възможност на ищеца за следващо съдебно заседание. Следва да се допуснат до разпит и поисканите от него свидетели, които да бъдат двама, като му се даде възможност в 7-дневен срок да посочи техните имена и адреси за призоваването им.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства, както и тези, представени с отговора на исковата молба и молбата на ответника от 13.09.2016 г., както и представените писмени доказателства от ответника в днешно съдебно заседание.

ДОПУСКА до разпит двама свидетели от страна на ищеца, които да бъдат призовани за следващо съдебно заседание.

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ищеца, в 7-дневен срок да посочи три имена и адреси за призоваването на тези свидетели.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ищеца да организира процесуалното си представителство за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.11.2016 г. от 10.20 часа, за която дата и час да бъдат уведомени органите на Затвора - Бургас и „Охрана на съдебната власт”, за да бъде доведен ищеца за следващо съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,01 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: