ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 25.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети февруари                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1346 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД - редовно уведомен, се явява адв. П., адв. Р. и адв. З. с представени по делото пълномощни. Присъства и управителят на дружеството Р.П..

         За ответника Кмет на Община Несебър - редовно уведомен, се явява юк. Т. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице инж.С.И..

         Явяват се свидетелите Я.П. и Ж.С..

         Свидетелите излизат от залата.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх.№ 1667/17.02.2015г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. П.: Да се изслуша вещото лице.

         Юк. Т.: Да се изслуша вещото лице.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

 Инж. С.Ж.И. - **  години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. П.: По т.1 от заключението, по какъв начин установихте, че е извършено преустройство на първи етаж на ресторант „Казино”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Има извършено преустройство по отношение на функционалността. При придобиването на сградата, тя е ресторант. При огледа установих, че процесното помещение е дискотека. Това е преустройство.

 

Адв. П.: Има ли промяна на колони, стени, на вътрешното пространство?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Помещението е дискотека в момента. Има едно завършено помещение, което не мога да твърдя дали има премахнати междинни зидове, виждам зала на дискотека.

 

Адв. П.: Въз основа на какви документи установихте първоначалното състояние  на заведението?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Изследвал съм договора за приватизация на ресторант „Казино” и след огледа, който съм съпоставил, с това което е като предмет на приватизационния договор, съм установил еднообемно тяло на два етажа.

 

Адв. П.: В договора за приватизация има ли данни за първия етаж – например графична част?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  По делото видях графична част – проект на хладилна и електроинсталация, която съдържа частично графиката на архитектурния проект, но е недостатъчно за сравнение.Друг плен не съм изследвал.

 

Адв. П.: Как установихте, че нивото на пода е снижено ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В архитектурното заснемане, приложено към експертизата, и след огледа  видях, че основното ниво по средата с приблизителна площ 24-25 кв.м. е по –ниско от останалата част.

 

Адв. П.: Може ли то да било при построяването, а не нови СМР?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Документи нямам, но нормално е първото ниво да е с равна подова плоча и да няма снижение с 80 см.

 

Адв.П.: Това е Ваше предположение или е базирано на преглед на документи?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Казах, че документи преди построяване на ресторанта, не съм изследвал. За мен, нормалната практика в строителството е, да има едно ниво.

 

Адв. П.: Предположение ли е, или констатация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Констатирал съм, че има снижаване на нивото.

 

Адв. П.: По въпрос 1.1, строежът съответства ли на действащия ПУП?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Отговорено е на този въпрос. Установил съм дискотека и в ПУП фигурира дискотека, което значи, че има съответствие.

 

Адв. П.: Твърдите, че има действащ ПУП от 2003г. Оспорвам експертизата изцяло на основание чл.200, ал.3 ГПК. Представям заповед № 1153/29.12.2004г. за одобрение на частично изменение на ПУП от 2004г., ведно с извадка за одобряване на тази заповед от месец ноември 2004г., подпис на проектанта изготвил ПУП, одобрена със заповед на кмета на Община Несебър. Експертизата не е обективна, правят се само констатации, няма професионални отговори, не е извършено съпоставяне на документите, които касаят сградата от преди преустройството. Има отговори, които съдържат правен характер и не са от компетентността на вещо лице. Същата не следва да се приема. Ако приемете експертизата, моля, да назначите повторна експертиза в разширен състав по чл.201 ГПК, в състав на която да не влезе настоящото вещо лице, тъй като изразява предположения, без показване на техническата част на зададените въпроси. Част от въпросите касаят компетентност на архитект, като следва да има и становище от инженер конструктор ПГС.  Вещото лице определя предназначението според категоризация. Оспорваме изцяло експертизата.

 

Няма да поставяме допълнителни въпроси. Моля поисканата тройна експертиза да отговори на същите въпроси.

 

Юк. Т.: Нямам въпроси към експертизата. Не съм съгласна с възражението на адв. П.. Заключението е компетентно. Да се приеме съдебно-техническата експертиза.

 

СЪДЪТ: На колко етажа е сградата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Сградата е на два етажа. Самото преустройството е на първо ниво, описано в различните документи,  като  партер  или приземен етаж, което е едно и също.

 

В залата влизат свидетелите.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетели, както следва:

 

Ж.С.Д. на ** години с ЕГН: **********, българин, български гражданин, със средно-специално образование, женен, неосъждан. Работи във фирма „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД като охрана.

Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК и обещава да говори истината.

Я.П.П. на ** години с ЕГН **********, българин, български гражданин, с висше образование, неосъждан, несемеен, работи като управител на заведението – наемател на „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД .

Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК и обещава да говори истината.

 

Свидетелят Я.П. напуска залата.

 

В залата остава свидетеля Ж.С.Д..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.С.Д.: Във фирма „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД съм от 2012г., но преди това работих в същия район в старата обща фирма „Транстурист” през 2011г. Преди 2011 г. това помещение беше пълно с негодни столове, крайстенни плотове за бар, имаше остатък от стоящ бар в средата. Помещението беше в окаяно състояние - имаше влага и в резултат на нея - разпадала се мазилка. Там влизахме да ползваме тоалетна. През  2013 - 2014 г. беше направен освежаващ ремонт. Хората направиха хидроизолация на пода и на стените – облицовка с гипскартон, подновиха част от електроинсталацията, подмениха старата ВиК инсталация. Теренното ниво не беше понижавано. Беше изкърпена подовата настилка, постави се хидроизолация, за да спре влагата.

 

Юк. Т.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят напуска залата.

 

В залата влиза свидетеля Я.П.П..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Я.П.П.: От 2008 работя там и имам впечатления. Помещението изглеждаше по същия начин, но му направихме ремонт и го боядисахме. Там си складирахме неща – счупени столове и маси. Помещаваме втори етаж от 2008 г. Това е дискотека и беше полезно да разширим обема на бизнеса и поискахме това помещение на първия етаж, тъй като с малко средства можехме да го приведем в приличен вид. През 2013 г. направихме преустройството. СМР извърши „Грийн ленд” Варна. Имаше течове и сменихме подовата настилка. Около 5-10 см нагоре се е качило нивото на пода. Сменихме подовата настилка и заради теч боядисахме всички стени. Сложихме бар. Преди да го наемем изглеждаше по идентичен начин,  беше ни интересно да го наемем, тъй като с минимални средства щяхме да го приведем във вид. През 2008г. наехме втория етаж, а 2013 г. наехме първия етаж. Това помещение – на първия етаж го експлоатираме от 2013г.

 

 Адв. З.: Представям и моля да приемете писмени доказателства по опис.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА събраните в днешното съдебно заседание доказателства, както и тези представени от процесуалните представители на жалбоподателя  - Заповед № 1153/29.12.2004г. за одобряване частично изменение на ПУП от Община Несебър, ведно с извадка за одобряване на тази заповед от месец ноември 2004г.; както и молба от дружеството-жалбоподател с представени доказателствата по опис.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600,00  лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО 600,00 лв. на 25.02.2015г./

 

ДОПУСКА тройна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените въпроси от съда и от процесуалните представители на жалбоподателя при депозит в размер на 1800,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещи лица инж. С.И., инж.Т.Ч и арх. В.В.А.Д..

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.05.2015 година от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

ДА СЕ УВЕДОМЯТ вещите лица за изготвяне на заключението, след заплащане на депозита.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: