ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 05.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На пети ноември                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1346 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД - редовно уведомен, се явява адв. П., адв. Р. и адв. З. с представени по делото пълномощни. Присъства и управителя на дружеството Р.П..

         За ответника Кмет на Община Несебър - редовно уведомен, се явява юк. Т. – представя пълномощно.

         

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД с ЕИК по Булстат 202133528, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Симеоновско шосе” № 166, вх.Б, ап. Б-9,   представлявано от управителя Р.Д.П. против Заповед № 916/21.05.2014г.   на кмета на Община Несебър, с която на основание чл.225а, ал. 1 ЗУТ е наредено на „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД в срок до 15.06.2014 г.  да премахне извършения от него незаконен строеж: вътрешно преустройство с промяна на предназначението и натоварванията на помещение в южната част на приземен етаж, в сграда с идентификатор 51500.505.127.1, находяща се в ПИ с идентификатор 51500.505.127 по КККР на гр.Несебър, идентичен с УПИ І, кв.23 по плана на к.к. „Слънчев бряг-изток”, Община Несебър.

          Адв. Р.: Поддържам жалбата. Представям писмени доказателства под опис. Моля да допуснете довеждане на двама свидетели и съдебно-техническа експертиза   със задачи формулирани в писмена молба, която представям.

          Моля да не се приемат по делото писмените доказателства, представени от заличената заинтересована страна „Транстурист” ООД.

 

          Адв. З.: Моля да не бъдат приемани доказателствата, представени от заличената заинтересована страна.

 

          Адв.П.: Поддържам изразеното становище от колегите.

 

          Юк. Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Противопоставям се относно допускане до разпит свидетели. По делото има достатъчно писмени доказателства. Моля да приемете писмо с изх. № БС-753-06-370/26.08.2013 г. от ДНСК София до кмета на Община Несебър за предприемане на действия по реда на чл.178, ал.6 от ЗУТ.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание с изх. № БС-753-06-370/26.08.2013 г. от ДНСК София.

 

          ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза,   вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши оглед на място и необходимите справки да отговори на поставените от процесуалните представители  на жалбоподателя въпроси, формулирани в молбата представена в днешното съдебно заседание, както и на въпросите на съда, а именно:

 

          1.Има ли издадени строителни книжа и дали строежът е в съответствие с действащия ПУП?

          2.Извършено ли е преустройството твърдяно в заповедта?

          3.Представлява ли преустройството строеж по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ или е текущ ремонт съобразно § 5, т. 43 от ДР на  ЗУТ?

          4.Коя категория е строежът и коя година е построен ? Да се опише конструкцията му.

          5.Търпим ли е строежът съгласно изискванията на § 16 от ПР на ЗУТ и § 127, ал. 1 ПЗР на ЗИД на ЗУТ?

          6.Деклариран ли е строежът пред одобряващите органи и кога?

          7.Инициирана ли е процедура съобразно § 184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ и кога?

          8.Има ли промяна в предназначението на обекта съобразно § 5, т. 41  от ДР на ЗУТ?

 

          НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата нещо лице инж. С. И. при депозит в размер на 600,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

          Съдът извърши сравнение на представените доказателства на л.59 и 60 от делото с оригиналите представени от процесуален представител   на ответника в днешното съдебно заседание. След сравняването на доказателствата   същите бяха върнати на процесуалния представител на ответника.

 

          По искането за допускане на свидетели, същите ще бъдат допуснати след като бъдат конкретизирани техните имена в нарочна писмена молба, представена в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.02.2015 година от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: