ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 09.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети декември                       две хиляди и петнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1346 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД - редовно уведомен, се явяват адв. П., адв. Р. и адв. З. с представени по делото пълномощни. Явява се и управителят на дружеството Р.П..

         За ответника Кмет на Община Несебър - редовно уведомен, се явява юк. Р. - представя пълномощно.

         По допуснатата тройна съдебно-техническа експертиза се явяват  вещите лица инж. С.И., инж. Т.Ч. и арх. В.А.-Д..

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещите лица по допуснатата тройна съдебно-техническа експертиза с вх. №  11089 от 08.12.2015 г., която е представена в срока по чл.199 ГПК.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. П.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         Адв. Р.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         Адв. З.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         Юк. Р.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на тройната съдебно-техническа експертизата.

         СЪДЪТ снема самоличността на вещите лица, както следва:

 

Инж. Т.Д.Ч. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

Арх. В.В.А.-Д. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

Вещото лице инж. С.Ж.И. е със снета по делото самоличност.

 

За вещите лица - арх. А.: Представили сме писмено заключение, което поддържаме.

 

Адв. П.: Нямам въпроси към заключението на тройната съдебно-техническа експертиза.

Адв. Р.: Нямам въпроси към вещите лица.

Адв. З.: Нямам въпроси към експертизата.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Р. КЪМ ТРОЙНАТА СЪДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА:

 

ВЪПРОС: Представената по делото част „Електро” е игнорирана изцяло, тоест не сте я взели в предвид при изготвяне на заключението – така ли е?

 

Арх. А.-Д.:  Проектът е нечетлив и не можем да установим нищо от него. Гледали сме го по делото, както и в общината и това което е представено не ни дава в достатъчна степен яснота относно предназначението на всички помещения и дали това е бил окончателно одобрения проект, по който е изпълнено, завършено и въведено в експлоатация в първоначалния си вид строителството на сградата. Няма печат „Одобрявам”, а печатът е с надпис „Съгласувал”.

 

Инж. Ч.: Искам да добавя, че всички специализирани приложения се съгласуват, а не се одобряват. Одобрява се единствено архитектурния проект. Но няма печат на екзекутив.

 

ВЪПРОС: Може ли да приемем, че това е построеното през 1962 г.?

 

Арх. А.-Д.: Преди приемане на обекта на всички проектно-сметни документи се поставя печат „екзекутив”, което е основание за приемане на сградата. Но на този проект няма такъв печат „екзекутив”. На екзекутива се разпиват проектантите, възложителя, строителя и инвеститорския контрол.

 

ВЪПРОС: Извършено ли е преустройството, твърдяно в заповедта? Моля отговорете с ДА или НЕ?

 

Арх. А.-Д.: НЕ. Описаното преустройство в заповедта не е извършено.

 

ВЪПРОС: Според Вас няма премахване на преграждащи стени?

 

Арх. А.-Д.: Относно премахнатите вътрешни преградни зидове има три становища. Ние не можем да сравним нещо, което не се случва в наше присъствие. За това какво се е случило, съдим по документите. Съгласно този документ и становището на трима проектанти – няма премахване на преграждащи стени. Към момента на огледа на място и към изготвяне на тройната съдебно-техническа експертиза, няма видими данни на разрушени участници от преградни зидове.

 

ВЪПРОС: Като нощен бар ли се ползва обекта или като дискотека?

 

Арх. А.-Д.:  Разликата между двата типа заведения за хранене и развлечение е в наличието или не на площ за танцуване. В единия случай, при дискотеката, има обособена площ със съответното осветление, която се ползва основно за танцуване. В другия случай - няма специално обособена такава площ. И двата типа са заведения за развлечения в нощните часове, свързани са с музика, разликата е в наличието на дансинг, но тъй като не беше обзаведено, не можахме да преценим за какво се ползва.

 

ВЪПРОС: Имаше ли поне видимо обозначено място, което да се ползва за дансинг?

 

Арх. А.-Д.: В обжалваната заповед се фиксира термина „дискотека” и предвид текста на обжалваната заповед, затова сме ползвали този термин.

 

ВЪПРОС: Освен надписа „ROOM 2” имаше ли друг надпис – дискотека, нощен бар?

 

Арх. А.-Д.: Не сме наблюдавали надписите, но и вътре в помещението нямаше изричен надпис, заведението не работеше и не можеше да се разбере.

 

ВЪПРОС: Пишете в констативно-съобразителната част, че сте разгледали проекта от 2008 г. Кой етаж касае този проект – първи или приземен етаж. На практика първи и приземен етаж е едно и също.

 

Арх. А.-Д.:  От двете обособени нива, по смисъла на ЗУТ, етаж е ниво отделено от две хоризонтални подови конструкции. Сградата има две нива, етажи, както и да се нарече това. Проектът от 2008 г. касае само второто или горното ниво.

 

ВЪПРОС: На проекта от 2008 г. как е обозначено първото ниво?

 

Арх. А.-Д.:  Няма го в проекта.

 

ВЪПРОС: В разрезите какво пише?

 

Арх. А.-Д.: Нищо не пише в разреза.

 

ВЪПРОС: Пише „Сутерен” - това четливо ли е?

 

Арх. А.-Д.: Не ми е ясно това цялата сграда ли е или част от сградата. Не е достатъчно четливо и няма доказателство, че това е документът, по който е изградена първоначално сградата през 2008г.

 

ВЪПРОС:  Вижте плана за 2008 г. на л.72 от делото - тази зона идентична ли с местоположението, където правихте оглед?

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на вещите лица л.72 от делото.

 

Арх. А.-Д.: Оглед правихме на помещенията в южната зона на постройката на приземния етаж.

 

ВЪПРОС: За разпределението на втория етаж – как е ситуирана сградата?

 

Арх. А.-Д.:  Има стрелки, които посочват посоката - южната и северната част.

 

ВЪПРОС: Разреза Б-Б как е направен?

 

Арх. А.-Д.:  Надлъжно гледа от изток на запад. И  през 2008 г. са били две нива.

 

ВЪПРОС: Вещото лице по единичната съдебно-техническа експертиза на последния въпрос отговаря: „Извършените ремонтни действия в процесното помещение водят до промяна на предназначението му от ресторант на бар”, а в тройната експертиза заключението е, че това са текущи ремонти. Имате ли „особено мнение” или поддържате Вашето заключение?

 

Инж. И.: Действително, в единичната експертиза говоря за промяна на предназначението от ресторант от приватизационния договор, където е описано „Ресторант-казино” от два етажа. Нямаше проекти нито към момента на изграждането, нито към 2008г. за промяна на предназначението. Не съм имал графична част и изводите в първоначалната експертиза съм правил от съждения и базирайки се на наредбата за категоризация. Това съм имал предвид, като съм казал, че има смяна на предназначението. Освен Наредба за категоризацията, има и Закон за кадастъра, който действа с по-голяма сила и затова съм подписал „без особено мнение” заключението по тройната експертиза.

 

Арх. А.: В конкретния случай няма разлика предвид начина на ползване като ресторант или като нощен бар по отношение на кода по идентификатора на ЗКИР, както няма разлика в предназначението на заведението, предвид Наредбата за категоризация. И в двата случаи се касае за заведение за обществено хранене като разликата в Наредбата за категоризация са изредени 20 вида заведения за хранене и развлечение.

 

ВЪПРОС: Как може да дадете заключение дали е текущ или основен ремонт при положение, че не знаете обема на СМР?

 

Адв. П.: Противопоставям се на въпроса, това са правни изводи, които искат да се вменят в отговора на вещото лице

 

ВЪПРОС: След като не сте установили обема на извършените СМР, посочени в отговора на въпрос 1, как стигнахте до извода, направен във въпрос № 15, че това са текущи ремонти?

 

Арх. А.-Д.: Под обема на извършеното СМР имаме предвид дали са били премахнати или не преградни неносещи зидове с такава дължина, кубатура, с такива тухли. За тези видове СМР нямаме документи, от които да сметнем обема и да ги изредим всичките, но след като имаме становище, че тези СМР не са променили носимостта на конструкцията, категорично няма данни за някои от притеснителните моменти, съгласно чл. 169 ЗУТ, в който е изредено в съответствие с изискванията на един строеж, относно нормативи, начин на експлоатация, застрашена ли е конструкцията, оттам здравето на хората и експлоатационната годност на строежа, начина по който се ползва енергията за отопление и охлаждане на сградата – за такива притеснителни моменти, касаещи следствия от извършените СМР, няма никаква документация.

 

ВЪПРОС: От това което сте разгледали като документи до момента на издаване на заповедта, или към момента на проверката, като ресторант ли се е ползвал обекта или като друг тип заведение?

 

Арх. А.-Д.:  Няма как да отговорим на този въпрос.

 

Юк. Р.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС на адв. П.: Наредбата за категоризация водеща ли е спрямо предназначението на обекта? Има ли смяна на предназначението на първия обект, както е определен в застроителния план и в Кадастралната карта като предназначение?

 

Арх. А.-Д.: Няма промяна на предназначението, съгласно действащия ПУП и съгласно първичните документи по приватизацията, предвид определенията на Наредбата за категоризацията, предвид застроителния план, приложен към заключението и отреждането на територията, съгласно действащия ПУП.

 

Адв. П.: Да се приеме заключението.

адв. Р.: Да се приеме заключението.

Адв. З.: Да се приеме заключението.

 

Адв. П.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Адв. Р.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Адв. З.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Р.: По делото е приложено писмо изх. № БС-753-06-370 от 26.08.2013 г. на ДНСК София, като в него на стр. 2 е посочено, че в ДНСК са представени два тома с копия на чертежи за „Морско казино Слънчев бряг”, които съдържат проекти, изготвени в периода 1959-1981 г. в непълен обем; Одобрени проекти през януари 1959 г. и една папка с 4 чертежа на фасади, неодобрени, изготвени през 1965 г. и проекти от 1981 г.

Моля да ми бъде дадена възможност да направя необходимото, за да издирим тези проекти, за да могат вещите лица на база новите проекти да потвърдят или променят заключението си от настоящото съдебно заседание, тъй като представители на ДНСК са правили проверка на място преди изпращане на цялата административна преписка в Община Несебър и данните, които има е, че проверката е правена в момента, в който са се извършвали СМР, в момента в който се подготвя помещението за промяна на начина му на ползване.

Дайте ми възможност да установя лицата от ДНСК, които са присъствали на проверката, за да бъдат призовани като свидетели.

 

Арх. А.-Д.: Два пъти сме ходили в „Слънчев бряг” АД и в отдел „ТСУ”, и в отдел „Незаконно строителство” на общината - няма такава документация.

 

Адв. П.: Противопоставям се на направеното искане като недопустимо и преклудирано. От страна на общината има изявление, че не се съхраняват документи при тях, което се установи и от заключението по тройната съдебно-техническа експертиза, че общината не разполага с необходимите проекти, които са цитирани в писмото на ДНСК. Направеното искане за разпит на служители от ДНСК, без да се установи в какво качество и какво ще установяват към минал момент, след като акта на общината, който обжалваме е издаден една година след това писмо, което се цитираше от Община Несебър. Считам, че е недопустимо с гласни доказателства да се стремят да доказват наличието на документация от 1965г.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението по тройната съдебно-техническа експертиза като им определя окончателно възнаграждение в размер на 1870.00 лева, от които 1800.00 лева платими от внесения депозит, а 70.00 лева следва да се внесат от жалбаподателя в 3-дневен срок, считано от днес.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещите лица внесения депозит в  размер  на 1800,00 лева./издаден РКО 1800,00 лева на 16.12.2015 г./

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателственото искане на процесуалния представител на ответника.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. П.: Моля да уважите жалбата като основателна и доказана. Не е налице основен ремонт и смяна на предназначението на процесния обект, за което се иска по закон строително разрешение и строителни документи. Налице е текущ ремонт. Община Несебър е издала незаконосъобразен акт, тъй като не е разполагала с никакви документи да извърши сравнение и да установява обем на СМР спрямо несъществуващи планове.

Ще представя подробни писмени бележки.

Моля за присъждане на разноските по списък, който представям.

 

Адв. Р.: Моля да отмените заповедта на кмета на Община Несебър като неправилна и незаконосъобразна. Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

Адв. З.: Моля да отмените процесната заповед и да ни присъдите сторените по делото разноски. Ще представя писмени бележки.

 

Юк. Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Ще представя подробна писмена защита.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на страните петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: