ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 25.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети септември                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1346 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,15 часа се явиха:

За жалбоподателя Областно пътно управление – гр. Кърджали - редовно уведомен, се явява адв. П. от Адвокатска колегия – гр. Хасково, която представя пълномощно.

За ответника Кмет на Община Царево - редовно уведомен, се явява юк. С. – представя пълномощно.

 

По хода на делото:

 

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

Юк. С.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Областно пътно управление – гр. Кърджали, представлявано от инж. Р.И.Л. против Заповед № РД-01-215/22.03.2013 г. на кмета на Община Царево, с която е наредено да се изземе от жалбоподателя държането на ПИ № 00878.503.402 по КККР на гр. Ахтопол, актуван с Акт за частна общинска собственост № 291/06.03.2003 г., върху който са поставени бунгала без правно основание и е определен срок за доброволно изпълнение на заповедта, издадена на основание чл.65 ЗОС.

 

         Адв. П.: Поддържам жалбата.

         Моля, да се приемат като доказателства приложените към жалбата документи, удостоверяващи твърденията ни същата.

         Поддържам исканията, направени в жалбата, едното от които е уважено. Поддържам искането за изискване и прилагане на справка от Областния управител на област с административен център гр. Бургас, относно нашата преписка за актуване на имот – частна държавна собственост.

         Моля, Община Царево да представи цялата преписка по одобрението и разрешението за извършване на корекция на дерето. Целим да докажем основателността на ползването на имота и законността на построените сгради. В заповедта е упоменато, че същите са поставени без правно основание. 

         Тъй като сме направили искане за актуване на имота, анонсираме становището си, че следва да бъде спряно производството до актуването на имота, ако съдът прецени това искане за основателно.

         Моля, да бъдат приети като доказателства извадка от Инвентарна книга на дълготрайни активи към 2007 г.,  извадка от Инвентарна книга на дълготрайни активи към 2013 г., Оценка на обект „Почивна база Ахтопол, вили с №№ 1,2,3,4,5,6”, извършена от Експертен екип при Агенцията за приватизация - гр. София, за определяне стойността на сградите към онзи момент.

         Поддържам искането за назначаването на съдебна експертиза със следните задачи:

         1. Вещото лице да проследи статута на ПИ № 00878.503.402, в който се намират бунгалата, които считаме за наша собственост, като вещото лице отговори на въпроса как са били променяни границите през годините и съответно отреждането на имота.

         2. Идентичен ли е имотът, описан в двата акта за държавна собственост от 1999 г. и 2003 г., както и този, упоменат в процесната заповед и в разрешението за строеж, което сме приложили по делото, като отговора по този въпрос да бъде онагледен с комбинирани скици.

         3. Вещото лице да извърши проверка в данъчна служба на общината как са заведени процесните сгради. Ние твърдим, че те са масивни. Вещото лице да даде заключение какъв е статута на сградите - шест бунгала, които представляват почивната ни база и застроени ли са по действащите към момента нормативни разпоредби.

         Моля, да ми предоставите срок за конкретизиране на задачите към вещото лице, в писмен вид, с копие за ответната страна.

 

         Юк. С.: Възразявам срещу жалбата. Относно разрешението за корекция на дере, считам, че същото се отнася за конкретно за корекция на дерето, но не и за поставяне на бунгалата и считам, че е неотносимо към разрешението за поставяне на бунгала.

 

По доказателствата, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на съдебно-техническа експертиза с конкретизираните в днешното съдебно заседание  от процесуалния представител на жалбоподателя задачи към вещо лице, като неотносими към предмета на спора.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за представяне на цялата преписка по одобрението и разрешението за извършване на корекцията на дерето,  като неотносимо към предмета на спора.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за представяне от Областния управител на област с административен център гр. Бургас, справка, относно внесена от Областно пътно управление -  гр. Кърджали преписка за актуване на имот - частна държавна собственост.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на настоящото производство до актуването на имота.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. П.: Уважаема г-жо Съдия, считам, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена.

         С представените по делото документи удостоверяваме, че процесният имот, предмет на обжалваната от нас заповед, не се държи без правно основание, тъй като върху него има изградени масивни сгради, представляващи почивна база.        

         Моля да бъде отменена заповедта като неоснователна.

         Ще представя писмена защита.

 

         Юк. С.: Уважаема г-жо Съдия,  моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна. Заповедта на Кмета на Община Царево е законосъобразна и правилна. Имотът се полза от жалбоподателя без правно основание и следва да бъде освободен.

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 5-дневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: