ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,23.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и трети септември             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1346 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 9.45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Агенция „Пътна инфраструктура” София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Б., надлежно упълномощен, представя пълномощно

Ответникът - кмет на Община Царево, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна „Родопи Еко проджектс” ЕООД, редовно призована, се представлява от адвокат Д. И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

В залата се явява юрисконсулт Б.Ж., като процесуален представител на Областния управител на област Бургас, който е упълномощен от Министъра на регионалното развитие да представлява Държавата в настоящото производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Моля Държавата да бъде конституирана като страна в настоящото производството.

 

Съдът констатира, че Държавата към настоящия момент не е била конституирана като страна в производството, а недвижимия имот, съседен на двата имота предмет на обжалвания ПУП, е държавна собственост, макар и́ под управлението на жалбоподателя. Съдът счита, че искането на министъра на регионалното развитие за конституиране на държавата като страна в производството, направено чрез областния управител на област Бургас е допустимо и основателно, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Държавата, представлявана от областен управител на област Бургас, чрез представител по пълномощие юрисконсулт Б.Ж., като заинтересована страна в производството.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че с определение №1058/25.06.2014г. настоящият съдебен състав е отменил определение, с което е даден ход на устните състезания и задължил жалбоподателя да представи доказателства, с които да се установява дали разполага с представителна власт изхождаща от министъра на регионалното развитие да оспорва процесната заповед. По делото е постъпило писмо изх.№ 90-09-587/12.08.2014г. от министъра на регионалното развитие, с което същия потвърждава всички действия извършени от жалбоподателя Агенция „Пътна инфраструктура” по настоящото дело, ведно с депозиране на жалбата и му предоставя пълномощия за следващите процесуални действия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Запозната съм с всички документи по делото. Поддържам жалбата, с всички приложени документи. Към настоящия момент няма да соча нови доказателства и моля да се приключи със събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Б. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ И. – Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото писмо изх.№ 90-09-587/12.08.2014г. от Министъра на регионалното развитие.

 

С оглед становището на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б. – Поддържам изложеното от колегата в предходно съдебно заседание, когато е даден ход по същество. Моля да бъде обявена за нищожна или отменена като незаконосъобразна оспорената заповед на кмета на Община Царево. Считам, че има съществени нарушения на административнопроизводствени правила и на материалноправни разпоредби, които водят до незаконосъобразността на оспорената заповед.

Моля да ми предоставите възможност за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Поддържаме жалбата, като считаме, че от всички досега събрани по делото доказателства е доказана незаконосъобразността на акта до степен на нищожност, доказа се нарушение на закона и целта на закона. Моля да обявите заповед № РД-01-1128/15.11.2005г. издадена от кмета на Община Царево за нищожна, респективно за незаконосъобразна и да я отмените като незаконосъобразна.

Моля да ми предоставите възможност за представяне на писмени бележки.

АДВОКАТ И. – Моля да отхвърлите жалбата. Поддържам изложените съображения, които вече съм направил в предходно съдебно заседание. Намирам, че не са налице предпоставка както да бъде прогласена за нищожна така и за незаконосъобразна. В допълнение искам да добавя само и факта, жалбоподателя няма правен интерес от обжалването на процесната заповед.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалните представители на жалбоподателя и на Държавата, в 14-дневен срок от днес, да представят писмени становища.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на заинтересованата страна „Родопи Еко проджектс” ЕООД, като срокът за него 16 дни.

УКАЗВА на страните, че следва да представят копие от писмените си бележки за противната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: