ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,25.03.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и пети март                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1346 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Агенция „Пътна инфраструктура” София, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Ответникът кмет на Община Царево, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна „Краш 2000” ООД, редовно призована, не изпраща представител.

За заинтересованата страна „Родопи Еко проджектс” ЕООД, редовно призована, се представлява от адвокат Делян И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ – да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – По отношение на заинтересованата страна „Краш 2000” ООД – предоставям на съда относно

АДВОКАТ И. – Като имам предвид, че фирма „Краш 2000” ООД вече не е собственик на имота, а собственици са моите доверители, считам, че фирма „Краш 2000” ООД не е в кръга на заинтересованите лица, но предоставям на съда да прецени.

 

Съдът счита, че следва да заличи заинтересованото лице „Краш 2000” ЕООД. Двата имота предмет на процесния ПУП, с оглед представените от другото заинтересовано лице „Родопи еко проджектс” ЕООД писмени доказателства, целящи да удостоверят неговия правен интерес, след реализиране на сделката, описана в НА №11, том І, рег.№92, дело №11 от 18.01.2011г. вече не са притежание на „Краш 2000” ЕООД. Дружеството няма и други вещни права върху тези имоти, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: №543

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1346/2012г. по отношение на заинтересованата страна „Краш 2000” ООД, с адрес на управление гр.София, бул.”Евлоги Г.” №76, вх.А, ап.2 и заличава същата страна от списъка за призоваване.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок пред ВАС на РБ. Срокът за присъстващите в залата страни тече от днес, за останалите - от съобщаването.

 

                                               СЪДИЯ:

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото са приложени двете решения на ВАС по повод разгледаното пред него производство по оспорване на заповед РД-02-14776/13.08.2008г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е одобрен проект на ОУП на Община Царево.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ И. – Нямаме искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Уважаема госпожо съдия, считам че по делото беше установено безспорно, че не са спазени изискванията при издаване на заповедта на кмета на Община Царево и като такава да бъде отменена.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки .

 

АДВОКАТ И. – Уважаема госпожо съдия, моля да бъде отхвърлена подадена жалба. Намирам, че не са налице основания за отмяна на процесната заповед. Жалбоподателя не е установил обстоятелства, които да налагат нейното обявяване като незаконосъобразна. Считам, че жалбоподателя няма доказан правен интерес да обжалва именно тази заповед, поради което моля да отхвърлите жалбата.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище, с копие за страните.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 16 дни, с копие за страните.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: