ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,08.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осми октомври                                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1346 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Пътна инфраструктура” София, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Ответникът кмет на Община Царево, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна „Краш 2000” ООД, редовно призована, не изпраща представител.

За заинтересованата страна „Родопи Еко проджектс” ЕООД, редовно призована, се представлява от адвокат Д. И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

         Явява се вещото лице К.Г..

         Явява се вещото лице В.А..

        

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че след последното съдебно заседание на 16.07.2013г. по делото е постъпила молба от жалбоподателя да бъде спряно настоящото производство, във връзка с постановено решение по адм.д. №14767/2008г. по описа на ВАС, което не е влязло в сила.

ДОКЛАДВА постъпила молба от заинтересованата страна „Родопи Еко проджектс” ЕООД, с която е представен договор за залог на търговско предприятие от 03.11.2006г. и две приложения към този договор, второто от които касае недвижими имоти, заложени по същия договор. В същото приложение са описани процесните два имота. Молбата е постъпила 23.06.2013г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Предвид факта, че делото може да бъде прекратено, имам предвид че няма окончателно произнасяне по двете жалби, считам че би следвало да отложим разпита на вещите лица, тъй като в момента предмет на разглеждане е заповед за одобрение на ПУП и предвид факта, че може да бъде отменена, то тогава ще се наложи и прекратяване на настоящото дело.

Съдът към страните – Резултатът от преюдициалния спор ще стане известен по-късно във времето, освен това, съдейки от предмета на спора разглеждан във ВАС, няма данни той да влияе на допустимостта на настоящият процес. Доказателствата по настоящия спор са събрани и следва да се изслушат вещите лица, които идват в заседание за трети път.

АДВОКАТ И. – От една страна съм съгласен.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че заключенията по съдебно-техническата експертиза и съдебно-графологичната експертиза са постъпили по делото на 20.05.2013г. и 10.05.2013г. - в рамките на законовия 7-дневен срок, поради което пристъпва към изслушване на вещото лице по съдебно-графологична експертиза, като снема самоличността му както следва:

К.Ж.Г., 76 г. неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Представил съм заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Колко белега сте посочили за съвпадение и по деветте признака ли съвпадат?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Има и друго нещо, дали ще са 6 или 9, тук се указа, че тези които съм описал съвпадат.

ВЪПРОС на СЪДА – Сравнителен материал от къде взехте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Сравнителният материал е този, който е представен по делото, не съм ходил до Министерството.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Изискали сме искането към съдебно-графологична експертиза да се изследва подписа и в деловодството на Министерството. Изискали сме вещото лице да провери в самото деловодство. 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Изключително точен е сравнителния материал.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам въпроси.

АДВОКАТ И. – Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, в размер равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице по съдебно-техническа експертиза, представена на 20.05.2013г. Сне самоличността на вещото лице както следва:

В.В.А. – Д., на 45г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – По отношение на първия въпрос, в каква степен имоти с пл.№2013 и №2014 са в границите на ПП „Странджа”, казвате, че са част от парка. От къде черпите тази информация.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Да въз основа на цялата констативна част.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – Като дружеството „Агрогеометър”ЕАД е изготвил плана на парка?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Това дружеството е изградило картен план във връзка с констативен протокол на комисия от 2004г. с представители на Областна дирекция „Земеделие и гори”, РИОСВ Бургас, Районно управление по горите и Общинска служба „Земеделие и гори”, както и на главния архитект на Община Царево. Копие от този протокол е приложен към експертизата.

Във връзка с решение на комисията е възложено разработването на този координатен регистър и трасировъчен карнет. Изготвен е и е внесен в Областна дирекция „Земеделие и гори”, има го и в РИОСВ Бургас.

Карнета е от общо 11 страници, с няколко хиляди координати на точки от тази територия, като една точка се изобразява с координати по „Х” и „У” и с определен номер в карнета, за да може по цифров вид тази информация да я има и да няма съмнения относно мащаби, точност на изображение, местонахождение на точки, какъвто проблем е възможно да се създаде. Когато този карнет е разпечатан само на хартиен вид, на хартиен вид представлява карта. Но понеже мащаба на картата не може да детайлизира изображението на обхвата на територията, са съставени тези координати по точки.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – По какъв начин са изключени с този констативен протокол определени територии, как са очертани техните граници?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Изключените имоти са конкретизирани като упоменати имоти от картата за възстановената собственост и съответно това са имот 291 – стопански двор, имот населено място, три имота, гробищен парк, път ІV клас и пет имота с предназначение .

ВЪПРОС на АДВОКАТ И. – Дадени са път ІV клас – на кой имот отговаря. Има ли извод, че 3 и 4 е път ІV клас?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Има коментар с имот 3. Имот 3 е по КК, по КВС, и №3 в протокола. Но номер 4 - дали става въпрос за втори път, ІV клас, не мога да отговоря, но дали е така - възможно е да го обследвам, но не ми е бил поставен като въпрос, предмет на задачата.

ВЪПРОС на СЪДА – Имате ли съмнения, че имота №3 – този път е съседен на имотите, предмет на плана?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Имат обща граница, той е съседен.

АДВОКАТ И. – Нямам други въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение в размер на 570 лв. (от тях 220 лв. представляват разходи за транспорт), от които 350 лв. внесени под формата на първоначален депозит. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи доказателство за внесената разлика в размер на 220 лв. по сметка на Административен съд гр. Бургас.

ДА се издаде РКО за 350 лв., а след внасяне на остатъка, да се издаде втори РКО.

Във връзка с искането на жалбоподателя за спиране на производството по делото до приключване на съдебното производство по адм.д. №14767/2008г. по описа на ВАС, съдът извърши съдебна справка в деловодната система на ВАС и установи, че решението постановено по това дело е обжалвано пред 5-членен състав на ВАС, като делото е образувано под №13729/2013г. на 07.10.2013г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Поддържам искането си за спиране.

АДВОКАТ И. – Не възразявам на направеното искане.

 

Съдът като взе предвид, че предмета на съдебния спор, който е приключил пред първа инстанция – тричленен състав на ВАС е заповед на министъра на Регионалното развитие и благоустройството, с която е одобрен проект за Общ устройствен план на Община Царево, счита искането на жалбоподателя за спиране на настоящото производство за основателно, тъй като намира предмета на спора по адм.д.№14767/2008г. на ВАС за преюдициален спрямо настоящия спор, поради което и на осн. чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във вр. чл. 144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И: №2056

 

СПИРА производството по адм.д.№1346/2012г. по описа на Административен съд гр. Бургас, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по адм.д. №14767/2008г. по описа на ВАС .

Определението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 7-дневен срок, който за присъстващите в залата страни тече от днес, а за ответника и другата заинтересованата страна – от датата на съобщаването.

                                    

                                     СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: