ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,16.07.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осемнадесети юни                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1346 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Пътна инфраструктура” София, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника кмет на Община Царево, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна „Краш 2000” ООД, редовно призована, не изпраща представител.

         Явява се вещото лице К.Г..

         Явява се вещото лице В.А..

         В залата се явява адвокат Д.И.

        

         АДВОКАТ И. – Пълномощник съм на „Родопи Еко проджектс” ЕООД, като от името на моя доверител моля същия да бъде конституиран като заинтересована страна. Представям молба с такова искане, придружено с доказателства, от които се установява надлежната му легитимация и правото му да претендира да бъде страна в производството.

         ЮРИСКОНСУЛТ И. – Считам, че трябва да се представят други доказателства, от които да е видна претенцията на дружеството да бъде конституирано като заинтересована страна. Да бъдат представени и другите документи - договор за залог например считам, че следва да бъде представен, на основание на който е съставен нотариалния акт.

         Не възразявам да бъде конституирано дружеството като заинтересована страна.

АДВОКАТ И. – Нямам договора, но ако ни задължите, бихме могли да го представим, в този момент нямам готовност да представя други доказателства - упълномощен съм едва от вчера.

 

Съдът, след като се запозна с искането на „Родопи Еко проджектс” ЕООД, към което е представен нотариален акт за продажба на недвижим имот по реда на чл.37, ал.1 от Закона за особените залози, № 20, том І, дело №15, от 18.01.2011г. по описа на съдия по вписванията към Районен съд Царево констатира, че имотите, които са засегнати от процесния план с №№ 002013 и 002014 по КВС, м. Дълбоки дол, землището на с. Варвара, община Царево, са придобити на посочената в нотариалния акт дата от „Родопи Еко проджектс” ЕООД.

С оглед представеното доказателство съдът счита, че са налице основанията предвидени от ЗУТ за да приеме, че въпросното дружество е заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от същия закон и следва да бъде конституирано като такава в настоящото производство. По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна „Родопи Еко проджектс” ЕООД, ЕИК***, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителите Р.Х.Б. и Е. Г. Е. в настоящото производство, представлявани от адвокат Д.И., надлежно упълномощен, с представено към молбата пълномощно.

 

ЗАДЪЛЖАВА новоконституираната страна, в 7-дневен срок от днес, да представи по делото договор от 03.11.2006г. за особен залог върху търговското предприятие на „Краш 2000” ООД, предвид обстоятелството, че прехвърлителя по представения в нотариална форма договор за покупко-продажба е заложния кредитор „Саут уест” ЕООД, който е продал процесните по делото имоти за сметка на „Краш 2000” ООД.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ И. – Моля да не давате ход на делото. Заявявам, че съм получил пълномощно предния ден преди съдебното заседание и с оглед късното узнаване за делото, не съм се запознал нито със съдържанието на жалбата, нито с представените по делото съдебно-техническа експертиза и съдебно-графологична експертиза. Единствената информация, която мога да получа са от протоколите от съдебните заседания, които съм видял, но съдържанието на жалбата и съпътстващите документи не съм имал възможността да видя, както и резултата от експертизите, които са приложени.

В този смисъл не мога да изразя становище относно основателността на жалбата, нито относно възможността като заинтересована страна да направя съответните доказателствени искания, както и да взема отношение по вече извършените действия във връзка със събиране на доказателства. С оглед на това моля да ми бъде определен подходящ срок да взема становище както по жалбата, така и да направя доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – По така направеното искане – предоставям на съда.

Поддържам молбата за спиране на настоящото производство във връзка с подадена жалба от Сдружение „Асоциация на парковете в България” във връзка с оспорване на заповед №РД-02-14-776/13.08.2008г. на зам. министър на регионалното развитие и благоустройството, с която на осн. чл.19, ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие е одобрен Общия устройствен план на община Царево. Във връзка с това оспорване има постановено решение по адм.д.№14767/2008г. по описа на ВАС. Има решение, но няма данни да е влязло в сила и което подлежи на обжалване. В тази връзка ще входирам нарочна молба.

 

С оглед конституирането на нова страна по делото в днешното съдебно заседание, която не се е запознала с жалбата и събраните по делото доказателства, както и с направените от страните до тук доказателствени искания, освен това за нея не е изтекъл предвидения процесуален 7-дневен срок, съдът намира искането на нейния процесуалния представител за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.10.2013г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещите лица уведомени в съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: