РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

Номер                            Дата 02 юли 2012 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти   състав,

в закрито заседание на  02 юли 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                                    Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор: ………………….

                                           

 разгледа адм. дело 1345 по описа за 2012 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с искане, предявено по реда на чл.250 и сл. от АПК от М.С. *** с ЕГН ********** за защита против неоснователни действия, извършвани от началника на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас.

            Видно от обстоятелствената част на искането, обжалват се като неоснователни фактически действия на длъжностно лице в сектор Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас, изразяващи се в изземване документи за регистрация – удостоверение образец 27 и искане за предаване на табелите с регистрационни номера на автомобил марка “WV”, модел „Пасат – Вариант” с рег.№ А4924КМ. Лицето счита, че предприетите действия са в разрез с нормативните разпоредби, уреждащи регистрацията на МПС и иска тяхната отмяна.

Съдът, след като прецени представените по делото доказателства, обсъди доводите на страните, анализира подаденото до административния орган искане, съдържанието и петитума на сезиращата жалба и след като съобрази разпоредбите на закона, намира искането за неоснователно, по следните съображения:

С решение № РК-8247/12.08.2009год., издадено от началника на сектор „Пътна полиция” при ОД – Бургас на МВР (л.57 гръб), на основание чл.143, ал.5, т.5 от ЗДвП и чл.8, ал.2 от Наредба № І-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането в движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (Наредба № І-45), на М.С. е отказана исканата регистрация на МПС марка “WV”, модел „Пасат – Вариант” с рег.№ А4924КМ. При извършената документална обработка е било установено, че автомобил с този идентификационен номер е обявен за издирване в Кралство Испания. Решението е надлежно връчено на М.С. на 13.08.2009год., като с връчването е отнето за съхранение в „РОППСС” към сектор „Пътна полиция” свидетелство за регистрация № 00306433. Решение № РК-8247/12.08.2009год. е обжалвано пред Административен съд – Бургас, като е образувано адм.дело № 1235/2009год. На С. е издадено удостоверение за временно движение образец 27 за ползване на превозното средство до приключване на съдебното производство. С Решение №661/16.05.2011год. постановено по горепосоченото административно дело, жалбата на М.С. е отхвърлена като неоснователна. Решението е оставено в сила от ВАС с Решение №5548/18.04.2012год. постановено по адм.дело № 9504/2011 год. по описа на съда.

Отделно от горепосоченото съдебно производство, в Административен съд – Бургас е било образувано и адм.дело № 1702/2009год. с искане на същия жалбоподател по реда на чл.250 от АПК за прекратяване действията на началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас, изразяващи се в изземване на свидетелството за регистрация на процесния автомобил. С Разпореждане №867/18.02.2010год. искането е отхвърлено като неоснователно, като в мотивите си съдът е посочил, че едва след приключване на съдебното производство, според резултата от него, органът или ще прекрати действието на издаденото удостоверение образец 27 или ще регистрира автомобила, като издаде свидетелство за регистрация на името на новия собственик. Разпореждането е обжалвано от М.С. с частна жалба пред ВАС, като с Определение № 10129/23.07.2010г. постановено по адм.дело № 3941/2010 по описа на  съда същото е оставено в сила.

Така изложените фактически обстоятелства обосновават извод за неоснователност на подаденото понастоящем пред съда искане по реда на чл.250 и сл. от АПК, в какъвто смисъл е формулираният от жалбоподателя петитум.

Съгласно разпоредбата на чл.250 от АПК, всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона. Производството по този ред е предвидено за защита срещу фактически действия, които не се извършват в изпълнение на административни актове или на закона.  Тълкуването на разпоредбата, както и предвиденото незабавно производство по отправено искане по този ред, налагат извода, че безспорно следва да се установи извършването първо на релевантни фактически действия, след което, ако такива са предприети от органа, да се прецени доколко те се извършват въз основа на влязъл в сила административен акт или закона, вследствие на което да се разпореди или не тяхното преустановяване.

Искането, с което съдът е сезиран понастоящем, следва да се преценява включително и в контекста на приключилото оспорване на Решение № РК-8247/12.08.2009год. С оглед развилото се съдебно производство по адм. дело №1235/2009год. по описа на Административен съд – Бургас и предвид обстоятелството, че Решение № РК-8247/12.08.2009год. на началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР– Бургас, с което е отказана исканата от М. С. регистрация за представения в сектор „Пътна полиция” лек автомобил марка “WV”, модел „Пасат - Вариант”, с рег.№ А4924КМ не е отменено и е влязло в сила, то неговият правен ефект следва да бъде зачетен при разглеждане на настоящото искане.

Влязлото в сила решение за отказ за регистрация на горепосочения автомобил предполага предприемане и извършване от страна на длъжностните лица при ОД на МВР–Бургас именно на посочените фактически действия по връщане на издаденото временно удостоверение и регистрационните табели на автомобила, чиято отмяна се иска от жалбоподателя С..

Видно от съдържащата се в административната преписка  Разписка (л.14 от делото), за извършеното на 25.04.2012год. фактическо изземване на 1 брой разрешение за временно движение на превозно средство - образец 27, серия „В” № 0591676/2009год., началникът на група „РОППСС” се е позовал на Решение № РК-8247/12.08.2009год. издадено от началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР–Бургас и Решение №5548/ 18.04.2012год. на ВАС.  Съдът намира, че извършваните понастоящем действия от страна на длъжностни лица при административния орган са фактически такива, които са предприети именно в изпълнение на Решение № РК-8247/12.08.2009 год. Предвид обстоятелството, че административният акт, въз основа на който е иззето свидетелството за регистрация, след приключилото съдебно производство по неговото обжалване, е влязъл в сила и спорът касаещ регистрацията на процесното МПС е разрешен по същество с отказ за регистрация, то  напълно основателно административният орган е пристъпил към изземване на заместващото удостоверение - образец 27 и регистрационните табели на лек автомобил марка “WV”, модел „Пасат - Вариант”, с рег.№ А4924КМ – арг. от § 2, т.4 от ДР на Наредба № І-45/2000г..

С оглед горните мотиви и на основание чл.253, ал.2, предл.2 от АПК,  Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РАЗПОРЕДИ:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на М.С. *** за отмяна на действията на началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР– Бургас по изземване на заместващото удостоверение - образец 27 и регистрационните табели на лек автомобил марка “WV”, модел „Пасат - Вариант”, с рег.№ А4924КМ.

 

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                

 

   СЪДИЯ: