ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 27.09.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми септември                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

         ЧЛЕНОВЕ: 1.РУМЕН ЙОСИФОВ

         2.ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Андрей Червеняков     

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1344 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:22   часа се явиха:

Протестиращата страна Окръжна прокуратура – Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Червеняков.

Ответникът - Общински съвет Руен, редовно призован, не изпраща представител.

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА производството е образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас против чл.2,ал.1, т.4; чл.2, ал.1,т.6 буква „е“; чл.20, ал.4 ; чл.21, ал.6 вр.чл.9, ал.1 т.5 ;  чл.21, ал.7 вр. чл.11, ал.1 от  Наредба №3 за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на  Община  Руен, приета с Решение № 160 по протокол № 17/30.01.2013 г.; изм.с решение №283 по протокол №28/14.12.2017 година по Общински съвет Руен.

Съдът докладва постъпилото копие на Наредба №3 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Руен, ведно с  заверената административна преписка по приемането й.

Извършено е обявяването на направеното оспорване в Държавен вестник, на Интернет страницата на ВАС и на таблото на съда.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста по изложените съображения. Няма да ангажирам други доказателства. Моля да се приобщи към делото административната преписка. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмените доказателства представени от Общински съвет Руен, представляващи заверено копие на административната преписка във връзка с издаването на обжалваните разпоредби от Наредба №3 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Руен.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, моля да отмените като незаконосъбразни цитираните разпореди по излжените съображения и да присъдите направените разноски.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:25 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: