ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 09.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На девети ноември                                  две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1344 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 11,10 часа се явиха:

         Жалбоподателят Сдружение национален синдикат на пожарникарите и спасителите Огнеборец” - редовно уведомен, се представлява от адв. П. с представено по делото пълномощно.

         Жалбоподателите О.П.Д., Я.Г.Д., Д.И.И., И.С.Д., С.С.А.,

Г.Д.К., Ж.П.С., П.К.Т.М.Ж.Ж., З.В.Б., К.Т.К., С.В.С., Д.Т.Д., З.С.И., Д.И.Н., М.А.С., Н.В.Г., С.Г., П.С.К., А.В., Д.М.К., Г.Г.К., И.Н.Х., С.М.Т., А.П.С., Я.Д.К., Г.Д.Г., Х.К.В., Д.Д.И., Г.М.М., Б.Д.М., Д.В.А., М.А.А., Н.С.С., Т.А.А., В.А.К., И.В.С., Р.Д.К., Я.А.А., А.Н.П., Р.К.П., Н.В.К., Г.П.К., П.К.П., В.С.З., В.И.И., П.Д.А., Н.Н.С., И.Д.Д. - редовно уведомени, не се явяват. За тях се явява адв. П. - с представено по делото пълномощно

         За ответника - Директорът на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението” Бургас - редовно уведомен се явява лично директорът инж. В.В. и юк. В., който представя пълномощно.

 

        

        

 

         Съдът констатира, че неправилно в производството като жалбоподател е призовано Сдружение национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” , тъй като не е адресат на оспорения административен акт, който не засяга негови права и законни интереси. Предвид обстоятелството обаче, че сдружението охранява социалните и професионални права на своите членове, намира, че  същото следва да бъде заличено като жалбоподател, но конституирано като заинтересована страна в производството, поради което и на основание чл.154, ал.1 АПК

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ЗАЛИЧАВА като жалбоподател в производството Сдружение национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”, представлявано от В.П.С. и го КОНСТИТУИРА като заинтересована страна в производството.

 

        Заинтересованата страна Сдружение национален синдикат на пожарникарите и спасителите Огнеборец” - редовно уведомена, се представлява от адв. П. с представено по делото пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили по опис доказателства с писмо вх. № 7794/09.07.2016 г. от ответника.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства с писмо вх. № 10241/07.11.2016 г. от ответника, както и постъпили доказателства с писмо вх. № 10266/08.11.2016 г. от СПБС Летище Бургас.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на 49 служители на РДПБЗН – гр. Бургас против Заповед № ПЗ-52/02.02.2016 г. на директора на РДПБЗН – гр. Бургас, с която е наредено да се спре изплащането на левовата равностойност за безплатна храна на държавните служители от сектор „Пожарна безопасност и спасяване на Летище – Бургас”,  считано от 01.12.2015 г.

СЪДЪТ указва на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл.170 АПК.

 

         Адв. П.: Поддържам жалбата. Претендираме нищожност на процесната заповед по изложени в жалбата съображения.

 

         Юк. В.: Оспорва жалбата. Имам доказателствени искания – представям и моля да приемете писмени доказателства, имащи отношение към предмета на спора, а именно: писмо рег. № 199/04.08.2015 г. на началник сектор ПБС Летище Бургас до директора на РДПБЗН Бургас, ведно  с Предложение рег. № 198/04.08.2015 г. от н-к сектор ПБС Летище Бургас до директора на РДПБЗН Бургас за издаване на поименна заповед, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 8121з-792/29.10.2014 г. за осигуряване на безплатна храна за работа при специфичен характер на труда на служителите съгласно таблица; съпроводително писмо рег. № 578 бр.-13040/27.07.2015 г. на Дирекция „УССД”-МВР до директора на РДПБЗН Бургас с приложени: Предложение от н-к сектор ПБС Летище Бургас рег. № 187/08.07.2015 г. относно определяне на размера, условията и реда за осигуряване на безплатна храна за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за полагащи труд от 22,00 часа до 06,00 часа, служители от сектор ПБС Летище Бургас, съгласувани с КУТ при сектор ПБС Летище Бургас и ВСТМ-МВР; Протокол с рег. № 186/08.07.2015 г. на КУТ при сектор ПБС Летище Бургас; Протокол за контрол на шум  № ПК-1871/24.07.2007 г. със Сертификат за контрол от РИОКОЗ Бургас № ПК-1871/23.07.2007 г.

         Представените доказателства са свързани с издаването на Заповед рег. №  ПЗ-445/10.08.2015 г., с която е предоставено правото на безплатна храна за държавните служители на МВР, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда.

         Предвид обстоятелството, че служителите работят в нова сграда, представям разрешение за ползване на новата сграда № СТ-05-663/11.05.2015 г.

         Във връзка с представените протокол на РИОКОЗ и разрешение за ползване на новата сграда, моля, да допуснете гласни доказателства за установяване на обстоятелството, че новата сграда е ситуирана на друга точка в територията на Летище Бургас, а измерването на шума е станало пред старата сграда. 

         Моля да приемете и протоколи  от заседания на КУТ към сектор ПБС Летище Бургас за първото, второто и третото тримесечие на 2016 г. с рег. № 114/23.03.2016 г.; рег.№ 271/08.07.2016 г. и рег. № 477/26.09.2016 г.,  от които е видно, че няма проблеми, свързани с дейности на сектор ПБС Летище Бургас по опазване на здравето и безопасността на служителите, които се председателстват от един от жалбоподателите гл. инсп. Д..

 

         Адв. П.: Моля да не допускате свидетелски показания. Както е посочено в жалбата, ние не обжалваме дали има или няма вредни условия на труд, посочили сме, че не са спазени законовите изисквания и процедурата при издаването на заповедта, следвало е бъдат замерени условията на труд в новата сграда, да бъдат взети становищата на медицинската служба и РИОКОЗ Бургас. Моля да не допускате свидетелски показания, тъй като нямат отношение към спора, тъй като претендираме само нищожност на оспорената заповед.

 

         Съдът намира, че следва да остави без уважение искането на ответника за допускане на гласни доказателствени средства, тъй като същите не са относими към предмета на производството, в което се претендира нищожност на процесната заповед.

 

 

Адв. П.: Да се приемат представените днес доказателства. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. В.: Да се приемат представените днес доказателства. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, тези постъпили с писмо,      вх. № 7794/09.07.2016 г., вх.№ 10241/07.11.2016 г., и с писмо вх. № 10266/08.11.2016 г. от СПБС Летище Бургас, както и представените в днешното съдебно заседание, описани в писмо рег. № 199/04.08.2015 г.; Разрешение за ползване № СТ-05-663/11.05.2015 г. и три броя протоколи от заседания на КУТ към сектор ПБС Летище Бургас с рег. № 114/23.03.2016 г., рег. № 271/08.07.2016 г. и рег. № 477/26.09.2016 г.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител   на ответника за допускане на гласни доказателства, тъй като не са относими към предмета на спора.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. П.: Поддържам изцяло развитите доводи в жалбата. Считам, че заповедта, издадена от директора на РДПБЗН – Бургас, е нищожна,         тъй като не е издадена в съответствие на закона и целите му. Моля, на основание чл. 143 и чл. 144 АПК, присъждане на направените по делото разноски по списък, който представям, ведно с командировъчни, пътни и дневни.

 

         Юк. В.: Твърдяните в жалбата пороци, дори да се приемат за основателни, не доказват нищожност на процесната заповед. Видно от представените доказателства, служителите на сектора са запознати със заповедта. Жалбата е просрочена и моля да я оставите без разглеждане, като недопустима.

         Считам, че адвокатският хонорар е прекомерен, с оглед правната сложност на производството.

         Моля да ми дадете срок за представяне на подробни съображения в писмена защита. Претендираме нищожност на изложените в жалбата аргументи.

 

         ДИРЕКТОР НА РДПБЗН БУРГАС: Смятам, че съм подведен с представянето на протокола за замерване на шум от 2007 г., тъй като към момента, в който колегата началник на сектор ПБС Летище Бургас, който е един от жалбоподателите, ми предлага да издам заповед за изплащане на левовата равностойност на безплатна храна, съгласно нормативен акт, който не е актуален. Наредбата предвижда замервания ежегодно. Предложил съм да си организират замерване. Никъде не е казано кой точно инициира замерването. Същото може да се инициира от колегите, които претендират изплащането на безплатна храна. Призовавал съм ги да инициират процедурата, чрез съответните протоколи, така както беше направено през 2007 г. С изместването в новата сграда, като съм мислил, че са минали съответната процедура, без да съм вникнал в предложението, съм издал заповед за изплащане на левовата равностойност на безплатната храна. Впоследствие съм издал Заповед № ПЗ-52/02.02.2016 г. за спиране на плащането и отменям издадената от мен първа заповед. В наредбата е посочено, че за да получават пари за вредни, служителите трябва да се изложени на тези условия повече от петдесет процента от времето. Моля да се представят доказателства, че служителите са подложени на тези условия повече от петдесет процента от времето. Работодателят е длъжен да осигури безопасни условия на труд. Аз намирам, че те работят при безопасни условия на труд.

 

         РЕПЛИКА на адв. П.: Изявлението на директора на РДПБЗН Бургас няма отношение към спора, тъй като ние претендираме само нищожност на издадения административен акт.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

ПРЕДОСТАВЯ на страните петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: