Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1476                             от 20.07.2018г.,                         град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 1343 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на И.Г.Ч. ***, с ЕГН **********, против решение №39 от 20.04.2018г. на Районен съд – Средец, постановено по НАХД №29 по описа на съда за 2018г., с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0269-000064/17.03.2017г., издадено от началник група към ОДМВР Бургас, РУ Средец.

Касаторът оспорва решението на първоинстанционния съд като постановено в нарушение на закона и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Иска се от съда да отмени първоинстанционния съдебен акт и да отмени наказателното постановление. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация, редовно уведомен, не изпраща представител. Не представя отговор на касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество е основателна.

От доказателствата по делото се установява, че на 06.03.2017г., в гр. Средец, на ул.“Васил Коларов“, около 23.40 часа, И.Ч. управлявал товарен автомобил „Мерцедес Спринтер 308 Д“, с рег. № ***, собственост на „Прима –Ники“ ЕООД. Същият бил спрян за проверка от служители на РУ Средец. Предложено му било да бъде изпробван с техническо средство за употреба на наркотични вещества. Ч. първоначално отказал да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества, като отказал да даде и кръвна проба за анализ.

За да постанови оспореното решение, с което е потвърдил обжалваното наказателно постановление, районният съд е приел, че фактическата обстановка е безспорно установена, а при издаване на акта и наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Съдът е посочил, че АУАН е съставен съобразно разпоредбите на ЗДвП и ЗАНН. Установеното нарушение е правилно квалифицирано, а отговорността на И.Ч. е ангажирана под точната санкционна норма. Изложени са мотиви, съгласно които съдът не споделя възраженията, че фактите в наказателното постановление са изложени по начин, който не позволява на жалбоподателя да разбере фактическата страна на допуснатото нарушение. Посочено е, че деянието е описано ясно, а Ч. като правоспособен водач на МПС е запознат със законовите изисквания, регламентиращи правата и задълженията на водачи на МПС.

Решението е неправилно.

Районният съд не е изяснил всички релевантни за спора факти, като не е взел предвид показанията на актосъставителя и свидетеля. От показанията на полицейските служители в съдебно заседание се установява, че водачът действително е отказал да бъде изпробван с техническо средство за употреба на наркотични вещества, но след съставяне на АУАН е поискал да даде кръв за анализ. При това положение АУАН е можело да бъде анулиран и с оглед резултата от кръвния анализ да бъде извършена преценка относно съставяне на нов АУАН и съответно издаване на  НП. Фактическата обстановка е неправилно установена от районния съд и не е в съответствие със събраните гласни доказателства.

По тази причина решението на районния съд следва да се отмени, а по съществото на спора – да се отмени наказателното постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение №39 от 20.04.2018г., постановено по НАХД №29 по описа на Районен съд-Средец

 и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0269-000064/17.03.2017г., издадено от началник група към ОДМВР Бургас, РУ Средец

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                                   2.