ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 05.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети октомври и през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                     

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП Бургас Росица Дапчева, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1343 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ТиД Къмпани БГ”ЕООД, редовно призован, се  представлява от адвокат Н. от АК- Варна, с пълномощно приложено при първото разглеждане на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ –  директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, се представлява от прокурор Росица Дапчева.

 

АДВОКАТ Н. : Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е за втори път висящо пред Административен съд-гр.Бургас, след като с решение № 8120/01.07.2016г. на Върховен административен съд, VІІІ отделение по адм.д. №3686/2015г. е отменено решение № 229/04.02.2015г., постановено по административно дело № 470/2014г. по описа на Административен съд Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

С Определение № 1198/14.07.2016г., съдът е дал възможност на ответника, да представи документи, съгласно указанията от Върховен административен съд.

 

ОТВЕТНИКЪТ с писмо вх.№ 9039/27.09.2016г. е изпълнил указанията на съда и представил заверени копия на изисканите документи по опис, находящ се на лист 8 от делото.

 

АДВОКАТ Н.: Почитаеми г-н съдия, поддържам жалбата. Запознати сме с решението на касационната инстанция и с дадените в него указания. Запознат съм с представените пред настоящия съд доказателства и   не възразявам да се приемат. Няма да сочим доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Запознати сме с определението на Върховния съд и с дадените указания. Нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. В изпълнение указанията на съда сме представили всички доказателства, които се намират в органа по приходите и моля да бъдат приети. Няма да сочим други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените по делото доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът като съобрази направените в днешното съдебно заседание  изявления на процесуалните представители на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№9039/27.09.2016г. от директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас писмени документи по опис на лист 8 от делото, като доказателства по делото.

 

АДВОКАТ Н.:  Нямаме искания по доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да сочим други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

Съдът след изпълнение указанията на Върховния административен съд, СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Почитаеми г-н съдия, на пръво място моля да прогласите  нищожността на оспорения акт. Ревизионният акт  е издаден от орган възолжил ревизията и ръководителя на ревизията, което означава, че същия е издаден по новия процесуален ред след промените на ДОПК в сила от м.01.2013 година, а именно чл.119 от ДОПК. Същевременно от сега представените доказателства се установява, че първоначалната ревизия на жалбоподателя е възложена със заповед за възлагане на ревизия от 02.05.2012година., т.е. преди изменението на ДОПК.  Предвид наложената категорична съдебна практика, че втората ревизия е продължнеие на първата. Същата е следвало да бъде назначена и извършена и ревизионният акт да бъде издаден по стария процесуален ред действал преди изменението от началото на 2013година. Считам, че е налице нищожност на ревизионния акт  и моля я прогласите. В суловията на евнтуалност, моля да отмените ревизионния акт  по същество, тъй като  в хода на предходното разглеждане на делото пред Адмминистративен съд Бургас същия е оборен и по същество са ангажирани доказателствени средства в тази насока. Моля да ми предоставите възможност за подробни писмени бележки в указан от Вас срок. Моля в полза на жалбоподателя сторените по делото разноските. Няма списък на разноските, тъй като още не ми е платено.

Съобщенията по делото да се изпращат на адреса посочен в жалбата в гр.София.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт като правилен и законосъобразен. Във връзка казаното от адвокат Н., искам да уточня, че в назначаването и извършавнето на самата ревизия няма разлика по стария и новия ред. Ревизията е извършена в съответствие на закона. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждание. За разноските, които се искат не претендиране, но  ако има представен документ за адвокатски хонорар, предвид изявлените че същия не е платен, моля да не бъде присъждан.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да не уважавате  жалбата. Намирам, че оспорваният ревизионен акт е издаден от компетентен орган.  Предвид изменението, то важи за напред, но считам че няма процесуални нарушение или съществено такова. По същество, установените фактически и правни положения  са правилни и законосъобразни, поради което моля да отхвърлите жалбата.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, вр. с §2 от ДР на ДОПК предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на   12.10.2016година.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:13часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: