О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 1136

 

гр.Бургас , 04.07.2014г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на четвърти юли две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1343 по описа за 2014г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Подадена е жалба от Н.В.С. за „ разпореждане на проверка по фактите, да бъде установено каква е съдбата и становището по подадена от мен молба за издаване на разрешение за строеж през 2007г.”, адресирана до кмета на Община Поморие..

С разпореждане от 25.06.2014 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на  съобщението да посочи: адресата на жалбата; акта, който се оспорва; в какво се състои незаконосъобразността му ; в какво се състои искането, както и да внесе по сметка на съда държавна такса в размер на 10 лв. за и представи документ по делото. Предупредил е за последиците от неизпълнение на указанието.

Съобщение, с подробно посочване на дадените указания е връчено на жалбоподателя на 02.07.2014г. по реда на чл. 46 ал.1, 2 и 4 ГПК .

            С молба, депозирана на 3.07.2014г. Н.В. иска „ да анолирате дело 1343/2014г. Исканата жалба от мен е за дело 2843/2013г. става въпрос зе едно и също дело 2843/2014г.”

            Съдът установи, че адм. дело № 2843/14г. по опис на Административен съд гр. Бургас е образувано по жалба, подадена от Н.В.С. против Заповед № РД-16-1065/30.10.2013Г. на кмета на Община Поморие.

Предвид това, с оглед изричното заявление на жалбоподателя, направено по това дело и на осн. чл. 159 т. 7 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалбата, подадена от Н.В.С..

Прекратява производството по адм. дело № 1343/2014г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис на жалбподателя.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………