ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 26.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести май                        две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1341 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят А.В.В. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява. Изрично е заявил, че не желае да присъства в днешното съдебно заседание.

          За ответника – началник на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, се явява Н.С.- инспектор „режимна дейност“ в Затвора гр. Бургас, с висше юридическо образование - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Пълномощникът С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на А.В.В., понастоящем в Затвора гр. Бургас против Заповед № 562/18.05.2017 г. на началника на Затвора гр. Бургас, с която на основание чл. 101, т. 7 във връзка с чл. 102, ал. 2, предложение 2 зинзс му е наложено дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия за срок от 7 /седем/ денонощия.“

 

          СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Пълномощникът С.: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства.

Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Пълномощникът С.: Моля да бъде потвърдена процесната заповед на началник Затвора гр. Бургас. От фактическата обстановка става ясно, че жалбоподателят А.В. е извършил дисциплинарно нарушение, с което е наложена заповед № 562/18.05.2017 г. Лицето е многократно наказвано за подобни нарушения, като органа при налагане на наказанието – началника на Затвора гр. Бургас се е съобразил и не е наложил максимално предвидения срок от 14 /четиринадесет/ денонощия, а наложеното наказание е в по-малък размер. Във връзка с това моля да потвърдите заповедта на началника на Затвора гр. Бургас.

 

Съдът счете делото за изяснено и ще обяви решението си в съдебно заседание в 10,30 часа.

 

 

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Жалбоподателят А.В.В. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява. Изрично е заявил, че не желае да присъства в днешното съдебно заседание.

          За ответника – началник на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, се явява Н.С.- инспектор „режимна дейност“ в Затвора гр. Бургас, с висше юридическо образование - представя пълномощно.

 

Съдът ОБЯВИ решението си на страните в 10.45 часа.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: