ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІV Административен състав

На тринадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 133 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.П.Д., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА по оспорването Кмет на Община Царево, редовно уведомен, се явява адвокат Н., редовно упълномощен.

 

По делото е постъпило заявление от пълномощника на жалбоподателката вх. № 6541/12.06.2018 г., с която се изразява становище по даване ход на делото и по същество на спора.

 

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото документи, представени от ответника, представляващи заверени преписи налични по делото, но вече в четлив вид.

ДОКЛАДВА и постъпило по делото становище от Л. – Кмет на Община Царево, с което изразява становище по допустимостта и основателността на подадената жалба.

 

АДВОКАТ Н.: Да се приемат представените доказателства.

На този етап нямам други доказателствени искания.

 

С оглед становището на страните, съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с придружително писмо от Л. – Кмет на Община Царево вх. № 5300/10.05.2018 г. документи. Наред с това следва да изиска от Министъра на правосъдието, в качеството му на орган по чл. 40, ал. 2 от Закона за българското гражданство, информация за гражданството на жалбоподателката Д.П.Д., като информацията следва да обхване данни относно евентуална промяна на гражданството на жалбоподателката за периода от 1954 г. (година на раждане) до настоящия момент при хипотезата на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за българското гражданство. Информацията следва да обхваща и посочване на евентуални актове, въз основа на които е била извършена промяната в гражданството, при наличие на такава промяна. В писмото, с което се изисква информацията, следва да бъдат посочени датата и мястото на раждане на жалбоподателката.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с придружително писмо от Л. – Кмет на Община Царево вх. №5300/10.05.2018 г. документи.

ИЗИСКВА от Министъра на правосъдието, в качеството му на орган по чл. 40, ал. 2 от Закона за българското гражданство информация относно евентуални промени в гражданството на Д.П.Д., считано от 1954 г. до настоящия момент.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 26.09.2018 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: