ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На двадесет и пети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 133 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.Д., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат Б.В., редовно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Царево, редовно призован, не се явява.

 

АДВОКАТ В.: Моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ В.: Обжалваме изричния отказ на Кмета на Община Царево от 18.12.2018 г. и заповедите, като твърдим, че същите са нищожни.

 

Производството е образувано по жалба от Д.П.Д. против изричен отказ на Кмета на Община Царево с изх. № 94-01-4118/1/18.12.2017 г. по искане вх. № 94-01-4118/16.11.2017 г. , с което е направено искане за изкупуване на минимум 1/10 идеална част от поземлен имот с идентификатор 10094.501.86 с площ от 531 кв.м., част от бивши УПИ VІІІ-58 и УПИ ІХ-58 в кв. 11 по реда на чл. 5, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 40, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на Общински съвет Царево и против Заповеди № РД-01-816/16.08.2005 г. и №РД-01-838/24.08.2005 г. на Кмета на Община Царево и Заповед № РД-01-869/02.10.2007 г. на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Царево.

В писмото на Кмета на Община Царево е посочено, че имотите, посочени в заявлението на оспорващата, са продадени от общината на четири лица с договори от 2005 година.

Оспорващата счита така постановения отказ за незаконосъобразен. Счита трите договора за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост за извършени на основание нищожни заповеди на Кмета на Община Царево и тъй като обжалваният отказ почива на тези заповеди и се счита, че същият е незаконосъобразен.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата.

Уважаем госпожо Председател, моля да задължите Кмета на Община Царево да представи заповед № РД-01-816/16.08.2005 г., заповед № РД-01-838/24.08.2005 г. и заповед № РД-01-869/02.10.2007 г.

 

СЪДЪТ намира искането на процесуалния представител на оспорващата за основателна. Административният орган няколко пъти е задължаван чрез разпореждане на съда да представи тези заповеди, ведно с целите приписки по издаването им. До настоящия момент по делото е представена само заповед № РД-01-816/16.08.2005 г. Съдът намира, че следва да задължи още един път административния орган да представи по делото исканите документи.

Ето защо съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Царево в 7-дневен срок от получаване на съобщението за това да представи във вид на заверено копие заповед № РД-01-838/24.08.2005 г. и заповед № РД-01-869/02.10.2007 г., ведно с административните преписки по издаването им в два екземпляра, единият от които да се връчи на процесуалния  представител на оспорващата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо от Община Царево изх. № 11-000-4/11.01.2018 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо изх. № 94-01-4118(1) от 18.12.2017 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо от Община Царево до Административен съд – гр. Бургас вх. № 988/24.01.2018 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в молба от оспорващата до Административен съд – гр. Бургас вх. № 1606/07.02.2018 г.

 

АДВОКАТ В.: За момента няма да соча нови доказателства. Нямам искания за събиране на други доказателства.

 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.06.2018 г. от 10:00 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

Да се изпрати съобщение до административния орган за задълженията му по настоящия протокол.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: