О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №302

 

гр.Бургас , 23.02.2017г.

 

     Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 133 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, подадена от Ц.Х.С. ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с правно основание чл.284 от ЗИНЗС, с която се претендира заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 50лв.на ден, „ведно със законната лихва от 2011г.-2013г.-2015г., присъди които е изтърпял- до окончателно изплащане на сумите“(стр.5 на исковата молба). 

С разпореждане от 19.01.2017 г. съдът е оставил без движение исковата молба и е указал на ищеца да отстрани нередовностите по същата- в седмодневен срок от получаване на съобщението:  да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас държавна такса в размер на 10 лв. и представи удостоверяващ плащането документ, по делото; да посочи конкретен период, за който претендира обезщетение за претърпени неимуществени вреди; да посочи размера на претендираното обезщетение за причинени неимуществени вреди „ от лошото медицинско обслужване“, както и характера на тези вреди ( в какво се изразяват) и в резултат на чие действие или бездействие са настъпили.

Съобщението  е получено лично на 06.02.2017.

В указания от съда срок  / до 13.02.2017г.-понеделник, работен ден /нередовностите не са отстранени от ищеца.

Съдът намира, че са налице условията на чл.129, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, за връщане на исковата молба и прекратяване на съдебното производство по адм.д. № 1332017г., поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

По изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.127, т.3, и т.5, чл.128, т.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК и чл.204, ал.1 и 2 от АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

    

ВРЪЩА искова молба, подадена от Ц.Х.С. ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с правно основание чл.284 от ЗИНЗС, с която се претендира заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 50лв.на ден, „ведно със законната лихва от 2011г.-2013г.-2015г., присъди които е изтърпял- до окончателно изплащане на сумите“, като нередовна.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 133/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                         СЪДИЯ: