Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер       426          05 март 2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично  заседание на двадесет и шести февруари, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тони Петрова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 133 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на директора на РИОСВ – Бургас, подадена чрез процесуален представител, против решение № 146/28.11.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 346/2014г., по описа на Районен съд - Карнобат, с което е отменено наказателно постановление № 45/14.08.2014г., издадено от директора на РИОСВ – Бургас, с което за нарушение на чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/ и на основание чл.138, ал.3, т.6 ЗУО, на Община Сунгурларе е наложена имуществена санкция в размер на 30 000.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата излага доводи за неправилност на оспореното решение и моли за отмяната му. Не се представят доказателства.

Ответникът по касационната жалба – Община Сунгурларе, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли да се остави в сила решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Карнобат да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Карнобат, с решение № 146/28.11.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 346/2014г., по описа на Районен съд - Карнобат, е отменил наказателно постановление № 45/14.08.2014г., издадено от директора на РИОСВ – Бургас, с което за нарушение на чл.64, ал.1 ЗУО и на основание чл.138, ал.3, т.6 ЗУО, на Община Сунгурларе е наложена имуществена санкция в размер на 30 000.00 лева.

Санкцията е наложена на Община Сунгурларе за това, че като собственик на депото за обезвреждане на неопасни отпадъци Балабанчево не е превела в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ – Бургас дължимите месечни отчисления по чл.64, ал.1 ЗУО за периода от месец януари 2014г. до месец февруари 2014г. Нарушението е установено при проверка, извършена на 20.03.2014г., резултатите от която са обективирани в констативен протокол № 006661/20.03.2014г. В него е посочено, че за месец януари 2014г. и за м.февруари 2014г. в депото са постъпили определени количества отпадъци, за които се дължат отчисления, тъй като дължимите суми не са постъпили към РИОСВ Бургас. Отразено е също така, че към момента на проверката Община Сунгурларе има неизплатени задължения за 2013г. и 2014г. Въз основа на него на Община Сунгурларе е съставен АУАН № 45/9.06.2014г., в който е посочено, че не са преведени дължимите месечни отчисления по чл.64, ал.1 ЗУО за периода от м.януари 2013г. до месец февруари 2014г. Въз основа на акта е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

За да постанови решението, районният съд е приел, че при издаване на АУАН и на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в непосочване на дата и място на извършване на нарушението и в несъответствие между периодите, посочени в АУАН и тези в наказателното постановление, за които Община Сунгурларе дължи ежемесечни отчисления по чл.64, ал.1 ЗУО.

         Основното възражение на касатора е, че при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

 Правилен е изводът на районния съд, че непосочването на датата и мястото на извършване на нарушението в АУАН и в наказателното постановление е процесуално нарушение от категорията на съществените, обуславящи отмяна на наказателното постановление на самостоятелно основание. Те са законоустановени реквизити и на акта и на НП и липсата им нарушава императивни правила, с които се гарантира правото на защита на нарушителя. Така липсата на място на извършване на нарушението като един от съществените елементи, които го индивидуализират, води до извода, че същото не е установено от обективна страна в административнонаказателното производство и че на нарушителя не е предявен по надлежния ред релевантен за ангажиране на отговорността му факт, с което е ограничено правото му да се защити в процеса. Същото се отнася и до липсата на другия реквизит – датата на извършване на нарушението, като в допълнение следва да бъде отбелязано, че непосочването й препятства и преценката за спазване на сроковете по чл.34 ЗАНН, което също води до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. В случая  е налице и несъответствие между фактическото описание на нарушението в АУАН и това, съдържащо се в НП. В акта е посочено, че Община Сунгурларе дължи месечни отчисления по чл.64, ал.1 ЗУО за периода м.януари 2013г.– м.февруари 2014г., а в НП е посочено, че същите се дължат за периода м.януари 2013г.– м.февруари 2014г. Това нарушение е от категорията на съществените, тъй като води до неяснота относно периода, за който е вменено нарушение на Община Сунгурларе. Заедно с липсата на дата на извършване на нарушението, то води до неяснота относно действителната воля на административнонаказващия орган и ограничава правото на защита на санкцонираното лице. Недопустимо е тази воля да бъде разяснявана във фазата на съдебен контрол за законосъобразност на наказателното постановление.

Отговорността на Община Сунгурларе е ангажирана на основание чл. 138, ал.3, т.6 ЗУО, която предвижда имуществена санкция в размер от 30 000.00 до 100 000.00 лв. за собственик на депо, който не направи две поредни месечни отчисления по чл. 64, ал. 1 или използва невярна информация за намаление на техния размер. Съгласно чл.23, ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, отчисленията по чл.64, ал.1 ЗУО се превеждат от кмета на общината, собственик на депото, ежемесечно по банкова сметка ***, на чиято територия се намира депото, до последното число на месеца за предходния месец. При анализа на цитираните разпоредби се налага извода, че дори да се приеме, че с наказателното постановление общината е санкционирана за невнасяне само на две поредни ежемесечни отчисления по чл.64, ал.1 ЗУО, а именно за м.януари 2014г. и за месец февруари 2014г., то не могат да бъдат санирани другите два пропуска - непосочването на дата и на място на извършване на нарушението. В такъв случай не може да се приеме, че датата на извършване на проверката – 20.03.2014г. е дата на извършване на нарушението. С оглед срока по чл.23, ал.1 от ЗУО за превеждане на сумите за отчисленията по сметка на РИОСВ – Бургас, същият не е бил изтекъл към 20.03.2014г. по отношение отчисленията за месец февруари 2014г, поради което не може да се приеме, че към тази дата Община Сунгурларе не е направила две поредни месечни отчисления по чл. 64, ал. 1, а именно за месец януари 2014г. и за месец февруари 2014г.

 С оглед изложеното, като е отменил оспореното пред него наказателно постановление, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна. 

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав, 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 146/28.11.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 346/2014г., по описа на Районен съд – Карнобат.

Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                             

                                                                                        

                                                                

                                                                              2.