ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 237               Година 11.02.2014            град  Бургас

 

Административен съд - Бургас, десети състав, на единадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 133 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Никанто Холидейз” ООД, гр.Горна Оряховица, ул.”Ивайло” № 1, представлявано от управителя Н.К.В. против акт за установяване на задължения по декларация № 5213008394/19.11.2013г. издаден от инспектор при Община Царево, потвърден с  решение № 25/11.12.2013г. на началник „Местни данъци и такси” при Община Царево.

С разпореждане № 98/21.01.2014г., жалбата е оставена без движение и е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването, следва да заплати държавна такса в размер на 50 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането изрично е отбелязване, че при неизпълнение на указанията в срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

За указанията на съда на жалбоподателя е изпратено съобщение на посочения в жалбата адрес, който адрес е обявен и в Търговския регистър, като седалище и адрес на управление на дружеството. Жалбоподателят е редовно уведомен, като съобщението е върната с отбелязване, че е получено 28.01.2014г. и срокът за отстраняване на нередовностите по жалбата изтича на 04.02.2014г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.151, ал.2 от ДОПК, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Никанто Холидейз” ООД, гр.Горна Оряховица, ул.”Ивайло” № 1, представлявано от управителя Н.К.В. против акт за установяване на задължения по декларация № 5213008394/19.11.2013г. издаден от инспектор при Община Царево.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 133 по описа за 2014г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: